Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Avu­liai­suus on piir­re, joka saa elä­män suju­maan, niin oman kuin tois­ten. Se on jotain, joka voi olla luon­tais­ta, mut­ta sen voi myös omak­sua ympä­ris­tös­tä. Lap­set ovat usein avu­liai­ta, aikui­set sen sijaan ovat jos­kus menet­tä­neet luon­tai­sen kykyn­sä aut­taa ilman väli­tön­tä vas­ta­pal­ve­lus­ta. 

Vaik­ka aut­ta­mi­nen voi jos­kus tun­tua ajan­hu­kal­ta töis­sä (omia teh­tä­viä­kin on niin pal­jon), on sii­tä kiis­tat­ta hyö­tyä yhteis­työ­suh­tei­ta raken­taes­sa. Ja kun jokai­nen tar­vit­see jos­kus apua toi­sil­ta, saa oman­kin panok­sen­sa takai­sin.

Kan­nat­taa siis sat­sa­ta luon­te­van avu­liai­suu­den kult­tuu­riin. Se syn­tyy

  • sii­tä, että tun­ne­taan ja ollaan kiin­nos­tu­nei­ta puo­lin ja toi­sin
  • tar­joa­mal­la apua ja otta­mal­la sitä vas­taan
  • sopi­mal­la aut­ta­mi­sen peli­sään­nöis­tä

Kuten tut­ki­muk­sis­ta tie­de­tään, aut­ta­mi­nen vai­kut­taa jopa myön­tei­sem­min aut­ta­jaan kuin autet­ta­vaan. Autet­ta­va saa kon­kreet­ti­sen avun, aut­ta­ja hen­ki­sen. Avu­li­aat tai­ta­vat­kin olla eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä. Kun aut­taa mui­ta, on sil­lä hyviä vai­ku­tuk­sia omaan­kin elä­mään.

Pin It on Pinterest