Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

luottamus

Avuliaisuus rakentaa yhteisöä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Avu­liaisuus on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstä. Lapset ovat usein avu­liaita, aikuiset sen sijaan ovat joskus menet­täneet luon­taisen kykynsä auttaa ilman väli­töntä vastapalvelusta. 

Vaikka aut­ta­minen voi joskus tuntua ajan­hu­kalta töissä (omia teh­tä­viäkin on niin paljon), on siitä kiis­tatta hyötyä yhteis­työ­suh­teita raken­taessa. Ja kun jokainen tar­vitsee joskus apua toi­silta, saa omankin panok­sensa takaisin. 

Kan­nattaa siis satsata luon­tevan avu­liai­suuden kult­tuuriin. Se syntyy

  • siitä, että tun­netaan ja ollaan kiin­nos­tu­neita puolin ja toisin
  • tar­joa­malla apua ja otta­malla sitä vastaan 
  • sopi­malla aut­ta­misen pelisäännöistä 

Kuten tut­ki­muk­sista tie­detään, aut­ta­minen vai­kuttaa jopa myön­tei­semmin aut­tajaan kuin autet­tavaan. Autettava saa kon­kreet­tisen avun, auttaja hen­kisen. Avu­liaat tai­ta­vatkin olla eri­tyisen tyy­ty­väisiä elä­määnsä. Kun auttaa muita, on sillä hyviä vai­ku­tuksia omaankin elämään. 

Soita 000 000 0000