Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kuukkelit, toimistoturistit

Kuukkeloinnista ja toimistoturismista

Istut kes­kit­ty­neenä työhön. Ker­rankin sujuu oikein hyvin – tar­vit­tavat tiedot on koottu, hitaim­matkin ovat vas­tanneet kyse­lyihin ja oma fiilis on koh­dallaan. Nyt homman saa vietyä loppuun het­kessä, ja ilta­päivän voi taas kes­kittyä muuhun. Työ­päivä parhaimmillaan!

Kunnes alkaa tapahtua. ”Olisiko sinulla minuutti?” (kier­toilmaus yleensä vähintään 10 minuutin kes­kus­te­lulle). ”Oletko kuullut, että…” -kysymys, josta seuraa ainakin vartin paneu­tu­minen johonkin kaikkia kuo­hut­tavaan tapah­tumaan toi­mis­tolla tai asiak­kaiden kanssa. Reto­rinen ”men­näänkö kah­ville” -lause, johon on vaikea suh­tautua tor­ju­vasti, sillä hyvät suhteet vaa­tivat epä­muo­dol­listen koh­taa­misten lisäksi vas­ta­vuo­roi­suutta. Joten kun tuntuu siltä, että kaveri tar­vitsee apua/​neuvoja/​kuuntelua, on siitä vaikea kiel­täytyä. Omat työt jäävät kesken ja pää­teh­tä­väksi tuntuu joi­nakin päivinä muo­dos­tuvan toisten töissä mukana hengaaminen.

Mikään työyh­teisö ei toimi ilman hyvää yhteis­työtä ja toisten aut­ta­mista. Mutta joskus yhtey­denpito on muut­tunut kuuk­ke­loin­niksi, joka kietoo kaikki mukaansa. Lin­tu­maa­ilman kuuk­kelin tavoin työ­paikan kuukkeli on utelias, sosi­aa­linen ja käy kurk­ki­massa mitä tapahtuu. Se ei pysy pai­kallaan pitkään, mutta vaatii huomion itselleen. Työ­paikan kuukkeli pyrähtää pai­kalle ja kes­keyttää muiden teke­miset jut­te­lullaan. Tar­koitus ei ole paha, sillä usein kuuk­ke­lointi syntyy siitä, että tar­vitsee taukoa työstään ja virik­keitä sosi­aa­li­sista tilan­teista.  Joskus on kyse myös siitä, ettei pääse omissa töissään eteenpäin tai edes alkuun. Tai het­kel­li­sestä teke­misen puut­teesta, jota on helppo täyttää muiden kanssa puhu­malla. Jos näissä tilan­teissa ei ole tarkkana, siir­tyvät oman työn haasteet muiden kannettavaksi.

Ilmiöitä voi kutsua myös toi­mis­to­tu­ris­miksi. Turistin lailla toi­mis­to­tu­risti kier­telee, kat­selee ja tutustuu kaikkeen siihen ihmeel­liseen, mitä toi­mis­to­maa­il­massa on meneillään. Kun toi­mis­to­kuuk­kelin pyräh­telee ja pysäh­telee het­keksi piris­tävää puhe­hetkeä varten, toi­mis­to­tu­ris­tilla on usein enemmän aikaa jäädä ja joskus jopa jumittua muiden työpisteille.

Kuuk­ke­lointia ja toi­mis­to­tu­rismia ei olen tarpeen kokonaan poistaa, sillä jokainen tar­vitse myös työ­pai­kalla vaih­telua ja kuu­lu­misten jaka­mista, ammat­ti­asioiden poh­ti­mi­sesta puhu­mat­takaan. Juuri niissä on hyvän yhteistyön ja vas­ta­vuo­roi­suuden ydin. Mutta jos alkaa näyttää siltä, että aikaan­saa­minen kärsii ja rupat­te­lu­hetket val­taavat koko työ­päivän, kan­nattaa asiaan tarttua.

Muutos alkaa itsestä. Jos huomaa, että löytää entistä useammin itsensä työnteon sijasta puhu­massa siitä kol­le­goiden kanssa, voidaan olla jo kuuk­ke­loinnin ja toi­mis­to­tu­rismin alu­eella. Muutos ei kui­tenkaan tapahdu yksin. Joskus kuuk­kelit ja turistit tar­vit­sevat apua tapa­käyt­täy­ty­misen huo­maa­miseen, sillä tilanteen tun­nistaa itse usein vii­meisenä. Mutta ankara näille työ­paikan toi­mi­joille ei kannata olla, sillä jokainen meistä vaeltaa het­kittäin toi­mis­tolla etsi­mässä vir­kis­tävää taukoseuraa.

Soita 000 000 0000