Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: A niin kuin Arvostus ja Ankeuttaminen

Joskus kan­nattaa aloittaa ihan alusta. Aloi­tuk­sessa on aina jotain kieh­tovaa – kaikki on mah­dol­lista, mitään ei ole vielä mene­tetty. Tavoite on kirk­kaana ja tuntuu innos­ta­valta. Jotain uutta on näky­villä! Joh­ta­misen aak­ko­sissa on sama läh­tö­kohta. Kirjain ker­rallaan paneu­dutaan joh­ta­misen ydin­kohtiin. Niihin, jotka tekevät yhteis­työstä tulok­sel­li­sempaa ja niihin, joita on hyvä välttää.

Arvostus on jokaisen hyvän ihmis­suhteen yti­messä. Ja kuten tie­dämme, joh­ta­minen tapahtuu suh­de­ver­koston kes­kellä.  Ilman arvos­tuksen koke­musta suhteet jäävät pin­nal­li­siksi ja koh­taa­miset tak­kui­siksi. Arvos­tuksen puute ajaa nurkkaan tais­te­lemaan tai mur­jot­tamaan roo­lista riip­pu­matta. Sillä arvos­tuksen koke­muk­sessa ei ole kyse ase­mista tai hie­rar­kiasta, vaan inhi­mil­li­sestä perus­tar­peesta. Ilman arvos­tusta meistä ei tule täy­si­val­taisia työyh­teisön jäseniä, ja tulok­setkin jäävät vaillinaisiksi.

Arvos­tuksen osoit­ta­miseen ei tarvita mitään suurta ja näyt­tävää, pienet päi­vit­täiset teot rat­kai­sevat. Käy­tä­vällä ter­veh­ti­minen ja ystä­väl­linen katse. Ne pienet eleet ja ilmeet, joilla kerrot hyväk­sy­mi­sestä. Läs­näolon huo­maava katse kokouk­sissa, muu­taman sanan vaih­ta­minen tava­tessa. Kii­tokset puheen­vuo­roista ja kiin­nos­tunut katse esi­tyksen aikana. Kaikki se, joka kertoo toi­selle, että huomaat ja pidät tärkeänä.

Arvo­tuksen vas­ta­kohtana voi pitää ankeut­ta­mista. Siis sitä, että onnis­tu­misen ja vah­vuuksien sijasta huomio on aina siinä, mitä vielä pitäisi kehittää. Vaikka tavoitteet saa­vu­tettiin, olisi voitu vielä tehdä enemmän. Vaikka asiak­kaiden palaute oli kiit­tävää, olisi se voinut olla ylis­tävää. Vaikka pysyttiin aika­tau­lussa, olisi voitu olla nopeam­piakin. Jokai­sesta suo­ri­tuk­sesta löytyy aina jotain, jossa olisi voitu olla vielä parempia. Kun­nianhimo ja tavoit­teel­lisuus ovat hyviä piir­teitä, mutta voivat muuttua ankeut­ta­mi­seksi silloin, kun mikään ei enää kelpaa. Ankeut­ta­mi­sella latis­tetaan työyh­teisöä ja tehdään joh­ta­mi­sesta pila­ku­va­maista, arvos­tuk­sella raken­netaan yhteis­työtä ja tulosta.

Arvos­tuksen osoit­ta­mista voi har­joi­tella, kuten mitä tahansa taitoa. Se ei ole tees­ken­telyä vaan kertoo siitä, että pitää ihmis­suh­teita vähintään yhtä tär­keinä kuin lii­ke­toi­min­taakin. Aloita sillä, että kiin­nität huo­miota siihen, mil­laisen vai­ku­telman annat sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Kun katsot itseäsi muiden silmin huomaat, tun­tu­vatko tapasi läm­pi­miltä ja kan­nus­ta­vilta vai välin­pi­tä­mät­tö­miltä ja vali­koi­vilta. Jos huomaat, ettet juuri koskaan kom­mentoi tai anna palau­tetta siitä mitä muut saavat aikaan, taitaa olla tarve kehittää arvos­tuksen osoit­ta­misen taitoja. Joskus on kyse siitä, että on niin oman itsensä vanki, etteivät muiden teke­miset juuri kiin­nosta. Kun huomion siirtää itsestä muihin, on jo pit­källä arvos­tuksen osoit­ta­misen tiellä.

Soita 000 000 0000