Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Käännekohta

Työyhteisödraamaa: Peripeteia, kun paluuta vanhaan ei enää ole

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Peri­peteia on draa­massa se piste, jossa toi­minnan suunta kääntyy äkil­li­sesti. Paluuta vanhaan ei enää ole. Peri­peteia on erään­lainen rat­kaisun paikka, joka ohjaa draaman kulkua. Vaikka kyse on aris­to­tee­lisen draaman käsit­teestä, on peri­peteia näh­tä­villä orga­ni­saa­tioi­denkin toiminnassa.

Kään­ne­kohtia eli isoja mur­ros­kohtia orga­ni­saation elä­mässä ovat esi­mer­kiksi lii­ke­toi­minnan muu­tokset, yhdis­ty­miset ja tehos­ta­miset. Ne muut­tavat työyh­teisön toi­minnan vää­jää­mättä. Pie­nempiä tai­te­kohtia tapahtuu päi­vittäin: tiimiin tulee uusia jäseniä, esimies vaihtuu, tuotteet ja pal­velut kehit­tyvät, asia­kas­käyt­täy­ty­minen muuttuu. Tai suhteet ihmisten välillä tii­vis­tyvät tai väl­je­nevät tai yhteis­työssä sattuu jotain odot­ta­ma­tonta. Ne kaikki ovat kään­ne­kohtia, jotka muut­tavat orga­ni­saation elämää.

Myös työyh­tei­sö­draama kes­kittyy ihmisiin ja orga­ni­saa­tio­elämän kään­ne­kohtiin. Tarina rakentuu pää­hen­kilön tavoit­teiden ympä­rille. Kiin­nostava juoni saa jän­nit­tämään ja sisältää kään­ne­kohtia ja yllät­täviä pal­jas­tuksia, jotka muut­tavat tapah­tumien suuntaa. Tilanteet, käänteet ja konfliktit pal­jas­tavat pyr­ki­mykset ja suhteet. Niiden seu­rauksena jotain muuttuu, usein pysy­västi. Ajat­te­lutapa, toi­minta, arvot tai asenteet saavat uuden suunnan. Draama näyttää, mitä todel­li­suu­dessa tapahtuu ja oival­luttaa niin kat­sojia kuin siinä mukana oleviakin.

Lisää draaman kei­noista kir­jassani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työyhteisö

Soita 000 000 0000