Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Pienet teot
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ne, joilla on valtaa ja mah­dol­lisuus vai­kuttaa, ovat jat­kuvan tark­kailun ja arvioinnin koh­teena. Huomio kiin­nittyy ei vain tekoihin, vaan myös siihen, mitä jää teke­mättä. Jäikö vaille hyväk­syvää hymyä, kan­nus­tavaa kom­menttia tai eril­li­seksi muusta tii­mistä. Sen tul­kitsee hel­posti epä­luot­ta­muk­seksi ja arvos­tuksen puut­teeksi, vaikka kyse olisi vain toisen tiu­kasta aika­tau­lusta. Jos sen sijaan saa hieman huo­miota kii­rei­ses­säkin tilan­teessa, tuntee saa­vansa lisää voimaa. Kiin­nos­tuksen osoit­ta­minen on voi­mavara, joka motivoi ja antaa sit­keyttä ja sitou­tu­mista työhön.

Kyse on pie­nistä teoista. Kul­keeko käy­tä­villä puhe­linta vil­kuillen, vai vaih­taako muu­taman sanan pai­kalla olevien kanssa. Huo­mioiko kaikki yhteiseen tilai­suuteen saa­puessa vai kii­reh­tiikö suoraan tut­tujen luokse. Onko kiin­nos­tunut siitä, miten työt sujuvat ja ihmiset voivat, vai pai­not­taako vain suo­ri­tuksia ja tuloksia. Pitääkö jokaisen työtä tär­keänä, vai onko huomio vain lähei­simpien ihmisten tehtävissä.

Se, miten suh­tautuu muihin, rat­kaisee onnis­tu­misen.  Vaa­ditaan tie­tenkin vahvaa ammat­tio­saa­mista, mutta se ei riitä. Eikä arvostava asen­nekaan riitä, ellei pysty osoit­tamaan sitä käy­tän­nössä. Se vaatii aikaa kohdata, kysyä ja kuun­nella. Tilaa ja paikkaa kes­kus­te­luille ja vas­tausten hake­mi­selle yhdessä. Aikaa kertoa miten näkee tilanteet ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Tun­tuuko tämä liialta jo muu­tenkin täy­dessä kalen­te­rissa? Aloita pie­nestä. Kysy pro­jektin ete­ne­mi­sestä men­nessäsi neu­vot­te­lu­huo­neeseen tai kuu­lu­misia hakiessasi kahvia. Pyydä näke­myksiä mieltäsi askar­rut­tavaan asiaan niil­täkin, joilta et sitä tyy­pil­li­sesti kysyisi. Mieti, keiden kanssa et ole pitkään aikaan jutellut ja käy vaih­ta­massa muutama sana. Usein on kyse vain siitä, että käyttää tähän päi­vittäin vain hetken enemmän aikaa kuin ennen. Mitä sit­keämmin tätä teet, sen paremmat vai­ku­tukset. Sillä se, miten käytät aikaasi, kertoo siitä, mikä sinulle on tärkeää ja mitä arvostat. Eikä tuloksia tehdä kuin ihmisten kanssa.

Soita 000 000 0000