Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Ne, joil­la on val­taa ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa, ovat jat­ku­van tark­kai­lun ja arvioin­nin koh­tee­na. Huo­mio kiin­nit­tyy ei vain tekoi­hin, vaan myös sii­hen, mitä jää teke­mät­tä. Jäi­kö vail­le hyväk­sy­vää hymyä, kan­nus­ta­vaa kom­ment­tia tai eril­li­sek­si muus­ta tii­mis­tä. Sen tul­kit­see hel­pos­ti epä­luot­ta­muk­sek­si ja arvos­tuk­sen puut­teek­si, vaik­ka kyse oli­si vain toi­sen tiu­kas­ta aika­tau­lus­ta. Jos sen sijaan saa hie­man huo­mio­ta kii­rei­ses­sä­kin tilan­tees­sa, tun­tee saa­van­sa lisää voi­maa. Kiin­nos­tuk­sen osoit­ta­mi­nen on voi­ma­va­ra, joka moti­voi ja antaa sit­keyt­tä ja sitou­tu­mis­ta työ­hön.

Kyse on pie­nis­tä teois­ta. Kul­kee­ko käy­tä­vil­lä puhe­lin­ta vil­kuil­len, vai vaih­taa­ko muu­ta­man sanan pai­kal­la ole­vien kans­sa. Huo­mioi­ko kaik­ki yhtei­seen tilai­suu­teen saa­pues­sa vai kii­reh­tii­kö suo­raan tut­tu­jen luok­se. Onko kiin­nos­tu­nut sii­tä, miten työt suju­vat ja ihmi­set voi­vat, vai pai­not­taa­ko vain suo­ri­tuk­sia ja tulok­sia. Pitää­kö jokai­sen työ­tä tär­keä­nä, vai onko huo­mio vain lähei­sim­pien ihmis­ten teh­tä­vis­sä.

Se, miten suh­tau­tuu mui­hin, rat­kai­see onnis­tu­mi­sen.  Vaa­di­taan tie­ten­kin vah­vaa ammat­tio­saa­mis­ta, mut­ta se ei rii­tä. Eikä arvos­ta­va asen­ne­kaan rii­tä, ellei pys­ty osoit­ta­maan sitä käy­tän­nös­sä. Se vaa­tii aikaa koh­da­ta, kysyä ja kuun­nel­la. Tilaa ja paik­kaa kes­kus­te­luil­le ja vas­taus­ten hake­mi­sel­le yhdes­sä. Aikaa ker­toa miten näkee tilan­teet ja mihin suun­taan ollaan menos­sa.

Tun­tuu­ko tämä lii­al­ta jo muu­ten­kin täy­des­sä kalen­te­ris­sa? Aloi­ta pie­nes­tä. Kysy pro­jek­tin ete­ne­mi­ses­tä men­nes­sä­si neu­vot­te­lu­huo­nee­seen tai kuu­lu­mi­sia hakies­sa­si kah­via. Pyy­dä näke­myk­siä miel­tä­si askar­rut­ta­vaan asi­aan niil­tä­kin, joil­ta et sitä tyy­pil­li­ses­ti kysyi­si. Mie­ti, kei­den kans­sa et ole pit­kään aikaan jutel­lut ja käy vaih­ta­mas­sa muu­ta­ma sana. Usein on kyse vain sii­tä, että käyt­tää tähän päi­vit­täin vain het­ken enem­män aikaa kuin ennen. Mitä sit­keäm­min tätä teet, sen parem­mat vai­ku­tuk­set. Sil­lä se, miten käy­tät aikaa­si, ker­too sii­tä, mikä sinul­le on tär­ke­ää ja mitä arvos­tat. Eikä tulok­sia teh­dä kuin ihmis­ten kans­sa.

Pin It on Pinterest