Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Moniäänisyys

Moniääninen organisaatio

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Orga­ni­saation voi nähdä vakiin­tu­neena, jat­kuvia orga­ni­saa­tio­muu­toksia lukuun otta­matta pysäh­tyneen tun­tuisena möh­kä­leenä, joka junnaa pai­kallaan. Tai se voi olla ket­te­rästi uusiin haas­teisiin mukautuva pieni joukko, joka innostuu juuri muu­tok­sista. Ver­kostot kuu­luvat sen sys­teemiin, mutta myös hie­rarkia, ihmisten väliset suhteet ja tapa toimia yhdessä. Huo­li­matta siitä, onko orga­ni­saatio iso vai pieni, jähmeä vai joustava, sitä sää­te­levät samat lai­na­lai­suudet. Orga­ni­saatio on komplek­sinen koko­naisuus, jonka kaikki osat vai­kut­tavat toi­siinsa. Moni­mut­kaisuus ei rajoitu vain raken­teeseen ja toi­min­ta­ta­poihin, vaan ulottuu myös siihen, mitä ihmisten välillä tapahtuu.

Arki­ko­ke­muksen perus­teella orga­ni­saa­tioissa tuntuu tapah­tuvan paljon sel­laista, jota on vaikea ymmärtää. Pää­töksiä, joiden perus­teista ei tunnu saavan kiinni. Tilan­teita, jotka tun­tuvat epä­mää­räi­siltä ja joskus kaoot­ti­silta. Ihmisiä, jotka yhteistyön sijasta tun­tuvat vetäy­tyvän tai käyvän jat­kuvaa hyökkäys-puo­lus­tus­tais­telua. Ilma­piiri, joka muuttuu kuin tai­kais­kusta, kun jotain yllät­tävää tapahtuu.

Ja sitten on tie­tenkin kaikki se, joka on luon­nol­lista ja helppoa: Ilo yhteis­työstä. Yhdessä jaettu onnis­tu­minen ja asiak­kailta saatuja kehuja. Tunne siitä, että itse­tunto vah­vistuu osaa­misen kehit­tyessä ja että on saanut maa­ilman parhaat kol­legat. Tieto siitä, että juuri tämä on oikea paikka minulle juuri nyt.

Orga­ni­saatio rakentuu ihmisten väli­sistä suh­teista ja toi­min­nasta, yhtei­sistä koke­muk­sista. Yhteinen his­toria näkyy tut­tuina tapoina ja totea­muksina, tois­tuvina ilmiöinä ja tun­teina, saman­kal­taisina pää­tök­senteon perus­teina ja tapana rat­kaista tai jättää pöy­dälle asioita. Kan­namme muka­namme työyh­tei­söstä toiseen aiemmin koettua. Niissä on miel­lyt­täviä ja han­kalia koke­muksia, toi­veita ja kuvi­telmia, ihan­teita ja tar­peita. Ajan myötä ne ovat muok­kau­tuneet mielen sisäi­siksi kuviksi ja käsi­kir­joi­tuk­seksi, jotka ohjaavat käyt­täy­ty­mistä. Ne ovat osa orga­ni­saation moni­ää­ni­syyttä, eri­laisten näke­mysten kirjoa.

Soita 000 000 0000