Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Edis­tä­mi­nen on joh­ta­mi­ses­sa huo­mat­ta­vas­ti tär­keäm­pää kuin mil­tä ensi tun­tu­mal­ta voi­si aja­tel­la. Kyse ei ole vain sii­tä, että jotain näyt­tä­vää tapah­tuu. Tar­vi­taan pie­niä päi­vit­täi­siä teko­ja ja vähin­tään vii­koit­tai­sia onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia. Edis­ty­mi­nen on asioi­den teke­mi­sen lisäk­si tun­ne sii­tä, että saa­daan aikaan. Ei olla jämäh­det­ty pai­koil­leen.

Kie­li­toi­mis­ton sana­kir­jan mukaan edis­tä­mi­nen on vai­kut­ta­mis­ta edul­li­ses­ti jon­kun toi­min­taan tai kehi­tyk­seen. Se on sitä, että vie eteen­päin, aut­taa, hel­pot­taa tai hyö­dyt­tää. Voi­ko kau­niim­min kuva­ta yhteis­työ­tä työ­pai­kal­la? Ei jää yksin, vaan saa muil­ta tukea omien teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen ja onnis­tuu itse­kin mui­den aut­ta­mi­ses­sa. Syn­tyy tun­ne asioi­den ete­ne­mi­ses­tä, hyö­dyl­li­ses­tä työs­tä ja kivois­ta ihmi­sis­tä. Ollaan edis­tet­ty asioi­ta yhdes­sä, ja sii­nä ohel­la myös ihmis­suh­tei­ta.

Hyvää joh­ta­mis­ta kuva­taan usein työn teke­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja­na ja estei­den pois­ta­mi­se­na. Siis edis­te­tään orga­ni­saa­tion tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta, onnis­tu­mis­ta ja yhteis­työ­suh­tei­ta. Sama edis­tä­jän teh­tä­vä on jokai­sel­la työyh­tei­sös­sä, roo­lis­ta riip­pu­mat­ta. Kun työt ete­ne­vät, para­ne­vat usein myös suh­teet, osaa­mi­nen ja ilma­pii­ri.

Kes­kit­ty­mi­nen työ­asioi­den edis­tä­mi­seen vähen­tää samal­la myös orga­ni­saa­tion jos­kus val­taa­vaa epä­mää­räi­syy­den tun­net­ta. Se levi­ää hel­pos­ti. Ei tar­vi­ta kuin vai­vih­kais­ta huo­kai­lua, kun kysy­tään, miten asia ete­nee. Tai olka­päi­den kohaut­te­lua ja muu­al­le kat­so­mis­ta, kun kysy­tään kuka teh­tä­vään tart­tui­si. Erio­mai­sia epä­mää­räi­syy­den aiheut­ta­jia ovat myös mumi­nat Täl­lais­ta se aina on, Ei ennen­kään mitään ole tapah­tu­nut ja Sitä saa kyl­lä odot­taa. Innos­tu­nein­kin tii­mi alkaa epäil­lä, että jotain on var­mas­ti pie­les­sä, pei­tel­ty tai aina­kaan se ei kiin­nos­ta ketään. Äsken niin sel­keät tavoit­teet alka­vat tun­tua epä­sel­vil­tä ja mää­rit­te­le­mä­tön hap­pa­muus val­taa tilaa.

Epä­mää­räi­syy­des­tä voi nous­ta tart­tu­mal­la työn teke­mi­sen perus­asioi­hin. Palaut­ta­mal­la mie­leen työyh­tei­sön perus­teh­tä­vän, tar­kis­ta­mal­la onko vas­tuut ja teh­tä­vät orga­ni­soi­tu fik­sus­ti ja ovat­ko esi­mies­työ ja joh­ta­mi­nen ajan tasal­la. Epä­mää­räi­syy­den tun­tee­seen kan­nat­taa tart­tua nopeas­ti, sil­lä se vähin­tään tuplaan­tuu kier­täes­sään orga­ni­saa­tion sisäl­lä. Taker­rum­me usein nega­tii­vi­siin asioi­hin ja ruo­kim­me nii­tä hel­pos­ti. Kir­kas­ta päät­tä­väi­ses­ti epä­sel­vää tilan­net­ta ja tar­tu huhui­hin, kas­va­tat samal­la edis­tä­jän piir­tei­tä­si.

Tutus­tu myös Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest