Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: E niin kuin Edistää ja Epämääräinen

Edis­tä­minen on joh­ta­mi­sessa huo­mat­ta­vasti tär­keämpää kuin miltä ensi tun­tu­malta voisi aja­tella. Kyse ei ole vain siitä, että jotain näyt­tävää tapahtuu. Tar­vitaan pieniä päi­vit­täisiä tekoja ja vähintään vii­koit­taisia onnis­tu­misen koke­muksia. Edis­ty­minen on asioiden teke­misen lisäksi tunne siitä, että saadaan aikaan. Ei olla jämäh­detty paikoilleen.

Kie­li­toi­miston sana­kirjan mukaan edis­tä­minen on vai­kut­ta­mista edul­li­sesti jonkun toi­mintaan tai kehi­tykseen. Se on sitä, että vie eteenpäin, auttaa, hel­pottaa tai hyö­dyttää. Voiko kau­niimmin kuvata yhteis­työtä työ­pai­kalla? Ei jää yksin, vaan saa muilta tukea omien teh­tävien hoi­ta­miseen ja onnistuu itsekin muiden aut­ta­mi­sessa. Syntyy tunne asioiden ete­ne­mi­sestä, hyö­dyl­li­sestä työstä ja kivoista ihmi­sistä. Ollaan edis­tetty asioita yhdessä, ja siinä ohella myös ihmissuhteita.

Hyvää joh­ta­mista kuvataan usein työn teke­misen mah­dol­lis­tajana ja esteiden pois­ta­misena. Siis edis­tetään orga­ni­saation tavoit­teiden toteu­tu­mista, onnis­tu­mista ja yhteis­työ­suh­teita. Sama edis­täjän tehtävä on jokai­sella työyh­tei­sössä, roo­lista riip­pu­matta. Kun työt ete­nevät, para­nevat usein myös suhteet, osaa­minen ja ilmapiiri.

Kes­kit­ty­minen työ­asioiden edis­tä­miseen vähentää samalla myös orga­ni­saation joskus val­taavaa epä­mää­räi­syyden tun­netta. Se leviää hel­posti. Ei tarvita kuin vai­vih­kaista huo­kailua, kun kysytään, miten asia etenee. Tai olka­päiden kohaut­telua ja muualle kat­so­mista, kun kysytään kuka teh­tävään tart­tuisi. Erio­maisia epä­mää­räi­syyden aiheut­tajia ovat myös muminat Täl­laista se aina on, Ei ennenkään mitään ole tapah­tunut ja Sitä saa kyllä odottaa. Innos­tu­neinkin tiimi alkaa epäillä, että jotain on var­masti pie­lessä, pei­telty tai ainakaan se ei kiin­nosta ketään. Äsken niin selkeät tavoitteet alkavat tuntua epä­sel­viltä ja mää­rit­te­le­mätön hap­pamuus valtaa tilaa.

Epä­mää­räi­syy­destä voi nousta tart­tu­malla työn teke­misen perus­asioihin. Palaut­ta­malla mieleen työyh­teisön perus­teh­tävän, tar­kis­ta­malla onko vastuut ja teh­tävät orga­ni­soitu fik­susti ja ovatko esi­miestyö ja joh­ta­minen ajan tasalla. Epä­mää­räi­syyden tun­teeseen kan­nattaa tarttua nopeasti, sillä se vähintään tuplaantuu kier­täessään orga­ni­saation sisällä. Taker­rumme usein nega­tii­visiin asioihin ja ruo­kimme niitä hel­posti. Kir­kasta päät­tä­väi­sesti epä­selvää tilan­netta ja tartu huhuihin, kas­vatat samalla edis­täjän piirteitäsi.

Tutustu myös Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000