Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: F niin kuin Fraasi

Fraaseja tar­vitaan. En nyt tar­koita pel­kästään niitä kitey­ty­neitä sanon­ta­tapoja, joita käy­tämme suju­vasti, vaikka niiden alkuperä ei aina ole tuttu (mennä mönkään, nakki nap­sahtaa). Tar­koitan niitä lauseita, joilla osoi­tamme huo­maa­vamme toiset, lii­tymme kes­kus­teluun ja annamme merkin kes­kus­telun päättymisestä.

Koko sosi­aa­linen elä­mämme on täynnä fraaseja: huo­menta, kiitos, voinko auttaa. Hyvää vii­kon­loppua, ren­tout­tavaa lomaa, nähdään ensi vii­kolla. Fraasit ovat hyö­dyl­lisiä. Ne paitsi avaavat kes­kus­telun ja vievät sitä eteenpäin myös ker­tovat yhteyden säilymisestä.

Fraaseja kan­nattaa siis vil­jellä. Vaikka ne kuu­los­tai­sivat kulu­neilta ja per­soo­nat­to­milta, ne antavat tilai­suuden kohdata ja vaihtaa muutama sana. Vaikkapa miten voit, mitä kuuluu, anteeksi, hauska tavata ja oli kiva jutella ovat edelleen käyt­tö­kel­poisia, eri­tyi­sesti työyh­tei­söissä. Kun tulee huo­ma­tuksi, ei jää syrjään. Ja sillä on tun­ne­tusti suuri vai­kutus ilma­pii­rille ja tunnelmille.

Tutustu myös Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000