Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Fraa­se­ja tar­vi­taan. En nyt tar­koi­ta pel­käs­tään nii­tä kitey­ty­nei­tä sanon­ta­ta­po­ja, joi­ta käy­täm­me suju­vas­ti, vaik­ka nii­den alku­pe­rä ei aina ole tut­tu (men­nä mön­kään, nak­ki nap­sah­taa). Tar­koi­tan nii­tä lausei­ta, joil­la osoi­tam­me huo­maa­vam­me toi­set, lii­tym­me kes­kus­te­luun ja annam­me mer­kin kes­kus­te­lun päät­ty­mi­ses­tä.

Koko sosi­aa­li­nen elä­mäm­me on täyn­nä fraa­se­ja: huo­men­ta, kii­tos, voin­ko aut­taa. Hyvää vii­kon­lop­pua, ren­tout­ta­vaa lomaa, näh­dään ensi vii­kol­la. Fraa­sit ovat hyö­dyl­li­siä. Ne pait­si avaa­vat kes­kus­te­lun ja vie­vät sitä eteen­päin myös ker­to­vat yhtey­den säi­ly­mi­ses­tä.

Fraa­se­ja kan­nat­taa siis vil­jel­lä. Vaik­ka ne kuu­los­tai­si­vat kulu­neil­ta ja per­soo­nat­to­mil­ta, ne anta­vat tilai­suu­den koh­da­ta ja vaih­taa muu­ta­ma sana. Vaik­ka­pa miten voit, mitä kuu­luu, anteek­si, haus­ka tava­ta ja oli kiva jutel­la ovat edel­leen käyt­tö­kel­poi­sia, eri­tyi­ses­ti työyh­tei­söis­sä. Kun tulee huo­ma­tuk­si, ei jää syr­jään. Ja sil­lä on tun­ne­tus­ti suu­ri vai­ku­tus ilma­pii­ril­le ja tun­nel­mil­le.

Tutus­tu myös Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest