Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Diver­si­tee­tin, moni­muo­toi­suu­den, mer­ki­tys on sii­nä, että niin luon­to kuin ihmi­syh­tei­sö­kin hyö­tyy eri­lai­suu­des­ta. Yksi­puo­li­suus köyh­dyt­tää, moni­nai­suus rikas­taa niin osaa­mis­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­ta kuin kehi­tys­tä­kin. Uudet vai­kut­teet eivät voi olla tart­tu­mat­ta, kun on osa nii­tä. Jos sen sijaan pote­roi itsen­sä tut­tuun kul­mauk­seen, eris­tää itsen­sä samal­la uudes­ta.

Diver­si­teet­ti on siis kei­no pitää orga­ni­saa­tio elä­vä­nä ja kehit­ty­vä­nä. Kun virik­keet ovat arjes­sa läs­nä, uudis­tu­mi­nen tapah­tuu tem­paus­ten lisäk­si myös pik­ku­hil­jaa. Kos­ka inhi­mil­li­syy­des­säm­me hakeu­dum­me saman­kal­tais­ten ja iden­ti­tee­til­lem­me tär­kei­den ihmis­ten seu­raan ja hyvän poru­kan löy­det­tyäm­me jouk­ko tii­vis­tyy ja alkaa raken­taa ero­ja mei­dän ja mui­den välil­le, tar­vi­taan työyh­tei­söis­sä tie­tois­ta moni­muo­toi­suu­den joh­ta­mis­ta.

Ota diver­si­teet­ti joh­ta­mi­sen agen­dal­le. Innos­tu osaa­mis­ten yhdis­tä­mi­ses­tä ja kan­nus­ta itseor­ga­ni­soi­tu­mi­seen. Hyö­dyn­nä jouk­ko­ä­lyk­kyyt­tä ja riko orga­ni­saa­tion vakiin­tu­nei­ta rajo­ja. Vas­tus­ta yksi­mie­li­syy­den har­haa, pura itsen­sä eris­tä­nei­tä klik­ke­jä ja kam­moa pelk­kään tot­te­le­vai­suu­teen perus­tu­vaa toi­min­taa. Roh­kai­se itsen­sä ilmai­suun, uuden tut­ki­mi­seen ja kokei­luun ja ajan käyt­tä­mi­seen kes­kus­te­lui­hin. Mitä moni­muo­toi­sem­pi työyh­tei­sö, sitä parem­mat tulok­set. Samal­la annat tilaa myös yhtei­söl­li­syy­den kas­vul­le. Ja se, kuten tie­de­tään, on yksi hyvän työyh­tei­sön voi­ma­va­rois­ta.

Tutus­tu myös Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest