Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: D niin kuin Diversiteetti

Diver­si­teetin, moni­muo­toi­suuden, mer­kitys on siinä, että niin luonto kuin ihmi­syh­tei­sökin hyötyy eri­lai­suu­desta. Yksi­puo­lisuus köyh­dyttää, moni­naisuus rikastaa niin osaa­mista, vuo­ro­vai­ku­tusta kuin kehi­tys­täkin. Uudet vai­kutteet eivät voi olla tart­tu­matta, kun on osa niitä. Jos sen sijaan poteroi itsensä tuttuun kul­maukseen, eristää itsensä samalla uudesta.

Diver­si­teetti on siis keino pitää orga­ni­saatio elävänä ja kehit­tyvänä. Kun virikkeet ovat arjessa läsnä, uudis­tu­minen tapahtuu tem­pausten lisäksi myös pik­ku­hiljaa. Koska inhi­mil­li­syy­des­sämme hakeu­dumme saman­kal­taisten ja iden­ti­tee­til­lemme tär­keiden ihmisten seuraan ja hyvän porukan löy­det­tyämme joukko tii­vistyy ja alkaa rakentaa eroja meidän ja muiden välille, tar­vitaan työyh­tei­söissä tie­toista moni­muo­toi­suuden johtamista.

Ota diver­si­teetti joh­ta­misen agen­dalle. Innostu osaa­misten yhdis­tä­mi­sestä ja kan­nusta itseor­ga­ni­soi­tu­miseen. Hyö­dynnä jouk­ko­ä­lyk­kyyttä ja riko orga­ni­saation vakiin­tu­neita rajoja. Vas­tusta yksi­mie­li­syyden harhaa, pura itsensä eris­tä­neitä klikkejä ja kammoa pelkkään tot­te­le­vai­suuteen perus­tuvaa toi­mintaa. Roh­kaise itsensä ilmaisuun, uuden tut­ki­miseen ja kokeiluun ja ajan käyt­tä­miseen kes­kus­te­luihin. Mitä moni­muo­toi­sempi työyh­teisö, sitä paremmat tulokset. Samalla annat tilaa myös yhtei­söl­li­syyden kas­vulle. Ja se, kuten tie­detään, on yksi hyvän työyh­teisön voimavaroista.

Tutustu myös Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000