Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Työyh­tei­sön roo­lit ovat sekä amma­til­li­sia että sosi­aa­li­sia. Ne syn­ty­vät teh­tä­vän, orga­ni­saa­tion ja sen kult­tuu­rin sekä yksi­lön omien tai­to­jen yhdis­tel­mä­nä. Ne kie­tou­tu­vat toi­siin­sa muo­dos­taen koko­nai­suu­den, joka tulee näky­väk­si työyh­tei­sön eri tilan­teis­sa. Roo­li opi­taan mal­lis­ta. Eläy­ty­mi­nen sekä ulkoi­siin merk­kei­hin että tun­neil­mai­suun aut­taa omak­su­maan roo­lin.

Amma­til­li­set roo­lit ker­to­vat nimen­sä mukai­ses­ti sii­tä, mikä on työn kes­kei­nen sisäl­tö ja odo­tus toi­min­nal­le. Ehkä nii­tä dra­ma­tur­gi­ses­ti kiin­nos­ta­vam­pia ovat sosi­aa­li­set roo­lit, sil­lä ne ker­to­vat tavas­tam­me täyt­tää paik­kam­me ryh­mäs­sä. Molem­mis­sa tar­vi­taan eläy­ty­mis­tä sekä roo­lin mukai­seen ulkoi­seen toi­min­taan että roo­lin sisäi­siin tun­tei­siin, koke­muk­siin ja aja­tuk­siin.

Sosi­aa­li­set roo­lit opi­taan meil­le tär­keil­tä hen­ki­löil­tä. Esi­merk­ki­nä voi olla tai­ta­va työ­ka­ve­ri, osaa­va esi­mies tai arvos­tet­tu joh­ta­ja. Seu­raa­mal­la hei­tä sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa saam­me mal­le­ja, miten toi­mia. Omak­sum­me toi­min­ta­ta­po­jen lisäk­si asen­tei­ta, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta ja puhe­ta­po­ja. Tämä on myös yksi, tapa jol­la orga­ni­saa­tion kult­tuu­ri levi­ää. Alam­me muis­tut­taa nii­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat menes­ty­viä ja joi­ta pide­tään ylei­ses­ti roo­li­mal­lei­na.

Tai sit­ten valit­sem­me tie­toi­ses­ti toi­sen­lai­sen roo­lin. Jos on tyy­ty­mä­tön orga­ni­saa­tion tapaan toi­mia mal­lik­si saat­taa tul­la hän, joka on kär­käs kom­men­toi­maan sitä, mitä tapah­tuu. Esi­merk­kiä saat­taa ottaa myös aina ahke­ril­ta tai lep­poi­san vauh­din yllä­pi­tä­jil­tä, omis­ta tavoit­teis­ta riip­puen.

Sosi­aa­li­set roo­lit ilme­ne­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­li­nä. Se voi olla esi­mer­kik­si yhteis­toi­min­taa, vas­tuun­kan­ta­mis­ta, domi­noi­vaa, kil­pai­le­vaa tai kapi­noin­tia. Joku voi olla suo­sit­tu, toi­nen tor­jut­tu. Joku on jou­tu­nut unoh­de­tun roo­liin, toi­set kiis­ta­na­lai­sik­si ja moni kes­ki­mää­räi­sik­si. Se, mil­lai­sen tyy­lin valit­sem­me, vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, mil­lai­sen ase­man ryh­mäs­sä saa ja kuin­ka uskot­ta­via omat esi­tyk­set ovat.

Pin It on Pinterest