Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

mask-1305086__340

Työyhteisön roolit

Työyh­teisön roolit ovat sekä amma­til­lisia että sosi­aa­lisia. Ne syn­tyvät teh­tävän, orga­ni­saation ja sen kult­tuurin sekä yksilön omien tai­tojen yhdis­telmänä. Ne kie­tou­tuvat toi­siinsa muo­dostaen koko­nai­suuden, joka tulee näky­väksi työyh­teisön eri tilan­teissa. Rooli opitaan mal­lista. Eläy­ty­minen sekä ulkoisiin merk­keihin että tun­neil­maisuun auttaa omak­sumaan roolin.

Amma­til­liset roolit ker­tovat nimensä mukai­sesti siitä, mikä on työn kes­keinen sisältö ja odotus toi­min­nalle. Ehkä niitä dra­ma­tur­gi­sesti kiin­nos­ta­vampia ovat sosi­aa­liset roolit, sillä ne ker­tovat tavas­tamme täyttää paik­kamme ryh­mässä. Molem­missa tar­vitaan eläy­ty­mistä sekä roolin mukaiseen ulkoiseen toi­mintaan että roolin sisäisiin tun­teisiin, koke­muksiin ja ajatuksiin.

Sosi­aa­liset roolit opitaan meille tär­keiltä hen­ki­löiltä. Esi­merkkinä voi olla taitava työ­kaveri, osaava esimies tai arvos­tettu johtaja. Seu­raa­malla heitä sosi­aa­li­sissa tilan­teissa saamme malleja, miten toimia. Omak­summe toi­min­ta­ta­pojen lisäksi asen­teita, kiin­nos­tuksen koh­teita ja puhe­tapoja. Tämä on myös yksi, tapa jolla orga­ni­saation kult­tuuri leviää. Alamme muis­tuttaa niitä hen­ki­löitä, jotka ovat menes­tyviä ja joita pidetään ylei­sesti roolimalleina.

Tai sitten valit­semme tie­toi­sesti toi­sen­laisen roolin. Jos on tyy­ty­mätön orga­ni­saation tapaan toimia mal­liksi saattaa tulla hän, joka on kärkäs kom­men­toimaan sitä, mitä tapahtuu. Esi­merkkiä saattaa ottaa myös aina ahke­rilta tai lep­poisan vauhdin yllä­pi­tä­jiltä, omista tavoit­teista riippuen.

Sosi­aa­liset roolit ilme­nevät vuo­ro­vai­ku­tus­tyylinä. Se voi olla esi­mer­kiksi yhteis­toi­mintaa, vas­tuun­kan­ta­mista, domi­noivaa, kil­pai­levaa tai kapi­nointia. Joku voi olla suo­sittu, toinen tor­juttu. Joku on jou­tunut unoh­detun rooliin, toiset kiis­ta­na­lai­siksi ja moni kes­ki­mää­räi­siksi. Se, mil­laisen tyylin valit­semme, vai­kuttaa mer­kit­tä­västi siihen, mil­laisen aseman ryh­mässä saa ja kuinka uskot­tavia omat esi­tykset ovat.

Soita 000 000 0000