18.7.2018

Työyhteisön roolit

Työyhteisön roolit ovat sekä ammatillisia että sosiaalisia. Ne syntyvät tehtävän, organisaation ja sen kulttuurin sekä yksilön omien taitojen yhdistelmänä. Ne kietoutuvat toisiinsa muodostaen kokonaisuuden, joka tulee näkyväksi työyhteisön eri tilanteissa. Rooli opitaan mallista. Eläytyminen sekä ulkoisiin merkkeihin että tunneilmaisuun auttaa omaksumaan roolin.

Ammatilliset roolit kertovat nimensä mukaisesti siitä, mikä on työn keskeinen sisältö ja odotus toiminnalle. Ehkä niitä dramaturgisesti kiinnostavampia ovat sosiaaliset roolit, sillä ne kertovat tavastamme täyttää paikkamme ryhmässä. Molemmissa tarvitaan eläytymistä sekä roolin mukaiseen ulkoiseen toimintaan että roolin sisäisiin tunteisiin, kokemuksiin ja ajatuksiin.

Sosiaaliset roolit opitaan meille tärkeiltä henkilöiltä. Esimerkkinä voi olla taitava työkaveri, osaava esimies tai arvostettu johtaja. Seuraamalla heitä sosiaalisissa tilanteissa saamme malleja, miten toimia. Omaksumme toimintatapojen lisäksi asenteita, kiinnostuksen kohteita ja puhetapoja. Tämä on myös yksi, tapa jolla organisaation kulttuuri leviää. Alamme muistuttaa niitä henkilöitä, jotka ovat menestyviä ja joita pidetään yleisesti roolimalleina.

Tai sitten valitsemme tietoisesti toisenlaisen roolin. Jos on tyytymätön organisaation tapaan toimia malliksi saattaa tulla hän, joka on kärkäs kommentoimaan sitä, mitä tapahtuu. Esimerkkiä saattaa ottaa myös aina ahkerilta tai leppoisan vauhdin ylläpitäjiltä, omista tavoitteista riippuen.

Sosiaaliset roolit ilmenevät vuorovaikutustyylinä. Se voi olla esimerkiksi yhteistoimintaa, vastuunkantamista, dominoivaa, kilpailevaa tai kapinointia. Joku voi olla suosittu, toinen torjuttu. Joku on joutunut unohdetun rooliin, toiset kiistanalaisiksi ja moni keskimääräisiksi. Se, millaisen tyylin valitsemme, vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen aseman ryhmässä saa ja kuinka uskottavia omat esitykset ovat.