Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 1/3

Uuteen ryhmään liit­ty­minen vaatii sen tapojen opet­telua. Kun olin hetki sitten ensim­mäisiä kertoja mukana kun­to­sa­li­ryh­mässä, joka oli ennenkin tree­nannut yhdessä, hain jonkin aikaa paik­kaani. Muut tie­sivät, mitä tehdä ja missä jär­jes­tyk­sessä. Heille oli myös selvää, ketkä tah­toivat treenata yhdessä ja ketkä yksin, kai­pasiko joku seuraa, oliko sove­liasta rupa­tella niitä näitä vai parempi vaihtaa vain tervehdykset.

Koke­musten kautta tie­tenkin oppii, mutta joskus se vaatii köm­mäh­dyksiä ja har­hailua. Kun­to­sa­lilla voi pää­tellä muiden teke­mi­sistä mitä tehdä, mutta kai­kissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa se ei ole yhtä helppoa. Eri­tyisen vaikeaa se on silloin, jos ei tunne ihmisiä, toi­minta on kovin jäykkää tai värit­ty­nyttä, tai ilmassa on jän­nit­teitä. Mutta ei vuo­ro­vai­kutus aina ole helppoa tutus­sakaan poru­kassa. Silloin ei auta kuin kokeilla, mikä olisi hyvä tapa toimia.

Vii­meksi tasa­pai­not­telin yri­tyksen ja ereh­dyksen polulla silloin, kun tapasin vanhoja työ­ka­ve­reitani. Ihmiset olivat tuttuja, mutta välil­lemme las­keutui yllättäen pai­nostava hiljaisuus.

Tapaa­minen oli alkanut niin kuin ennenkin. Juotiin kahvia, päi­vi­tettiin ajan­koh­taiset asiat ja juteltiin niitä näitä. Mukava fiilis, ja kaikki tun­tuivat viih­tyvän. Kään­ne­kohta seurasi, kun kysyin, mitä he ajat­te­livat meille kai­kille tutun porukan vii­me­ai­kai­sista tapah­tu­mista. Tiesin kyllä, että aihe saattoi olla tule­narka, mutta en malt­tanut jättää sitä syrjään, ja olihan siitä puhuttu ennenkin.

Hil­jaisuus. Katseet olivat kah­vi­ku­pissa ja ikku­nassa. Sitten yksi kaivoi puhe­linta lau­kustaan ja sanoi, että oli pakko katsoa kii­reinen viesti, toinen lisäsi, että alkaa olla jo myöhä. Kolmas selaili ikku­na­lau­dalla olleita lehtiä, neljäs lähti keit­tiöön. Sitten joku kysyi, miksi siitä kyselin. Äsken niin eloisat kasvot olivat muut­tuneet ilmeet­tö­miksi ja tuntui kuin välil­lemme olisi kas­vanut muuri, ja minä olisin jäänyt toi­selle puolelle.

Jätin aiheen, sillä halusin takaisin samalle puo­lelle. Vähi­tellen huo­masin saa­neeni syn­nin­päästön ja pääs­seeni takaisin pai­kalleni. Mutta kokemus oli mie­leen­painuva. Jos tutus­sakin ryh­mässä voi jäädä yksin, entä sitten silloin, kun kes­ki­näiset suhteet ovat jähmeät tai olemattomat? 

Soita 000 000 0000