Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Joukkoon kuulumisen lumo 4/4

Kokemus on toden­nä­köi­sesti tuttu monelle. Riippuu tilan­teesta, ketä kuun­nellaan her­källä kor­valla. Ja joskus tär­keämpää on se, kuka asian sanoo, kuin itse asia.

Entä jos jät­täy­tyisi han­ka­lissa tilan­teissa sivum­malle ja ottaisi vähemmän näkyvän roolin, vaikka olisi eri mieltä? Saisi itse kyllä olla rau­hassa, mutta äänek­käimpien kanta voit­taisi, sillä hil­jaisuus tul­kitaan yleensä enem­mistön tuke­mi­seksi. Eikä mikään muutu, jos asioista ei puhuta yhdessä rat­kaisua hakien.

Pahim­millaan sosi­aa­li­sissa tilan­teissa voi päteä vanha sanonta, että jou­kossa tyhmyys tii­vistyy. Le Bon sanoi saman hieman toisin: missä tahansa jou­kossa kasaan­tuvat vain sen jäsenten kes­kin­ker­taiset omi­nai­suudet. Miksi näin? Ryh­mä­paine saa yksilön luo­pumaan omasta ajat­te­lusta, ja tilalle tulee yhteinen mie­lipide. Silloin mene­tetään eri­laisen ajat­telun ja osaa­misen voima. Ja kun tunteet alkavat voi­mistua, ne leviävät epi­demian tavoin ja her­kis­tävät toi­mimaan vailla har­kintaa. Siksi joukkoa luon­nehtii monesti kes­kin­ker­taisuus, ei viisaus.

Ryhmä, joka alkaa tii­vistää rivejään vaa­ti­malla tiukkaa yhden­mu­kai­suutta, menettää mah­dol­li­suuden uudistua, ja siitä tulee vain varjo entisestä.

Kun tunteet ovat vahvoja, on joukon voima suu­rim­millaan, joten juuri silloin oma ajattelu kan­nattaa pitää kirkkaana.

Soita 000 000 0000