Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

luottamus

Aktiivisuus kannattaa

Harva jaksaa luottaa sel­laiseen, joka jat­ku­vasti unoh­telee, ei vastaa yhtey­den­ot­toihin tai tekee jotain ihan muuta kuin mitä sovittu. Alun perin hyväs­täkin suh­teesta huo­li­matta alkaa epä­varmuus hiipiä aja­tuksiin ja luot­tamus siirtyä taka-alalle.

Luot­tamus kasvaa hitaasti, mutta sen voi menettää nopeasti. Siksi jokainen hetki on niin tärkeä: vies­teihin vas­taa­minen, kes­kit­ty­minen kuun­teluun, kiin­nos­tuksen osoit­ta­minen ja aut­ta­minen juuri silloin, kun sitä tar­vitaan. Ja tie­tenkin hymy ja se, että kum­pikaan ei jää odot­te­lemaan, että toinen kyllä ottaa yhteyttä sitten, kun on jotain asiaa.

Ilman mer­ki­tyk­sel­li­seksi koettua yhteistä aikaa ja kes­ki­näistä arvos­tusta ei synny vas­ta­vuo­roi­suutta, eikä siten luottamustakaan.

Vas­ta­vuo­roi­suuden puute etään­nyttää ihmiset toi­sistaan. Sen myötä mene­tetään halu auttaa ja tukea. Epä­luot­tamus saa suh­tau­tumaan muihin varoen, ja epä­varmuus ja varo­minen alkavat vai­kuttaa suh­teisiin. Oma aktii­visuus kääntyy pas­sii­vi­suu­deksi, ilo yhdessä olosta muuttuu epäi­lyiksi ja alkaa miettiä, että ajan voisi käyttää toi­sinkin. Joten kan­nat­taako enää edes yrittää?

Mutta vaikka yhtey­denpito tun­tuisi vievän aikaa eikä sen tulok­sista aina voi olla varma, hyviin suh­teisiin kan­nattaa satsata kai­kissa tilanteissa.

Soita 000 000 0000