Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

20220111_145015[1]

Erimielisyyksien selvittämisestä

Eri­laisten näke­mysten kautta syntyy uusia oival­luksia, joten eri mieltä ole­mista ei kannata väl­tellä. Ja harvoin olem­mekaan täysin samaa mieltä kai­kista asioista. Niin kauan kuin eri­mie­li­syydet sel­vi­tetään yhdessä eivätkä ne jää hait­taamaan vuo­ro­vai­ku­tusta, ne ovat tavan­omainen osa yhteistä arkea. Mutta joskus pie­nes­täkin alkaneet ris­ti­riidat voivat rat­kai­se­matta kasvaa konflik­teiksi, jotka vai­keut­tavat yhteis­työtä ja sosi­aa­lisia suhteita.

Kah­denkin väliset konfliktit leviävät hel­posti koko yhteisöön. Joskus konfliktit voivat sekä pit­kittyä että mut­kistua niin paljon, ettei enää oikein edes tiedetä, mistä ne ovat alkaneet. Silti missään tilan­teessa ei ole vii­sasta jättää niitä käsit­te­le­mättä, sillä ris­ti­riidat vai­kut­tavat myös ilma­piiriin ja tuloksiin.

Konflik­teihin liittyy monia lähes myyt­tisiä usko­muksia. Aja­tellaan, että konfliktien rat­kai­sussa olisi kyse voit­ta­mi­sesta tai häviä­mi­sestä, tai että toista osa­puolta voi muuttaa, että kaiken kattava täy­del­linen rat­kaisu olisi löy­det­tä­vissä tai että asiat jär­jes­tyi­sivät itsestään. Moni myös kokee, että pitää tehdä kaik­kensa vält­tääkseen eri­mie­li­syyksiä tai ris­ti­riitoja, ja jättää siksi otta­matta kantaa tai pii­lottaa todel­lisen mielipiteensä.

Yleinen ajatus myös on, että konfliktien syynä oli­sivat eri­laiset per­soo­nal­li­suudet tai huonot suhteet ihmisten välillä. Voi kyse tie­tenkin olla myös eri­lai­sista arvoista, kär­jis­ty­neistä asen­teista tai eri­lai­sista vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­leistä ja vai­keu­desta kohdata, mutta useim­miten taus­talla ovat teh­täviin ja yhteis­työhön liit­tyvät epäselvyydet.

Ole­tetaan, että kai­killa on sama käsitys siitä, miten edetä, mutta tosia­siassa ei ole kir­kasta yhteistä näke­mystä siitä, mitä, kuka, miten ja milloin tehdään. Juuri siksi näke­my­serot ja itä­vätkin hai­tal­liset ris­ti­riidat täytyy selvittää.

Ei liene yllät­tävää, että konfliktit syn­tyvät usein myös siitä, että ihmisiä koh­dellaan eriar­voi­sesti. Sillä on tai­pumus hei­jastua suoraan ihmisten välisiin suhteisiin.

Soita 000 000 0000