Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Muutos

Ongelmat kertovat muutostarpeesta

Yhdessä työ­teh­tä­vässäni päiväni täyt­tyivät eri­lai­sista ongel­ma­ti­lan­teiden sel­vit­te­lyistä ja rat­kai­sujen hake­mi­sesta. Oli työnjaon epä­sel­vyyksiä, vääriä käsi­tyksiä teh­tävien sisäl­löstä, vai­keiksi koettuja työ­pareja, han­kalia työ­ryhmiä ja paljon takana puhu­mista ja juo­ruilua. Niitä sel­vi­tettiin, sovi­teltiin ja tehtiin myös muu­toksia vas­tuisiin ja orga­ni­saa­tioon. Aika oli opet­ta­vaista, mutta myös kuormittavaa.

Ehkä kes­keisin oppi oli se, että ris­ti­riidat yhteisön sisällä ker­tovat aina siitä, että jotain on muu­tettava. On sel­vi­tettävä kes­ki­näisiä välejä hier­tävät seikat ja paran­nettava yhteis­työtä ja sosi­aa­listen tilan­teiden suju­mista. On kir­kas­tettava teh­tävät, sovittava selkeät vastuut ja puhuttava kei­noista, tavoit­teista ja aika­tau­lusta. Näin on tehtävä mie­luiten heti yhteistyön alussa mutta vii­meistään silloin, kun teh­tävät muut­tuvat tai uusia ihmisiä tulee mukaan.

Yhdessä puhu­minen on sekä keino ehkäistä ris­ti­rii­tojen syn­ty­mistä että tapa sel­kiyttää yhteis­työtä. Se on eri­tyisen tarpeen tilan­teissa, jotka ovat alt­tiita vää­rin­kä­si­tyk­sille, kuten silloin, kun tehdään muu­toksia teh­täviin, toi­min­ta­tapaan tai orga­ni­saa­tioon. Eri­mie­li­syyden alku­vai­heissa sen rat­kai­se­minen on paljon hel­pompaa kuin silloin, kun rasittava ja yhteis­työtä han­ka­loittava tilanne on jo jat­kunut pitkään.

Soita 000 000 0000