Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

water-1759703__340

Ihmisten väliset suhteet ja tapah­tumat orga­ni­saa­tiossa muis­tut­tavat elo­kuvan tai näy­telmän juonta. Kol­le­goihin tutus­tutaan pik­ku­hiljaa ja jotkut tulevat tär­keiksi ja samas­tu­misen koh­teiksi. Aina on auki olevia kysy­myksiä ja vai­keita valin­ta­ti­lan­teita. Suun­nit­te­lusta huo­li­matta tapahtuu yllä­tyksiä ja monen­laisia kään­teitä ja sivu­juonet alkavat rön­syi­lemään.  Kun yksi orga­ni­saation tilanne saa­vuttaa huip­pu­koh­tansa, toinen on jo rat­kaistu ja kolmas siir­ty­mässä konfliktin par­taalle.  Tärkeät asiat pal­jas­tuvat pik­ku­hiljaa, joskus vahin­gos­sakin. Yhdessä jän­ni­tetään, mil­lainen lop­pu­rat­kai­susta tulee.

Draama vai­kuttaa tun­ne­ta­solla. Kuten eläy­tymään saa­vissa tari­noissa, myös työyh­tei­sössä pidetään tär­keänä, että hyvät hen­kilöt ansait­sevat onnis­tu­misen ja pahan tulisi saada palk­kansa. Puolet valitaan nopeasti. Eri­laiset tilanteet ja nopeat leik­kaukset aiheesta toiseen pitävät kat­sojan kiin­nos­tuksen yllä ja työyh­teisön energian kor­kealla, mutta voivat myös uuvuttaa työyh­tei­sössä ajan mittaan.

Draa­massa on kyse todel­lisen elämän jäl­jit­te­lystä, mime­sik­sestä. Mimesis on aris­to­tee­lisen draaman käsite, joka viittaa sekä ihmisten tai­pu­mukseen matkia muita että sen lop­pu­tu­lokseen, esi­tykseen. Draama pal­jastaa todel­li­suuden jäl­jit­telyn kautta jotain, joka on lähellä kat­sojan omaa elämää. Par­haim­millaan esitys antaa kat­so­jille älyl­listä haas­tetta ja oival­luksen riemua. Vaih­toeh­tojen pun­nit­se­minen auttaa samas­tumaan ja kokemaan juuri niitä tun­teita, joihin käsi­kir­joi­tuk­sessa pyritään: myö­täe­lämään, lii­kut­tumaan, kan­tamaan huolta ja tun­temaan iloa tai suut­tu­musta. Sama eläy­ty­minen tapahtuu työyh­tei­söissä. Vaikka yrit­täisi pysyä syr­jässä, on aina kui­tenkin osa työyh­teisön draamaa.

Jäl­jittely ei liity vain teat­teriin, vaan on luon­teen­omaista ihmi­selle syn­ty­mästä saakka. Opimme mat­ki­malla sitä, mitä ympä­ril­lämme tapahtuu. Sosi­aa­lis­tumme per­heeseen ja yhtei­söihin omak­su­malla niiden tapoja ja kult­tuuria. Raken­namme iden­ti­teet­tiämme meille tär­keiden ja kiin­nos­tavien ihmisten kautta. Tulemme siis jäl­jit­telyn kautta osaksi maa­ilmaa. Mimesis teat­te­rissa ja draa­massa, samas­tu­minen ja sosi­aa­lis­tu­minen orga­ni­saa­tio­elä­mässä. Eri käsite, paljon samaa sisältöä. Samas­tumme siihen mikä on tärkeää, sosi­aa­lis­tumme niihin yhtei­söihin, joissa vie­tämme aikaa. Jäl­jit­te­lemme sitä mikä vie omaa elämää eteenpäin. Tässä on draaman voima.

Ps. Lue lisää aiheesta kir­jastani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työyhteisö

Soita 000 000 0000