Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Orga­ni­saa­tion toi­min­nas­sa on pal­jon draa­man piir­tei­tä. Monen­lai­sia tapah­tu­mia ja esit­tä­mis­tä eri muo­dois­saan. Tilan­tei­ta, jot­ka saa­vat kome­dian tai tra­ge­dian piir­tei­tä tai tun­tu­vat kään­ty­vän fars­sik­si. Dek­ka­ri­mais­ta asioi­den sel­vit­tä­mis­tä ja tut­tu­ja roo­li­hah­mo­ja, joi­den toi­min­nan aavis­taa jo etu­kä­teen. Jos­kus tapah­tu­mien juon­ta on vai­kea tavoit­taa kaik­kien irral­lis­ten epi­so­dien jou­kos­ta, jos­kus punai­nen lan­ka pal­jas­tuu het­kes­sä. Tun­tuu­ko tutul­ta?

Olem­me jokai­nen muka­na näis­sä työyh­tei­sön esi­tyk­sis­sä. Jos­kus pää­roo­lis­sa, toi­si­naan eri­lai­sis­sa sivu­roo­leis­sa, välil­lä taas kulis­sien taka­na. Esi­tyk­set ovat kai­kil­le tut­tu­ja. Kah­den­kes­ki­siä kes­kus­te­lu­ja ja kokouk­sia, jois­sa yri­te­tään vakuut­taa kuu­li­jat omis­ta tai­dois­ta. Kil­pai­lua nimi­tyk­sis­tä ja pro­jek­teis­ta, eri­lai­sia orga­ni­saa­tio­pe­le­jä kuten liit­tou­tu­mi­sia ja lob­baa­mis­ta. Vetoa­via tari­noi­ta kil­pai­li­joi­den voit­ta­mi­ses­ta ja hou­kut­te­le­vis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Yhteis­hen­keä vah­vis­ta­via ritu­aa­le­ja muu­tos­ten yhtey­des­sä tai onnis­tu­mis­ten juh­lis­ta­mi­ses­sa. Jokai­nen esit­tää omaa paras­ta tilan­tee­seen sopi­vaa itse­ään saa­dak­seen arvos­tus­ta, uusia roo­le­ja ja mukaan pää­syn itsel­leen tär­kei­siin asioi­hin.

Aris­to­tee­li­sen draa­man perus­a­ja­tuk­sia on, että hyvä draa­ma kie­too mukaan­sa ja opet­taa elä­mäs­tä kiin­nos­ta­vien hen­ki­löi­den ja juo­nen kaut­ta.  Nii­den voi­ma on kat­so­jan samas­tu­mi­ses­sa. Ari Hil­tu­nen tote­aa­kin, että kieh­to­van ja mukaan­sa­tem­paa­van tari­nan ole­mus säi­lyy sama­na, vaik­ka ilmai­su­vä­li­ne vaih­tuu­kin antii­kin näy­tel­mis­tä nyky­ajan teat­te­rik­si tai elo­ku­vik­si.  Mik­si sama ei toi­mi­si myös orga­ni­saa­tiois­sa? Jos työyh­tei­sön toi­min­ta vetää mukaan­sa yhteis­ten tavoit­tei­den edis­tä­mi­seen kuten hyvä elo­ku­va tai näy­tel­mä, on orga­ni­saa­tio eden­nyt jo pit­käl­le onnis­tu­mi­sen tiel­lä.

Par­haim­mil­laan työyh­tei­sön draa­ma on jän­te­vä ja ammat­ti­mai­nen esi­tys, joka kie­too hen­ki­lös­tön ja asiak­kaat mukaan, ja tulos­ta syn­tyy. Pahim­mil­laan työyh­tei­sö­draa­ma vie kai­ken ener­gian eikä sitä jää työn teke­mi­seen. Jokai­nen meis­tä voi päät­tää, kum­mas­sa halu­aa olla muka­na. Raken­ta­mas­sa vai naker­ta­mas­sa ammat­ti­lais­ten jouk­koa ja tulos­ta.

Ps. Lue lisää aihees­ta kir­jas­ta­ni Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gial­la toi­mi­va työyh­tei­sö

Pin It on Pinterest