Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

paper-571938__340

Työyhteisö draaman näyttämönä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Orga­ni­saation toi­min­nassa on paljon draaman piir­teitä. Monen­laisia tapah­tumia ja esit­tä­mistä eri muo­doissaan. Tilan­teita, jotka saavat komedian tai tra­gedian piir­teitä tai tun­tuvat kään­tyvän fars­siksi. Dek­ka­ri­maista asioiden sel­vit­tä­mistä ja tuttuja roo­li­hahmoja, joiden toi­minnan aavistaa jo etu­käteen. Joskus tapah­tumien juonta on vaikea tavoittaa kaikkien irral­listen epi­sodien jou­kosta, joskus punainen lanka pal­jastuu het­kessä. Tun­tuuko tutulta?

Olemme jokainen mukana näissä työyh­teisön esi­tyk­sissä. Joskus pää­roo­lissa, toi­sinaan eri­lai­sissa sivu­roo­leissa, välillä taas kulissien takana. Esi­tykset ovat kai­kille tuttuja. Kah­den­kes­kisiä kes­kus­teluja ja kokouksia, joissa yri­tetään vakuuttaa kuu­lijat omista tai­doista. Kil­pailua nimi­tyk­sistä ja pro­jek­teista, eri­laisia orga­ni­saa­tio­pelejä kuten liit­tou­tu­misia ja lob­baa­mista. Vetoavia tari­noita kil­pai­li­joiden voit­ta­mi­sesta ja hou­kut­te­le­vista mah­dol­li­suuk­sista. Yhteis­henkeä vah­vis­tavia ritu­aaleja muu­tosten yhtey­dessä tai onnis­tu­misten juh­lis­ta­mi­sessa. Jokainen esittää omaa parasta tilan­teeseen sopivaa itseään saa­dakseen arvos­tusta, uusia rooleja ja mukaan pääsyn itselleen tär­keisiin asioihin.

Aris­to­tee­lisen draaman perus­a­ja­tuksia on, että hyvä draama kietoo mukaansa ja opettaa elä­mästä kiin­nos­tavien hen­ki­löiden ja juonen kautta.  Niiden voima on kat­sojan samas­tu­mi­sessa. Ari Hil­tunen tote­aakin, että kieh­tovan ja mukaan­sa­tem­paavan tarinan olemus säilyy samana, vaikka ilmai­su­väline vaih­tuukin antiikin näy­tel­mistä nykyajan teat­te­riksi tai elo­ku­viksi.  Miksi sama ei toimisi myös orga­ni­saa­tioissa? Jos työyh­teisön toi­minta vetää mukaansa yhteisten tavoit­teiden edis­tä­miseen kuten hyvä elokuva tai näy­telmä, on orga­ni­saatio edennyt jo pit­källe onnis­tu­misen tiellä.

Par­haim­millaan työyh­teisön draama on jäntevä ja ammat­ti­mainen esitys, joka kietoo hen­ki­löstön ja asiakkaat mukaan, ja tulosta syntyy. Pahim­millaan työyh­tei­sö­draama vie kaiken energian eikä sitä jää työn teke­miseen. Jokainen meistä voi päättää, kum­massa haluaa olla mukana. Raken­ta­massa vai naker­ta­massa ammat­ti­laisten joukkoa ja tulosta.

Ps. Lue lisää aiheesta kir­jastani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työyhteisö

Soita 000 000 0000