Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Olin kan­sain­vä­li­sen NNKY-päi­vän aamiai­sel­la kes­ki­viik­ko­na (kii­tos kut­sus­ta Anne!), ja tee­ma­na oli tyt­tö­jen ja nuor­ten nais­ten joh­ta­juus. Valoi­sa ja läm­min tun­nel­ma, sali täyn­nä kuu­li­joi­ta, tut­tu­jen tapaa­mis­ta ja uusiin tutus­tu­mis­ta. Olo­suh­teet oli­vat otol­li­set hyväl­le päi­vän avauk­sel­le. Esiin­ty­jien oival­ta­vat puheen­vuo­rot teki­vät sel­väk­si, että joh­ta­mi­sen ydin on sama riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka tai min­kä ikäi­nen joh­ta­jan roo­lis­sa toi­mii. Täs­sä muu­ta­mia poi­min­to­ja aihees­ta.

Moni­kult­tuu­ris­sa ympä­ris­töis­sä toi­mi­nut Pau­lii­na Par­hia­la koros­ti, että joh­ta­mi­nen tapah­tuu aina tilan­tees­sa, vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa yhtei­sön kans­sa ja yrit­täen käyt­tää jär­keä. Joh­ta­mi­nen, niin kuin mikä tahan­sa ihmis­ten väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus, läh­tee ihmis­kä­si­tyk­ses­tä.

 Näkö­kul­ma ihmis­kä­si­tyk­seen on herät­tä­vä. Mitä oikeas­ti, sisim­mäs­sä­si, ajat­te­let toi­sis­ta ja hei­dän tavas­taan toi­mia ja kult­tuu­ris­ta tot­tu­muk­sis­ta? Pidät­kö omaa näke­mys­tä­si kui­ten­kin oikeim­pa­na, sel­lai­se­na, jon­ka mukaan kaik­kien mui­den tulee toi­mia? Kuten Pau­lii­na Par­hia­la sanoi, joh­ta­mi­nen ei ole kos­kaan neut­raa­lia, vapaa­ta arvois­ta ja ideo­lo­giois­ta. Ja se näkyy odo­tuk­sis­sam­me, omas­sa tavas­sam­me toi­mia ja eri­tyi­ses­ti sii­nä, mitä pie­net eleet, puheen sävyt ja tapa kat­soa tai väl­tel­lä kat­set­ta ker­too sii­tä, mitä oikeas­ti toi­ses­ta ajat­te­lee.

Mitä tapa­si olla tilan­teis­sa ker­too sinus­ta ja suh­tees­ta­si mui­hin? Luu­let­ko, että muut koke­vat sinut samoin kuin mihin itse pyrit?

Joh­ta­mis­ta tut­ki­va Kata­rii­na Yrjön­kos­ki koros­ti joh­ta­mi­ses­sa vision mer­ki­tys­tä ja tien näyt­tä­mis­tä sitä koh­ti. Joh­ta­mi­ses­sa ei ole kyse ase­mas­ta tai tit­te­lis­tä, vaan vai­kut­ta­mi­ses­ta, esi­mer­kin näyt­tä­mi­ses­tä, pal­ve­le­mi­ses­ta ja vas­tuun kan­nos­ta. Joh­ta­mi­nen on opit­ta­vis­sa ole­va tai­to, ei syn­nyn­näi­nen omi­nai­suus.

Joh­ta­mi­sen teh­tä­vä on muut­taa maa­il­ma parem­mak­si pai­kak­si, tii­vis­ti Kata­rii­na Yrjön­kos­ki. Lausee­seen lisä­tään usein pie­ni varaus sii­tä, että se saat­taa kuu­los­taa nai­vil­ta tavoit­teel­ta. Mut­ta onko se todel­li­suu­des­sa saa­vut­ta­ma­ton­ta? Eikö jokai­nen ihmis­ten väli­nen koh­taa­mi­nen ole mah­dol­li­suus parem­paan huo­mi­seen ja samal­la toi­sen itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen? Joh­ta­mi­nen, niin kuin vuo­ro­vai­ku­tus­kin, voi muut­taa maa­il­maa. Mihin suun­taan, riip­puu sinus­ta itses­tä­si.

Ps. Miten tyt­tö­jen ja nuor­ten nais­ten joh­ta­juu­den oppi­mis­ta voi­si tukea? Sil­lä, että ottaa mukaan, antaa vas­tuu­ta, tukee oppi­mis­ta ja vah­vis­taa itse­tun­toa. Ja eri­tyi­ses­ti sil­lä, että tekee arjen teko­ja näky­väk­si ja antaa mah­dol­li­suuk­sia ja työ­teh­tä­viä. Mitä aktii­vi­sem­man men­to­rin teet itses­tä­si lähi­pii­rin ja ympä­ris­tön nuo­ril­le nai­sil­le, sitä enem­män muu­tat maa­il­maa. Sil­lä maa­il­ma muut­tuu myös teko ker­ral­laan.

Pin It on Pinterest