Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vai­ku­tam­me monin tavoin sekä toi­siin ihmi­siin että asioi­den ete­ne­mi­seen käyt­tä­mäl­lä teh­tä­vän ja ase­man anta­maa val­taa. Jokai­sel­la on val­taa omas­sa teh­tä­väs­sään. Omaan työ­roo­liin liit­ty­vä val­ta on työyh­tei­sös­sä vai­kut­ta­mis­ta, oman osaa­mi­sen täy­si­mit­tais­ta hyö­dyn­tä­mis­tä ja osaa­mi­sen jaka­mis­ta muil­le. Se on myös yhteis­työ­tä ja vas­tuun otta­mis­ta työyh­tei­sön yhtei­sis­tä asiois­ta tai niis­tä pidät­täy­ty­mis­tä. Val­ta itses­sään ei ole hyvää eikä pahaa, mut­ta sitä voi käyt­tää molem­piin.

Val­ta on kykyä vai­kut­taa, toden­nä­köi­syyt­tä saa­da oma tah­to toteu­tu­maan mah­dol­li­ses­ta vas­ta­rin­nas­ta huo­li­mat­ta ja legi­tii­min auk­to­ri­tee­tin vai­kut­ta­mi­sen val­taa. Esi­mie­hel­lä ja joh­ta­jal­la on myös ase­man ja sosi­aa­li­sen roo­lin tuo­maa val­taa. Teh­tä­vä, vas­tuu ja oma tapa toi­mia anta­vat siis mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa ja onnis­tua oman työ­roo­lin­sa puit­teis­sa.

Onnis­tu­mi­nen moti­voi ja tuo mer­ki­tys­tä työ­hön. Ei siis ole mer­ki­tyk­se­tön­tä, miten käy­täm­me val­taa työs­säm­me. Jokai­sel­la on työ­teh­tä­väs­sään val­taa teh­tä­väs­tä ja ase­mas­ta riip­pu­mat­ta, mut­ta teh­tä­vä ja sitä kaut­ta ase­ma orga­ni­saa­tios­sa anta­vat suun­ta­vii­vat val­lan mää­räl­le. Käyt­tä­mäl­lä val­taa saa sitä lisää, käyt­tä­mät­tö­myys joh­taa vai­ku­tus­val­lan hii­pu­mi­seen.

Pin It on Pinterest