Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

valta

Valta on vaikuttamista

Vai­ku­tamme monin tavoin sekä toisiin ihmisiin että asioiden ete­ne­miseen käyt­tä­mällä teh­tävän ja aseman antamaa valtaa. Jokai­sella on valtaa omassa teh­tä­vässään. Omaan työ­rooliin liittyvä valta on työyh­tei­sössä vai­kut­ta­mista, oman osaa­misen täy­si­mit­taista hyö­dyn­tä­mistä ja osaa­misen jaka­mista muille. Se on myös yhteis­työtä ja vastuun otta­mista työyh­teisön yhtei­sistä asioista tai niistä pidät­täy­ty­mistä. Valta itsessään ei ole hyvää eikä pahaa, mutta sitä voi käyttää molempiin.

Valta on kykyä vai­kuttaa, toden­nä­köi­syyttä saada oma tahto toteu­tumaan mah­dol­li­sesta vas­ta­rin­nasta huo­li­matta ja legi­tiimin auk­to­ri­teetin vai­kut­ta­misen valtaa. Esi­mie­hellä ja joh­ta­jalla on myös aseman ja sosi­aa­lisen roolin tuomaa valtaa. Tehtävä, vastuu ja oma tapa toimia antavat siis mah­dol­li­suuden vai­kuttaa ja onnistua oman työ­roo­linsa puitteissa. 

Onnis­tu­minen motivoi ja tuo mer­ki­tystä työhön. Ei siis ole mer­ki­tyk­se­töntä, miten käy­tämme valtaa työs­sämme. Jokai­sella on työ­teh­tä­vässään valtaa teh­tä­västä ja ase­masta riip­pu­matta, mutta tehtävä ja sitä kautta asema orga­ni­saa­tiossa antavat suun­ta­viivat vallan mää­rälle. Käyt­tä­mällä valtaa saa sitä lisää, käyt­tä­mät­tömyys johtaa vai­ku­tus­vallan hiipumiseen. 

Soita 000 000 0000