Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Kol­le­gat työ­pai­kal­la ja ver­kos­tos­sa­si anta­vat työl­le oman värin­sä. He saa­vat rutii­ni­työt­kin tun­tu­maan kiin­nos­ta­vil­ta – tai entis­tä tyl­sem­mil­tä. He tuo­vat yhtei­siin het­kiin työ­ni­loa ja teke­mi­sen mei­nin­kiä, tai saa­vat kär­si­mät­tö­mäs­ti toi­vo­maan tilai­suu­den päät­ty­mis­tä. He anta­vat tukea ja teke­vät yhteis­työ­tä. Tai ovat kiin­nos­tu­nei­ta vain omis­ta asiois­taan. Yhtei­set kes­kus­te­lun­ne ovat avoi­mia ja sovit­te yhdes­sä ete­ne­mi­ses­tä. Tai he voi­vat olla saman mie­li­siä kes­kus­te­luis­sa, mut­ta toi­mi­vat toi­sin. Jos­kus jopa selän taka­na. He ker­to­vat sinul­le usein pyy­tä­mät­tä asioi­ta, tai pitä­vät ne oma­na tie­to­naan. Ystä­vys­tyt tai liit­tou­dut hei­dän kans­saan, tai saa­tat pitää hei­tä kil­pai­li­joi­na. Jos­kus saat­taa myös tun­tuu sil­tä, että teki­sit kai­ken mie­lui­ten yksin omas­sa rau­has­sa.

Riip­pu­mat­ta sii­tä, miten koet kol­le­ga­si, tar­vit­set onnis­tuak­se­si kump­pa­nei­ta. Mik­si? Yhteis­ten tavoit­tei­den aikaan­saa­mi­sek­si ja työn ilon var­mis­ta­mi­sek­si. Tar­vit­set asian­tun­ti­joi­ta, joil­ta voit pyy­tää näke­myk­siä ja saa­da uut­ta osaa­mis­ta. Hen­ki­löi­tä, jot­ka ker­to­vat, jos olet menos­sa vää­rään suun­taan. Tun­to­sar­vet pys­tys­sä ole­via, jot­ka ovat herk­kiä havait­se­maan tun­nel­mia. Nii­tä, joil­le voit pur­kaa miel­tä­si ja saa­da neu­vo­ja. Tar­vit­set yhteis­työ­tä myös sii­hen, että tie­dät, mitä orga­ni­saa­tios­sa pide­tään tär­keä­nä, mil­lais­ta toi­min­taa arvos­te­taan ja mikä on orga­ni­saa­tiol­le tär­ke­ää. Var­mis­ta siis, ettet jää työyh­tei­sös­sä yksin.

Yhteis­työ ei kui­ten­kaan edel­ly­tä saman­ai­kai­ses­ti toi­mi­mis­ta tai teh­tä­vien hoi­ta­mis­ta yhdes­sä. Pikem­min­kin on kyse sii­tä, että yhteis­työn kaut­ta ryt­mi­te­tään teke­mi­nen, pää­tök­sen­te­ko, tie­dot­ta­mi­nen, tapaa­mi­set ja pala­ve­rit pal­ve­le­maan parem­paa lop­pu­tu­los­ta.

Aina yhteis­työ ei suju kaik­kien kans­sa yhtä hyvin. Anna sil­ti kai­kil­le mah­dol­li­suus olla muka­na. Hae tie­toi­ses­ti uusia näkö­kul­mia ja eri­lais­ta osaa­mis­ta. Sil­lä ihmis­ten väli­set suh­teet syn­ty­vät ja kehit­ty­vät yhteis­työn kaut­ta. Mitä enem­män yhteis­työ­tä ja avoin­ta kes­kus­te­lua, sitä vähem­män tul­kin­to­ja ja epä­luu­lo­ja ihmis­ten välil­le syn­tyy.

Pin It on Pinterest