Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

meeting-1015313__340

Tarvitsetko yhteistyötä?

Kol­legat työ­pai­kalla ja ver­kos­tossasi antavat työlle oman värinsä. He saavat rutii­ni­työtkin tun­tumaan kiin­nos­ta­vilta – tai entistä tyl­sem­miltä. He tuovat yhteisiin hetkiin työ­niloa ja teke­misen mei­ninkiä, tai saavat kär­si­mät­tö­mästi toi­vomaan tilai­suuden päät­ty­mistä. He antavat tukea ja tekevät yhteis­työtä. Tai ovat kiin­nos­tu­neita vain omista asioistaan. Yhteiset kes­kus­te­lunne ovat avoimia ja sovitte yhdessä ete­ne­mi­sestä. Tai he voivat olla saman mie­lisiä kes­kus­te­luissa, mutta toi­mivat toisin. Joskus jopa selän takana. He ker­tovat sinulle usein pyy­tä­mättä asioita, tai pitävät ne omana tie­tonaan. Ystä­vystyt tai liit­toudut heidän kanssaan, tai saatat pitää heitä kil­pai­li­joina. Joskus saattaa myös tuntuu siltä, että tekisit kaiken mie­luiten yksin omassa rauhassa.

Riip­pu­matta siitä, miten koet kol­legasi, tar­vitset onnis­tuaksesi kump­pa­neita. Miksi? Yhteisten tavoit­teiden aikaan­saa­mi­seksi ja työn ilon var­mis­ta­mi­seksi. Tar­vitset asian­tun­ti­joita, joilta voit pyytää näke­myksiä ja saada uutta osaa­mista. Hen­ki­löitä, jotka ker­tovat, jos olet menossa väärään suuntaan. Tun­to­sarvet pys­tyssä olevia, jotka ovat herkkiä havait­semaan tun­nelmia. Niitä, joille voit purkaa mieltäsi ja saada neuvoja. Tar­vitset yhteis­työtä myös siihen, että tiedät, mitä orga­ni­saa­tiossa pidetään tär­keänä, mil­laista toi­mintaa arvos­tetaan ja mikä on orga­ni­saa­tiolle tärkeää. Var­mista siis, ettet jää työyh­tei­sössä yksin.

Yhteistyö ei kui­tenkaan edellytä saman­ai­kai­sesti toi­mi­mista tai teh­tävien hoi­ta­mista yhdessä. Pikem­minkin on kyse siitä, että yhteistyön kautta ryt­mi­tetään teke­minen, pää­tök­senteko, tie­dot­ta­minen, tapaa­miset ja pala­verit pal­ve­lemaan parempaa lopputulosta.

Aina yhteistyö ei suju kaikkien kanssa yhtä hyvin. Anna silti kai­kille mah­dol­lisuus olla mukana. Hae tie­toi­sesti uusia näkö­kulmia ja eri­laista osaa­mista. Sillä ihmisten väliset suhteet syn­tyvät ja kehit­tyvät yhteistyön kautta. Mitä enemmän yhteis­työtä ja avointa kes­kus­telua, sitä vähemmän tul­kintoja ja epä­luuloja ihmisten välille syntyy.

Soita 000 000 0000