Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

pebbles-3062831__340

Toimi viisaasti sosiaalisissa tilanteissa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vuo­ro­vai­kutus toimii elik­siirin tai myrkyn lailla. Ystä­väl­linen vuo­ro­vai­kutus kan­nustaa yhteis­työhön. Innostuu ja saa lisää energiaa, kun tuntee ole­vansa samalla puo­lella ja saa vas­ta­kaikua. Sen sijaan tunne syrjään jää­mi­sestä, ohi­te­tuksi tule­mi­sesta tai kaltoin koh­te­lusta masentaa ja syö energiaa. Siksi se, miten koh­te­lemme toi­siamme työyh­tei­sössä, on rat­kai­sevaa onnistumiselle.

Tuot­tavan ja hyvin­voivan työyh­teisön ydin on koh­te­lussa. Rea­goimme annettuun posi­tioon eli siihen, mitä meihin suh­tau­dutaan ja mitä odo­tetaan. Posi­tiointi tulee näky­väksi kai­kissa arki­päivän koh­taa­mi­sissa ja kes­kus­te­luissa. Osoi­tamme toi­sil­lemme pienin sävyin ja elein odo­tuk­semme ja tavoit­teemme ja samalla toi­selle tämän paikan. Pidänkö toista esi­mer­kiksi tär­keänä vai toi­sar­voisena, ammat­ti­laisena vai osaa­mat­tomana tai sel­laisena, jonka kanssa olo­suh­teista riip­pu­matta pärjättävä?

Suh­tau­mi­sella on mer­ki­tystä. Posi­tiointi toimii ikään kuin sil­mä­la­seina, jonka kautta näkee toiset ja maa­ilman. Sitä ei voi välttää, vaan jokainen meistä positioi sekä itsensä että muut kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Annettuun posi­tioon voi suostua ja toimia sen mukai­sesti, tai kiistää sen ja tarjota tilalle toi­sen­laista. Miksi posi­tioinnin tun­nis­ta­minen on hyö­dyl­listä? Työyh­teisö, jossa kiin­ni­tetään huo­miota sosi­aa­lisiin tilan­teisiin ja hyvään koh­teluun, on vah­vempi myös ammatillisesti. 

Vaikka huo­maa­vaisuus ja lämmin suh­tau­tu­minen on osalle luon­tevaa, vaatii ystä­väl­lisyys tie­toi­suutta ja tekoja. Odo­tusten vas­tainen käyt­täy­ty­minen, vaikkapa ter­veh­ti­mättä tai vas­taa­matta jät­tä­minen, koetaan epäys­tä­väl­li­seksi ja yhteisön arvoja rik­ko­vaksi. Samoin jos kes­key­tetään jat­ku­vasti, ei anneta puheen­vuoroa tai jos kes­kus­te­lujen aloi­tuksiin ja lope­tuksiin liit­tyvät tavan­omaiset koh­te­liai­suus­ru­tiinit puut­tuvat, syntyy vai­ku­telma tylystä koh­te­lusta, kuten Pirkko Muikku-Werner on kuvannut. 

Koh­telias ja epä­koh­telias tapa toimia tart­tuvat työyh­tei­sössä hel­posti, var­sinkin jos on kyse mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jasta. Huo­maa­vaisuus lisää tun­netta arvos­ta­mi­sesta, kyl­mä­kis­koisuus välin­pi­tä­mät­tö­myyden koke­musta. Siksi koh­te­liai­suu­dessa ei ole kyse vain hyvistä käy­tös­ta­voista, vaan orga­ni­saation tun­nelman ja sosi­aa­listen suh­teiden raken­ta­mi­sesta. Läm­pimät suhteet moti­voivat, kylmät kar­kot­tavat, roo­lista ja ase­masta riippumatta.

Soita 000 000 0000