Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Aina orga­ni­saa­tiot eivät ole yhtä suur­ta per­het­tä, joka toi­mii yhtei­sen hyvän eteen. Usein kil­pail­laan ase­mis­ta ja val­las­ta ja pela­taan peliä, jos­sa oma teke­mi­nen yri­te­tään saa­da näyt­tä­mään yli­ver­tai­sel­ta suh­tees­sa mui­hin. Hyvä­kään orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ri ei pois­ta sitä, että orga­ni­saa­tio­elä­mä on aika ajoin poliit­ti­sen tais­te­lun kent­tä.

Jokai­nen tun­nis­taa orga­ni­saa­tio­po­li­tii­kan maa­il­man. Kysees­sä on kaik­ki se, mitä tapah­tuu, kun omat int­res­sit tule­vat tär­keäm­mäk­si kuin orga­ni­saa­tion teh­tä­vä. Se on itsek­kyyt­tä oman uran edis­tä­mi­ses­sä, tote­aa ilmiö­tä tut­ki­nut Robert C. Sch­nei­der.

Orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti viit­taa käyt­täy­ty­mi­seen, joka ajaa toteut­ta­maan omat tai vii­te­ryh­män pää­mää­rät muis­ta välit­tä­mät­tä. Orga­ni­saa­tion yhtei­nen etu ja tavoit­teet jää­vät syr­jään, kun hae­taan parem­paa ase­maa, pal­kit­se­mis­ta tai vai­ku­tus­val­taa. Orga­ni­saa­tio­po­li­tii­kan vas­ta­koh­ta­na voi­daan pitää kes­ki­näis­tä tukea, sitä, että omal­la toi­min­nal­la halu­taan samal­la aut­taa mui­ta ja var­mis­taa yhteis­ten pää­mää­rien toteu­tu­mi­nen. Poli­ti­koin­ti ja kes­ki­näi­nen tuki voi­daan­kin näh­dä työyh­tei­sön toi­min­nan ääri­päi­nä. Toi­nen tuho­aa yhteis­työ­tä, toi­nen raken­taa sitä.

Mitä kei­no­ja orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­nis­sa käy­te­tään? Omia etu­ja edis­te­tään esi­mer­kik­si ohit­ta­mal­la orga­ni­saa­tion pro­to­kol­la ja pro­ses­sit ja lai­min­lyö­mäl­lä yhtei­ses­ti sovit­tu. Voi­daan myös vas­tus­taa muu­tok­sia ja pyr­kiä yllä­pi­tä­mään nyky­ti­laa, jos muu­tos hei­ken­täi­si omaa ase­maa. Kun tilan­ne ja val­ta-ase­mat pysy­vät ennal­laan, voi myös poli­ti­koin­ti jat­kua van­han mal­lin mukai­ses­ti.

Poli­ti­koin­ti saa val­lan, jos joh­to osoit­taa omal­la toi­min­nal­laan ja pal­kit­se­mi­sel­la poli­ti­koin­nin menes­ty­mi­sen kei­nok­si. Kun joh­to sen sijaan var­mis­taa, että orga­ni­saa­tion peri­aat­teet ja käy­tän­nöt ovat sel­keät ja läpi­nä­ky­vät ja että nii­tä nou­da­te­taan rei­lus­ti ja yhden­mu­kai­ses­ti kaik­kien koh­dal­la, ei poli­ti­koin­nil­le jää niin pal­jon sijaa. Tär­kein­tä on edis­tää kes­ki­näis­tä tukea ja yhteis­työ­tä. Se tar­koit­taa ennen kaik­kea ystä­väl­li­syy­den ja myön­tei­syy­den ilma­pii­riä mut­ta myös osaa­mi­seen kehit­tä­mis­tä ja ura­mah­dol­li­suuk­sien raken­ta­mis­ta kai­kil­le.

Pin It on Pinterest