Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vas­ta­vuo­roi­suus on ihmis­suh­tei­den ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen perus­ta. Se on molem­min­puo­lis­ta ymmär­rys­tä ja tukea, jota osoi­te­taan aktii­vi­ses­ti. Vas­ta­vuo­roi­suus voi olla emo­tio­naa­lis­ta tukea, sosi­aa­lis­ten tilan­tei­den suju­vuu­den var­mis­ta­mis­ta, tie­don jaka­mis­ta tai etu­jen vaih­ta­mis­ta. Kaik­ki ne vah­vis­ta­vat suh­tei­ta ja halua aut­taa. Saa­tu­aan tukea kokee ikään kuin vel­vol­li­suu­dek­seen vas­ta­ta sii­hen. Vas­ta­vuo­roi­suu­den tois­tu­mi­nen syn­nyt­tää siteen osa­puol­ten välil­le ja lujit­taa luot­ta­mus­ta.   

Vas­ta­vuo­roi­suus syn­tyy nii­den välil­le, jot­ka koke­vat toi­sen­sa tär­keik­si itsel­leen. Ilman molem­min­puo­lis­ta odo­tuk­siin vas­taa­mis­ta, mer­ki­tyk­sel­li­sek­si koet­tua yhteis­tä aikaa ja kes­ki­näis­tä arvos­tuk­sen osoit­ta­mis­ta ei ole vas­ta­vuo­roi­suut­ta­kaan. Vas­ta­koh­ta­na on epä­luottamus, joka etään­nyt­tää. Sen myö­tä mene­te­tään halu aut­taa ja tukea tois­ta.

Tär­keä osa vas­ta­vuo­roi­suut­ta on tapa toi­mia. Huo­maa­vai­suus lisää tun­net­ta välit­tä­mi­ses­tä, kyl­mä­kis­koi­suus välin­pi­tä­mät­tö­myy­den koke­mus­ta. Sik­si koh­te­li­aas­sa tai epä­koh­te­li­aas­sa tavas­sa toi­mia ei ole kyse vain hyvis­tä käy­tös­ta­vois­ta, vaan ilma­pii­rin ja sosi­aa­lis­ten suh­tei­den raken­ta­mi­ses­ta vas­ta­vuo­roi­suu­den kaut­ta. Läm­pi­mät suh­teet moti­voi­vat, kyl­mät kar­kot­ta­vat.

Tun­nis­tat var­mas­ti vas­ta­vuo­roi­set suh­tee­si, mut­ta mihin vas­ta­vuo­roi­suus kun­kin kans­sa perus­tuu? Se voi olla neu­vo­jen saa­mis­ta, tuen anta­mis­ta ja idean vie­mis­tä eteen­päin. Vas­ta­vuo­roi­suu­den koke­mus­ta voi myös tie­toi­ses­ti kas­vat­taa. Kes­keis­tä on sosi­aa­li­sen hyväk­sy­mi­sen tun­ne. Ket­kä ovat sinul­le tär­kei­tä hen­ki­löi­tä ja miten vas­ta­vuo­roi­suus välil­län­ne toi­mii?

Pin It on Pinterest