Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

vastavuoroisuus

Vielä vastavuoroisuudesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vas­ta­vuo­roisuus on ihmis­suh­teiden ja vuo­ro­vai­ku­tuksen perusta. Se on molem­min­puo­lista ymmär­rystä ja tukea, jota osoi­tetaan aktii­vi­sesti. Vas­ta­vuo­roisuus voi olla emo­tio­naa­lista tukea, sosi­aa­listen tilan­teiden suju­vuuden var­mis­ta­mista, tiedon jaka­mista tai etujen vaih­ta­mista. Kaikki ne vah­vis­tavat suh­teita ja halua auttaa. Saa­tuaan tukea kokee ikään kuin vel­vol­li­suu­dekseen vastata siihen. Vas­ta­vuo­roi­suuden tois­tu­minen syn­nyttää siteen osa­puolten välille ja lujittaa luottamusta. 

Vas­ta­vuo­roisuus syntyy niiden välille, jotka kokevat toi­sensa tär­keiksi itselleen. Ilman molem­min­puo­lista odo­tuksiin vas­taa­mista, mer­ki­tyk­sel­li­seksi koettua yhteistä aikaa ja kes­ki­näistä arvos­tuksen osoit­ta­mista ei ole vas­ta­vuo­roi­suut­takaan. Vas­ta­kohtana on epä­luottamus, joka etään­nyttää. Sen myötä mene­tetään halu auttaa ja tukea toista. 

Tärkeä osa vas­ta­vuo­roi­suutta on tapa toimia. Huo­maa­vaisuus lisää tun­netta välit­tä­mi­sestä, kyl­mä­kis­koisuus välin­pi­tä­mät­tö­myyden koke­musta. Siksi koh­te­li­aassa tai epä­koh­te­li­aassa tavassa toimia ei ole kyse vain hyvistä käy­tös­ta­voista, vaan ilma­piirin ja sosi­aa­listen suh­teiden raken­ta­mi­sesta vas­ta­vuo­roi­suuden kautta. Läm­pimät suhteet moti­voivat, kylmät karkottavat. 

Tun­nistat var­masti vas­ta­vuo­roiset suh­teesi, mutta mihin vas­ta­vuo­roisuus kunkin kanssa perustuu? Se voi olla neu­vojen saa­mista, tuen anta­mista ja idean vie­mistä eteenpäin. Vas­ta­vuo­roi­suuden koke­musta voi myös tie­toi­sesti kas­vattaa. Kes­keistä on sosi­aa­lisen hyväk­sy­misen tunne. Ketkä ovat sinulle tär­keitä hen­ki­löitä ja miten vas­ta­vuo­roisuus välil­länne toimii? 

Soita 000 000 0000