Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Jos pitäi­si vali­ta yksit­täi­nen asia, joka on eri­tyi­sen tär­ke­ää joh­ta­mi­ses­sa, kes­kit­tyi­sin malt­tiin. Se on tar­peen mel­kein mis­sä tahan­sa, on sit­ten kyse ihmi­sis­tä, asiois­ta tai eteen tule­vis­ta tilan­teis­ta.

Malt­ti aut­taa esi­mer­kik­si sii­nä, ettei sot­keu­du nega­tii­vi­sen palaut­teen syö­ve­rei­hin sil­loin, kun ei ole vie­lä riit­tä­vän peril­lä asias­ta. Ja sil­loin, kun oma mie­li on niin mus­ta, ettei pys­ty näke­mään ympä­ril­lään kuin huo­nos­ti hoi­det­tu­ja asioi­ta, ja kaik­ki hyvin suju­va jää var­joon. Tai niis­sä tilan­teis­sa, kun vain haluai­si pääs­tä eroon asiois­ta, ei ehdi tai pys­ty paneu­tu­maan nii­hin kun­nol­la, ja tie­tää jo itse­kin, että pikai­nen kom­ment­ti tai hätäi­nen teke­mi­nen joh­taa huo­noon lop­pu­tu­lok­seen.  

Malt­ti on tar­peen myös sii­nä, ettei heti ryn­tää kom­men­toi­maan tai teke­mään. Usein har­kin­ta on yllät­tä­vän help­poa. Astuu sän­täi­lyn sijas­ta hen­ki­ses­ti aske­leen taak­se­päin ja miet­tii, mikä on vii­sas­ta. Ottaa siis itsel­leen aikaa miet­tiä ja pidät­täy­tyy sen ajak­si teke­mäs­tä mitään. Ei sano, ei neu­vo, ei lupau­du. Ei tie­ten­kään moi­ti tai komen­te­le, puo­lus­te­le tai syyl­lis­tä. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että osoit­tai­si ilmeil­lä ja eleil­lä, että meni­pä pie­leen. Sen sijaan on vii­sas­ta käyt­tää pie­ni het­ki ajat­te­le­mi­seen. Ja vas­ta kun on kar­tal­la tilan­tees­ta ja sii­tä, mitä kan­nat­tai­si teh­dä, on aika toi­min­nal­le.    

On mal­til­la mui­ta­kin ulot­tu­vuuk­sia. Mal­tis­ta on hyö­tyä esi­mer­kik­si omaa aika­tau­lua miet­ties­sä. Het­ki har­kin­taa aut­taa sii­hen, ettei lupau­du hoi­ta­maan sel­lais­ta, mihin aika tai ener­gia ei rii­tä tai täy­tä kalen­te­ria niin täy­teen, ettei jää yhtään vapaa-aikaa. Malt­ti on eri­tyi­sen tar­peen sil­loin, kun mei­naa vas­ta­ta kiih­ty­nee­nä johon­kin vies­tiin: teks­tin ymmär­tää hel­pom­min vää­rin kuin puheen, ja tun­tei­den val­las­sa kir­joi­te­tun vie­lä her­kem­min.

Malt­ti on siis joh­ta­mi­sen kes­kei­nen, mut­ta kai­ken kii­reen kes­kel­lä ali­hyö­dyn­net­ty voi­ma­va­ra. Malt­ti vaa­tii tie­toi­suut­ta. Sen sijaan moit­ti­mi­nen on teko, joka on help­poa mut­ta jos­ta kan­nat­tai­si pysyä kau­ka­na. Moit­ti­mi­sen sävy tulee niin hel­pos­ti, vaik­ka sitä ei tar­koit­tai­si­kaan: mik­si et, eikö oli­si kan­nat­ta­nut, etkö huo­man­nut, oli­si kui­ten­kin ollut syy­tä ymmär­tää että. Mitä laa­jem­pi jake­lu tai kuu­li­ja­kun­ta, sen suu­rem­pi vai­ku­tus. Palaut­teen anta­mi­sel­le ja oike­aan ohjaa­mi­sel­le on niin mon­ta reit­tiä. Moit­ti­mi­nen on niin lähel­lä nolaa­mis­ta, ettei sil­lä juu­ri saa aikaan halut­tua muu­tos­ta.

Tutus­tu myös Liik­kee­seen ja Lyk­kää­mi­seen, Kiin­nos­tuk­seen ja Kers­kai­luun, Jut­te­luun  ja Juo­ruun, Ihmet­te­lyyn ja Iloon, Har­joit­te­luun ja Hai­hat­te­luun, Guruun, Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest