Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: M niin kuin niin kuin Maltti ja Moittia

Jos pitäisi valita yksit­täinen asia, joka on eri­tyisen tärkeää joh­ta­mi­sessa, kes­kit­tyisin malttiin. Se on tarpeen melkein missä tahansa, on sitten kyse ihmi­sistä, asioista tai eteen tule­vista tilanteista.

Maltti auttaa esi­mer­kiksi siinä, ettei sot­keudu nega­tii­visen palautteen syö­ve­reihin silloin, kun ei ole vielä riit­tävän perillä asiasta. Ja silloin, kun oma mieli on niin musta, ettei pysty näkemään ympä­rillään kuin huo­nosti hoi­dettuja asioita, ja kaikki hyvin sujuva jää varjoon. Tai niissä tilan­teissa, kun vain haluaisi päästä eroon asioista, ei ehdi tai pysty paneu­tumaan niihin kun­nolla, ja tietää jo itsekin, että pikainen kom­mentti tai hätäinen teke­minen johtaa huonoon lopputulokseen. 

Maltti on tarpeen myös siinä, ettei heti ryntää kom­men­toimaan tai tekemään. Usein har­kinta on yllät­tävän helppoa. Astuu sän­täilyn sijasta hen­ki­sesti askeleen taak­sepäin ja miettii, mikä on vii­sasta. Ottaa siis itselleen aikaa miettiä ja pidät­täytyy sen ajaksi teke­mästä mitään. Ei sano, ei neuvo, ei lupaudu. Ei tie­tenkään moiti tai komentele, puo­lustele tai syyl­listä. Puhu­mat­takaan siitä, että osoit­taisi ilmeillä ja eleillä, että menipä pieleen. Sen sijaan on vii­sasta käyttää pieni hetki ajat­te­le­miseen. Ja vasta kun on kar­talla tilan­teesta ja siitä, mitä kan­nat­taisi tehdä, on aika toiminnalle. 

On mal­tilla mui­takin ulot­tu­vuuksia. Mal­tista on hyötyä esi­mer­kiksi omaa aika­taulua miet­tiessä. Hetki har­kintaa auttaa siihen, ettei lupaudu hoi­tamaan sel­laista, mihin aika tai energia ei riitä tai täytä kalen­teria niin täyteen, ettei jää yhtään vapaa-aikaa. Maltti on eri­tyisen tarpeen silloin, kun meinaa vastata kiih­ty­neenä johonkin viestiin: tekstin ymmärtää hel­pommin väärin kuin puheen, ja tun­teiden val­lassa kir­joi­tetun vielä herkemmin. 

Maltti on siis joh­ta­misen kes­keinen, mutta kaiken kiireen kes­kellä ali­hyö­dyn­netty voi­mavara. Maltti vaatii tie­toi­suutta. Sen sijaan moit­ti­minen on teko, joka on helppoa mutta josta kan­nat­taisi pysyä kaukana. Moit­ti­misen sävy tulee niin hel­posti, vaikka sitä ei tar­koit­tai­sikaan: miksi et, eikö olisi kan­nat­tanut, etkö huo­mannut, olisi kui­tenkin ollut syytä ymmärtää että. Mitä laa­jempi jakelu tai kuu­li­ja­kunta, sen suu­rempi vai­kutus. Palautteen anta­mi­selle ja oikeaan ohjaa­mi­selle on niin monta reittiä. Moit­ti­minen on niin lähellä nolaa­mista, ettei sillä juuri saa aikaan haluttua muutosta. 

Tutustu myös Liik­keeseen ja Lyk­kää­miseen, Kiin­nos­tukseen ja Kers­kailuun, Jut­teluun  ja Juoruun, Ihmet­telyyn ja Iloon, Har­joit­teluun ja Hai­hat­teluun, Guruun, Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeut­ta­miseen

Soita 000 000 0000