Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Usein esit­tä­mi­nen ja vai­ku­tel­man­hal­lin­ta lii­te­tään yksi­lön roo­liin. Sama tar­ve vai­kut­taa mui­hin kos­kee kui­ten­kin myös koko orga­ni­saa­tioi­ta, sil­lä lii­ke­toi­min­nan ydin on sii­nä, että orga­ni­saa­tio pyr­kii saa­maan tie­tyn vai­ku­tel­man aikaan. Pro­fi­loi­tu­maan tiet­ty­jen tee­mo­jen kaut­ta ja hou­kut­te­le­maan tie­tyn­lais­ta ylei­söä. Näyt­tä­mään toi­min­nas­taan juu­ri sen, mil­lä tavoi­te­taan ne kulut­ta­jat tai pal­ve­lui­den osta­jat, jot­ka orga­ni­saa­tio halu­aa.

Niin näyt­tä­möl­lä kuin työyh­tei­sös­sä­kin tulos syn­tyy yhdes­sä. Koko yhtei­sön odo­te­taan pelaa­van hyvin yhteen ja toteut­ta­van kit­kat­ta oman roo­lin­sa yhteis­työs­sä mui­den kans­sa. Kyse on teat­te­rin ter­me­jä lai­na­tak­se­ni näyt­te­li­jä­ryh­mäs­tä, jot­ka yhdes­sä saa­vat kat­so­jan naut­ti­maan ammat­ti­tai­toi­ses­ta ja saman­ai­kai­ses­ti toden­tun­tui­ses­ta esi­tyk­ses­tä. Jokai­nen toteut­taa oman roo­lin­sa sekä muu­ta tii­miä että yhteis­tä koko­nai­suut­ta sil­mäl­lä pitäen.

Orga­ni­saa­tio­ta­son vai­ku­tel­man­hal­lin­nas­sa on kyse uskot­ta­vas­ta roo­leis­sa pysy­mi­ses­tä tii­mi­ta­sol­la. Hen­ki­lös­tön odo­te­taan toi­mi­van suju­vas­ti omas­sa roo­lis­sa: ole­maan avu­liai­ta asia­kas­pal­ve­li­joi­ta, tai­ta­via myy­jiä, uskot­ta­via asian­tun­ti­joi­ta ja hyviä teke­mään yhteis­työ­tä niin kol­le­go­jen kuin ver­kos­ton­kin kans­sa. Oikea vai­ku­tel­ma syn­tyy, kun työyh­tei­söl­lä on hyvä käsi­kir­joi­tus, oikea roo­li­ja­ko ja tai­ta­va ohjaus. Se on osa orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gi­aa.

Pin It on Pinterest