Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

vaikutelmanhallinta

Vaikutelmanhallinnan ytimessä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Usein esit­tä­minen ja vai­ku­tel­man­hal­linta lii­tetään yksilön rooliin. Sama tarve vai­kuttaa muihin koskee kui­tenkin myös koko orga­ni­saa­tioita, sillä lii­ke­toi­minnan ydin on siinä, että orga­ni­saatio pyrkii saamaan tietyn vai­ku­telman aikaan. Pro­fi­loi­tumaan tiet­tyjen tee­mojen kautta ja hou­kut­te­lemaan tie­tyn­laista yleisöä. Näyt­tämään toi­min­nastaan juuri sen, millä tavoi­tetaan ne kulut­tajat tai pal­ve­luiden ostajat, jotka orga­ni­saatio haluaa. 

Niin näyt­tä­möllä kuin työyh­tei­sös­säkin tulos syntyy yhdessä. Koko yhteisön odo­tetaan pelaavan hyvin yhteen ja toteut­tavan kit­katta oman roo­linsa yhteis­työssä muiden kanssa. Kyse on teat­terin termejä lai­na­takseni näyt­te­li­jä­ryh­mästä, jotka yhdessä saavat kat­sojan naut­timaan ammat­ti­tai­toi­sesta ja saman­ai­kai­sesti toden­tun­tui­sesta esi­tyk­sestä. Jokainen toteuttaa oman roo­linsa sekä muuta tiimiä että yhteistä koko­nai­suutta sil­mällä pitäen. 

Orga­ni­saa­tio­tason vai­ku­tel­man­hal­lin­nassa on kyse uskot­ta­vasta roo­leissa pysy­mi­sestä tii­mi­ta­solla. Hen­ki­löstön odo­tetaan toi­mivan suju­vasti omassa roo­lissa: olemaan avu­liaita asia­kas­pal­ve­li­joita, tai­tavia myyjiä, uskot­tavia asian­tun­ti­joita ja hyviä tekemään yhteis­työtä niin kol­le­gojen kuin ver­kos­tonkin kanssa. Oikea vai­ku­telma syntyy, kun työyh­tei­söllä on hyvä käsi­kir­joitus, oikea roo­lijako ja taitava ohjaus. Se on osa orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgiaa.

Soita 000 000 0000