Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Orga­ni­saa­tio on var­si­nai­nen tun­tei­den pala­pe­li, jos­sa pala­set solah­ta­vat suju­vas­ti pai­koil­leen tai tun­tu­vat jos­kus ole­van kuin toi­ses­ta pelis­tä. Tun­teis­ta puhu­taan tai niis­tä vai­e­taan, kult­tuu­ris­ta riip­puen. Tun­teet syn­ty­vät, vah­vis­tu­vat, heik­ke­ne­vät tai katoa­vat. Ne ener­gi­soi­vat, latis­ta­vat tai uhkaa­vat. Ne syn­nyt­tä­vät myös työyh­tei­sös­sä suh­tei­ta, jän­nit­tei­tä ja tais­te­lui­ta, yhtä hyvin kuin yhteis­työ­tä, kiin­ty­mys­tä ja liit­tou­mia. Tun­teet ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa orga­ni­saa­tion näyt­tä­möl­lä. 

Tun­tei­ta voi­si arki­ses­ti kut­sua fii­lik­sik­si, jot­ka vai­kut­ta­vat ajat­te­luun ja tekoi­hin. Tun­teet lähen­tä­vät, yhdis­tä­vät ja varoit­ta­vat. Ne anta­vat sig­naa­le­ja sii­tä, mikä on tär­ke­ää ja mitä kan­nat­taa vält­tää. Ne ker­to­vat hyvin­voin­nin kan­nal­ta tär­keis­tä asiois­ta. Tun­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä myös amma­til­li­ses­sa roo­lis­sa. Ne syven­tä­vät esi­tys­tä ja tart­tu­vat sekä yhteis­työ­kump­pa­nei­hin että kat­so­jiin.

Tun­tei­den kaut­ta vai­kut­taa, vakuut­taa ja on uskot­ta­vam­pi, kuin neut­raa­li tai tun­ne­kyl­mä ammat­ti­lai­nen. Jokai­sel­la meis­tä on kei­no­ja, joil­la näyt­tää tun­teem­me: elei­tä, liik­kei­tä ja ilmei­tä, joil­la osoit­taa suh­tau­tu­mi­nen. Ilah­du­taan kun näh­dään, kuun­nel­laan kiin­nos­tu­neen näköi­si­nä tai tui­jo­te­taan tyl­sis­ty­nee­nä muu­al­le, kun joku puhuu. Tär­keä osa vai­ku­tel­man­hal­lin­taa on, mil­lai­sia tun­tei­ta se herät­tää. Se edel­lyt­tää tun­ne­tai­to­jen hal­lin­taa ja kykyä eläy­tyä esi­tyk­seen.

Tun­teet tart­tu­vat hel­pos­ti, kos­ka ne ovat kehol­li­sia ja vai­kut­ta­vat ilmei­siin, elei­siin ja asen­toon. Sik­si niil­lä on eri­tyi­nen mer­ki­tys myös orga­ni­saa­tion vai­ku­tel­man­hal­lin­nas­sa. Yhteis­työ­tä hel­pot­taa, kun tun­tee työyh­tei­sön tun­neo­do­tuk­set ja ilma­pii­rin. Jos tilan­ne tun­tuu tuk­koi­sel­ta, tar­vi­taan ken­ties uuden­lai­sia tapo­ja käsi­tel­lä tun­tei­ta yhdes­sä. Orga­ni­saa­tion kan­nal­ta kes­keis­tä onkin tun­nis­taa, mil­loin tun­teet raken­ta­vat yhteis­työ­tä ja onnis­tu­mis­ta, mil­loin taas hei­ken­tä­vät sitä. Kai­kil­la tun­teil­la on kyky toi­mia yhtei­sön eduk­si tai hai­tak­si, tilan­tees­ta riip­puen.

Pin It on Pinterest