Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

tunteet

Tunteet ovat osa vakuuttavaa esitystä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Orga­ni­saatio on var­si­nainen tun­teiden palapeli, jossa palaset solah­tavat suju­vasti pai­koilleen tai tun­tuvat joskus olevan kuin toi­sesta pelistä. Tun­teista puhutaan tai niistä vai­etaan, kult­tuu­rista riippuen. Tunteet syn­tyvät, vah­vis­tuvat, heik­ke­nevät tai katoavat. Ne ener­gi­soivat, latis­tavat tai uhkaavat. Ne syn­nyt­tävät myös työyh­tei­sössä suh­teita, jän­nit­teitä ja tais­te­luita, yhtä hyvin kuin yhteis­työtä, kiin­ty­mystä ja liit­toumia. Tunteet ovat kes­kei­sessä roo­lissa orga­ni­saation näyttämöllä. 

Tun­teita voisi arki­sesti kutsua fii­lik­siksi, jotka vai­kut­tavat ajat­teluun ja tekoihin. Tunteet lähen­tävät, yhdis­tävät ja varoit­tavat. Ne antavat sig­naaleja siitä, mikä on tärkeää ja mitä kan­nattaa välttää. Ne ker­tovat hyvin­voinnin kan­nalta tär­keistä asioista. Tunteet ovat vält­tä­mät­tömiä myös amma­til­li­sessa roo­lissa. Ne syven­tävät esi­tystä ja tart­tuvat sekä yhteis­työ­kump­pa­neihin että katsojiin. 

Tun­teiden kautta vai­kuttaa, vakuuttaa ja on uskot­ta­vampi, kuin neut­raali tai tun­ne­kylmä ammat­ti­lainen. Jokai­sella meistä on keinoja, joilla näyttää tun­teemme: eleitä, liik­keitä ja ilmeitä, joilla osoittaa suh­tau­tu­minen. Ilah­dutaan kun nähdään, kuun­nellaan kiin­nos­tuneen näköisinä tai tui­jo­tetaan tyl­sis­ty­neenä muualle, kun joku puhuu. Tärkeä osa vai­ku­tel­man­hal­lintaa on, mil­laisia tun­teita se herättää. Se edel­lyttää tun­ne­tai­tojen hal­lintaa ja kykyä eläytyä esitykseen. 

Tunteet tart­tuvat hel­posti, koska ne ovat kehol­lisia ja vai­kut­tavat ilmeisiin, eleisiin ja asentoon. Siksi niillä on eri­tyinen mer­kitys myös orga­ni­saation vai­ku­tel­man­hal­lin­nassa. Yhteis­työtä hel­pottaa, kun tuntee työyh­teisön tun­neo­do­tukset ja ilma­piirin. Jos tilanne tuntuu tuk­koi­selta, tar­vitaan kenties uuden­laisia tapoja käsi­tellä tun­teita yhdessä. Orga­ni­saation kan­nalta kes­keistä onkin tun­nistaa, milloin tunteet raken­tavat yhteis­työtä ja onnis­tu­mista, milloin taas hei­ken­tävät sitä. Kai­killa tun­teilla on kyky toimia yhteisön eduksi tai hai­taksi, tilan­teesta riippuen. 

Soita 000 000 0000