Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

symboli

Työyhteisön sosiaaliset symbolit

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sosi­aa­liset sym­bolit ovat työyh­teisön vai­ku­tel­man­hal­lintaa. Ne haetaan niiltä ryh­miltä ja hen­ki­löiltä, joihin haluamme samastua. Näitä sym­boleja ovat muun muassa kieli, pukeu­tu­minen, eleet ja muu non­ver­baa­linen vies­tintä. Niillä luodaan uskot­ta­vuutta ja hou­ku­tellaan ottamaan mukaan. Sym­bo­leihin kuuluu myös puhetapa, joka valitaan yleisön mukaan (kuten huo­li­teltu kieli joissain tilan­teissa, arkiset sana­va­linnat toi­sessa) tai ker­to­malla tari­noita, joita pyritään saamaan yleisö puo­lelleen (kuten kil­pai­li­joiden voit­ta­minen tai vai­keuk­sista voittoon). 

Osa vai­ku­tel­man­hal­lintaa on istu­ma­jär­jestys. Siitä, kuka istuu mis­säkin, voi pää­tellä sekä aseman että moti­vaation olla aktii­vi­sesti mukana tai pas­sii­visena kat­sojana. Saako paikan val­lan­pi­täjien läheltä, sisä­pii­ristä. Ohja­taanko ulko­ke­hälle, vähemmän vai­kut­tavien rooliin. Vai voiko valita vapaasti paikan oman tah­tonsa mukaan – kunhan muistaa missä kehyk­sessä toi­mitaan. Ellei ole kehyksen mää­rit­telijä, joutuu toi­mimaan odo­tusten mukaan. 

Soita 000 000 0000