Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sosi­aa­li­set sym­bo­lit ovat työyh­tei­sön vai­ku­tel­man­hal­lin­taa. Ne hae­taan niil­tä ryh­mil­tä ja hen­ki­löil­tä, joi­hin haluam­me samas­tua. Näi­tä sym­bo­le­ja ovat muun muas­sa kie­li, pukeu­tu­mi­nen, eleet ja muu non­ver­baa­li­nen vies­tin­tä. Niil­lä luo­daan uskot­ta­vuut­ta ja hou­ku­tel­laan otta­maan mukaan. Sym­bo­lei­hin kuu­luu myös puhe­ta­pa, joka vali­taan ylei­sön mukaan (kuten huo­li­tel­tu kie­li jois­sain tilan­teis­sa, arki­set sana­va­lin­nat toi­ses­sa) tai ker­to­mal­la tari­noi­ta, joi­ta pyri­tään saa­maan ylei­sö puo­lel­leen (kuten kil­pai­li­joi­den voit­ta­mi­nen tai vai­keuk­sis­ta voit­toon).

Osa vai­ku­tel­man­hal­lin­taa on istu­ma­jär­jes­tys. Sii­tä, kuka istuu mis­sä­kin, voi pää­tel­lä sekä ase­man että moti­vaa­tion olla aktii­vi­ses­ti muka­na tai pas­sii­vi­se­na kat­so­ja­na. Saa­ko pai­kan val­lan­pi­tä­jien lähel­tä, sisä­pii­ris­tä. Ohja­taan­ko ulko­ke­häl­le, vähem­män vai­kut­ta­vien roo­liin. Vai voi­ko vali­ta vapaas­ti pai­kan oman tah­ton­sa mukaan – kun­han muis­taa mis­sä kehyk­ses­sä toi­mi­taan. Ellei ole kehyk­sen mää­rit­te­li­jä, jou­tuu toi­mi­maan odo­tus­ten mukaan.

Pin It on Pinterest