Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

space-2986929__340

Työyhteisön sosiaaliset tilanteet

Sosi­aa­liset tilanteet ja suhteet val­taavat mielen heti, kun saapuu työ­pai­kalle. Monesti työyh­teisön tapah­tumat ovat mie­lessä myös vapaa-ajalla. Siksi se, miten koh­te­lemme toi­siamme, ei ole merkityksetöntä. 

Työyh­teisön todel­lisuus rakentuu koh­taa­mi­sista, kes­kus­te­luista ja niistä ker­rot­taessa. Koska jokai­sella meistä on eri­lainen his­toria ja koke­mukset, tun­tuvat tilanteet myös eri­lai­silta. Se, mikä yhdelle on viih­dyt­tävää puhetta, tun­tuukin toi­sesta ajan­hu­kalta ja har­hau­tu­mi­selta tär­keistä asioista. Se, mil­lai­seksi työ­paikan arki­päivä muo­dostuu, riippuu sekä yhteistyön suju­mi­sesta että kunkin sosi­aa­li­sista taidoista. 

Teat­te­ri­me­ta­foraa hyö­dyntäen voikin sanoa, että työyh­teisö on draaman näyttämö, täynnä eri­laisia int­ressejä ja monen­laisia tilan­teita. Jokainen esittää omaa parasta itseään saa­vut­taakseen pyr­ki­myk­sensä ja saa­dakseen oikean vai­ku­telman aikaan. Se vaatii sosi­aa­lista jous­ta­vuutta, sillä omaan rooliin vai­kuttaa myös työ­paikan hie­rarkia, epä­vi­ral­liset ryh­mit­tymät ja työ­teh­tävien luonne. Lisäksi työyh­teisön kult­tuuri muokkaa meistä kal­taistaan, haluamme tai emme. Se näkyy puhe­ta­vassa, kiin­nos­tuksen koh­teissa, teke­misen pain­opis­teissä, suo­situn tavoit­te­lussa ja epä­suo­situn vält­tä­mi­sessä, on sitten kyse asioista tai ihmisistä. 

Tun­nis­tatko tilanteen? Sen huomaa työ­päivän arjessa, mutta yhtä sel­västi myös neu­vot­te­lu­ti­lan­teissa. Myös neu­vot­telut voi nähdä draaman näyt­tämönä, joka rakentuu pyr­ki­mysten, esit­tä­misen ja vai­ku­tel­man­hal­linnan ympä­rille. Ne kon­kre­ti­soi­tuvat käsi­kir­joi­tuk­sessa, joka ohjaa neu­vot­telun kulkua. Kun tie­dostat mitä tilan­teessa ja ryh­mässä tapahtuu, on hel­pompi toimia. 

Soita 000 000 0000