Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sosi­aa­li­set tilan­teet ja suh­teet val­taa­vat mie­len heti, kun saa­puu työ­pai­kal­le. Mones­ti työyh­tei­sön tapah­tu­mat ovat mie­les­sä myös vapaa-ajal­la. Sik­si se, miten koh­te­lem­me toi­siam­me, ei ole mer­ki­tyk­se­tön­tä.

Työyh­tei­sön todel­li­suus raken­tuu koh­taa­mi­sis­ta, kes­kus­te­luis­ta ja niis­tä ker­rot­taes­sa. Kos­ka jokai­sel­la meis­tä on eri­lai­nen his­to­ria ja koke­muk­set, tun­tu­vat tilan­teet myös eri­lai­sil­ta. Se, mikä yhdel­le on viih­dyt­tä­vää puhet­ta, tun­tuu­kin toi­ses­ta ajan­hu­kal­ta ja har­hau­tu­mi­sel­ta tär­keis­tä asiois­ta. Se, mil­lai­sek­si työ­pai­kan arki­päi­vä muo­dos­tuu, riip­puu sekä yhteis­työn suju­mi­ses­ta että kun­kin sosi­aa­li­sis­ta tai­dois­ta.

Teat­te­ri­me­ta­fo­raa hyö­dyn­täen voi­kin sanoa, että työyh­tei­sö on draa­man näyt­tä­mö, täyn­nä eri­lai­sia int­res­se­jä ja monen­lai­sia tilan­tei­ta. Jokai­nen esit­tää omaa paras­ta itse­ään saa­vut­taak­seen pyr­ki­myk­sen­sä ja saa­dak­seen oikean vai­ku­tel­man aikaan. Se vaa­tii sosi­aa­lis­ta jous­ta­vuut­ta, sil­lä omaan roo­liin vai­kut­taa myös työ­pai­kan hie­rar­kia, epä­vi­ral­li­set ryh­mit­ty­mät ja työ­teh­tä­vien luon­ne. Lisäk­si työyh­tei­sön kult­tuu­ri muok­kaa meis­tä kal­tais­taan, haluam­me tai emme. Se näkyy puhe­ta­vas­sa, kiin­nos­tuk­sen koh­teis­sa, teke­mi­sen pain­opis­teis­sä, suo­si­tun tavoit­te­lus­sa ja epä­suo­si­tun vält­tä­mi­ses­sä, on sit­ten kyse asiois­ta tai ihmi­sis­tä.

Tun­nis­tat­ko tilan­teen? Sen huo­maa työ­päi­vän arjes­sa, mut­ta yhtä sel­väs­ti myös neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­sa. Myös neu­vot­te­lut voi näh­dä draa­man näyt­tä­mö­nä, joka raken­tuu pyr­ki­mys­ten, esit­tä­mi­sen ja vai­ku­tel­man­hal­lin­nan ympä­ril­le. Ne kon­kre­ti­soi­tu­vat käsi­kir­joi­tuk­ses­sa, joka ohjaa neu­vot­te­lun kul­kua. Kun tie­dos­tat mitä tilan­tees­sa ja ryh­mäs­sä tapah­tuu, on hel­pom­pi toi­mia.

Pin It on Pinterest