Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Riip­pu­mat­ta sii­tä, on kysees­sä draa­ma teat­te­ris­sa vai työ­elä­mäs­sä, samat teat­te­rin ele­men­tit ovat muka­na. Molem­mis­sa on kyse oikean­lais­ten esi­tys­ten toteut­ta­mi­ses­ta. Tar­vi­taan esit­tä­mi­sen ympä­ris­tö, teat­te­ri tai orga­ni­saa­tio. Joh­ta­ja, joka vas­taa koko­nai­suu­des­ta ja ylei­sö tai asiak­kaat, jot­ka ovat työyh­tei­sön esi­tyk­sen vas­taa­not­ta­ja­na. Käsi­kir­joit­ta­ja, joka kir­kas­taa esi­tyk­sen sano­man. Dra­ma­tur­gi, joka antaa esi­tyk­sel­le raken­teen, muo­don ja ilmai­sun kei­not. Ohjaa­ja, joka har­joit­taa esi­tyk­sen ja tuo sii­hen oman näke­myk­sen­sä. Näyt­te­li­jät, jot­ka ovat roo­leis­saan uskot­ta­via ja saa­vat halu­tun vai­ku­tuk­sen aikaan. Lavas­ta­ja, valo­mie­het ja puvus­ta­ja, jot­ka raken­ta­vat näyt­tä­mön ja oikean tun­nel­man sekä krii­ti­kot, jot­ka arvioi­vat esi­tyk­sen. Kaik­ki nämä ovat läs­nä sekä teat­te­ris­sa että orga­ni­saa­tio­elä­mäs­sä, tosin vähän eri nimil­lä.

Orga­ni­saa­tion esi­tyk­set ovat osa oman teh­tä­vän toteut­ta­mis­ta, esi­mies­työ­tä ja joh­ta­mis­ta, yhteis­työ­tä kol­le­goi­den ja ver­kos­ton kans­sa ja asia­kas­koh­taa­mi­sia. Teat­te­rin näyt­tä­möl­lä on meneil­lään yksi näy­tel­mä ker­ral­laan, orga­ni­saa­tios­sa sen sijaan usei­ta rin­nak­kai­sia. Yhdes­sä niis­tä muo­dos­tuu työyh­tei­sön draa­ma. Ne vetä­vät jokai­sen mukaan, vaik­ka itse ei juu­ri sil­loin oli­si­kaan näyt­tä­möl­lä.

Olem­me yhden työ­päi­vän aika­na välil­lä näyt­tä­möl­lä, välil­lä ylei­sös­sä kat­so­jan roo­lis­sa, toi­si­naan taas tuke­mas­sa taus­tal­la. Työyh­tei­sön päi­vään mah­tuu koko­nai­sia esi­tyk­siä ja pal­jon yksit­täi­siä koh­tauk­sia. Seu­raa­vas­sa tilan­tees­sa jat­ke­taan sii­tä, mihin edel­li­ses­sä pää­dyt­tiin. Uudet esi­tyk­set lai­naa­vat edel­li­sen tee­mo­ja ja roo­le­ja. Ne alka­vat olla osal­li­sil­le niin tut­tu­ja, että seu­raa­van tapah­tu­man voi aavis­taa. Työyh­tei­sö­draa­ma tois­taa­kin työyh­tei­sön kult­tuu­ria. Jokai­sen roo­li työyh­tei­sös­sä vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sek­si yhtei­nen tari­na muo­dos­tuu. Se näkyy työyh­tei­sön sisäl­lä ilma­pii­ris­sä ja asiak­kai­den kiin­nos­tuk­se­na orga­ni­saa­tioon ja sen pal­ve­lui­hin.

Saa­dak­seen halua­man­sa roo­lit pitää tuot­taa oikea vai­ku­tel­ma sopi­vil­le tahoil­le ja pär­jä­tä roo­li­ris­ti­rii­to­jen ja kil­pai­li­joi­den kans­sa. Tyy­ty­väi­nen joh­ta­ja ja esi­mies ohjaa­jan roo­lis­sa, hyvin näy­tel­ty käsi­kir­joi­tus, lois­ta­va yhteis­pe­li mui­den näyt­te­li­jöi­den kans­sa ja vai­kut­tu­neet asiak­kaat ovat orga­ni­saa­tio­elä­män hui­pen­nus. Hyvät esi­tyk­set työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä eivät ole orga­ni­saa­tion kan­nal­ta itse­tar­koi­tus. Olen­nais­ta on, miten niil­lä saa­daan aikaan halut­tu tulos. Sen rat­kai­see orga­ni­saa­tion ylei­sö, eli asiak­kaat.

Lisää aihees­ta kir­jas­sa­ni Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gial­la toi­mi­va työh­tei­sö

 

Pin It on Pinterest