Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Teatteri

Organisaatioelämä teatterina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Riip­pu­matta siitä, on kyseessä draama teat­te­rissa vai työ­elä­mässä, samat teat­terin ele­mentit ovat mukana. Molem­missa on kyse oikean­laisten esi­tysten toteut­ta­mi­sesta. Tar­vitaan esit­tä­misen ympä­ristö, teatteri tai orga­ni­saatio. Johtaja, joka vastaa koko­nai­suu­desta ja yleisö tai asiakkaat, jotka ovat työyh­teisön esi­tyksen vas­taa­not­tajana. Käsi­kir­joittaja, joka kir­kastaa esi­tyksen sanoman. Dra­ma­turgi, joka antaa esi­tyk­selle rakenteen, muodon ja ilmaisun keinot. Ohjaaja, joka har­joittaa esi­tyksen ja tuo siihen oman näke­myk­sensä. Näyt­te­lijät, jotka ovat roo­leissaan uskot­tavia ja saavat halutun vai­ku­tuksen aikaan. Lavastaja, valo­miehet ja puvustaja, jotka raken­tavat näyt­tämön ja oikean tun­nelman sekä krii­tikot, jotka arvioivat esi­tyksen. Kaikki nämä ovat läsnä sekä teat­te­rissa että orga­ni­saa­tio­elä­mässä, tosin vähän eri nimillä.

Orga­ni­saation esi­tykset ovat osa oman teh­tävän toteut­ta­mista, esi­mies­työtä ja joh­ta­mista, yhteis­työtä kol­le­goiden ja ver­koston kanssa ja asia­kas­koh­taa­misia. Teat­terin näyt­tä­möllä on meneillään yksi näy­telmä ker­rallaan, orga­ni­saa­tiossa sen sijaan useita rin­nak­kaisia. Yhdessä niistä muo­dostuu työyh­teisön draama. Ne vetävät jokaisen mukaan, vaikka itse ei juuri silloin oli­sikaan näyttämöllä.

Olemme yhden työ­päivän aikana välillä näyt­tä­möllä, välillä ylei­sössä kat­sojan roo­lissa, toi­sinaan taas tuke­massa taus­talla. Työyh­teisön päivään mahtuu koko­naisia esi­tyksiä ja paljon yksit­täisiä koh­tauksia. Seu­raa­vassa tilan­teessa jat­ketaan siitä, mihin edel­li­sessä pää­dyttiin. Uudet esi­tykset lai­naavat edel­lisen teemoja ja rooleja. Ne alkavat olla osal­li­sille niin tuttuja, että seu­raavan tapah­tuman voi aavistaa. Työyh­tei­sö­draama tois­taakin työyh­teisön kult­tuuria. Jokaisen rooli työyh­tei­sössä vai­kuttaa siihen, mil­lai­seksi yhteinen tarina muo­dostuu. Se näkyy työyh­teisön sisällä ilma­pii­rissä ja asiak­kaiden kiin­nos­tuksena orga­ni­saa­tioon ja sen palveluihin.

Saa­dakseen halua­mansa roolit pitää tuottaa oikea vai­ku­telma sopi­ville tahoille ja pärjätä roo­li­ris­ti­rii­tojen ja kil­pai­li­joiden kanssa. Tyy­ty­väinen johtaja ja esimies ohjaajan roo­lissa, hyvin näy­telty käsi­kir­joitus, loistava yhteispeli muiden näyt­te­li­jöiden kanssa ja vai­kut­tuneet asiakkaat ovat orga­ni­saa­tio­elämän hui­pennus. Hyvät esi­tykset työyh­teisön näyt­tä­möllä eivät ole orga­ni­saation kan­nalta itse­tar­koitus. Olen­naista on, miten niillä saadaan aikaan haluttu tulos. Sen rat­kaisee orga­ni­saation yleisö, eli asiakkaat.

Lisää aiheesta kir­jassani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työhteisö 

 

Soita 000 000 0000