Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Jokai­sel­la koh­taa­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä. Niin työ­pai­kal­la kuin muis­sa­kin ihmis­suh­teis­sa rat­kais­taan asioi­den ohel­la suh­tei­den laa­tu ja luot­ta­mus. Jos kokee ole­van­sa hyväk­syt­ty, on tilan­tees­sa help­po olla. Sen sijaan jat­ku­va tais­te­lu tai yli­mars­si­mi­nen saa etsi­mään yhtei­söä, jos­sa toi­mi­taan toi­sin. Mol­la­tuk­si tai nol­la­tuk­si tule­mi­sen koke­mus lisää nega­tii­vi­sia tun­tei­ta, arvos­tuk­sen ja tuen saa­mi­nen lisää tur­val­li­suu­den tun­net­ta.

Omaa suh­tau­tu­mis­ta on mah­do­ton pii­lot­taa, sil­lä epä­luot­ta­mus näkyy pit­käl­le. Se ei ole vain epä­mää­räi­nen tun­ne koh­da­tes­sa, vaan pal­jas­tuu käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Se ei ole vain tym­pe­ää koh­te­lua tai ohit­ta­mis­ta. Sil­le, johon ei luo­te­ta, ei puhu­ta, ei aina edes työn kan­nal­ta tar­peel­li­sis­ta asiois­ta. Vain sil­le ker­ro­taan, johon luo­te­taan.

Epä­luot­ta­mus saa pahim­mil­laan rik­ko­maan tasa­ver­tai­sen koh­te­lun peri­aat­tei­ta. Lähie­si­mies­ten esi­mer­kil­lä on suu­ri vai­ku­tus.  Mil­lä taval­la puhuu muis­ta. Syn­tyy­kö kuva, että ymmär­tää vai vähät­te­lee­kö tai arvos­te­lee. Pitää­kö itsel­lään hänel­le usko­tut asiat vai jakaa­ko nii­tä auliis­ti muil­le. Myös sil­lä on mer­ki­tys­tä, mil­lai­nen on ylei­nen tun­ne­ti­la. Kuten yksi tut­tu kysyi: voi­ko sel­lai­seen edes luot­taa, joka aina puhuu vihai­ses­ti?

Luot­ta­mus on myös luot­ta­vais­ta asen­net­ta toi­sia koh­taan ja usko sii­hen, ettei toi­nen tahal­laan vahin­goi­ta sanoil­la tai teoil­la.  Luot­ta­mus on inhi­mil­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ydin, joka ohjaa jokai­sen toi­min­taa. Vuo­ro­vai­ku­tus on kuin yhtei­nen mat­ka, joka antaa tie­toa toi­sis­tam­me ja samal­la itses­täm­me. Toi­min­ta eri tilan­teis­sa antaa merk­ke­jä mat­kan suju­mi­ses­ta. Kun muka­na on luot­ta­mus­ta, pys­tyy huo­mioi­maan toi­set, ole­maan roh­kai­se­va ja koh­tuul­li­nen odo­tuk­sis­saan. Luot­ta­mus roh­kai­see jää­mään, epä­luot­ta­mus läh­te­mään.

Pin It on Pinterest