Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Luottamus

Omaa suhtautumista on mahdoton piilottaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Jokai­sella koh­taa­mi­sella on mer­ki­tystä. Niin työ­pai­kalla kuin muis­sakin ihmis­suh­teissa rat­kaistaan asioiden ohella suh­teiden laatu ja luot­tamus. Jos kokee ole­vansa hyväk­sytty, on tilan­teessa helppo olla. Sen sijaan jatkuva taistelu tai yli­mars­si­minen saa etsimään yhteisöä, jossa toi­mitaan toisin. Mol­la­tuksi tai nol­la­tuksi tule­misen kokemus lisää nega­tii­visia tun­teita, arvos­tuksen ja tuen saa­minen lisää tur­val­li­suuden tunnetta. 

Omaa suh­tau­tu­mista on mah­doton pii­lottaa, sillä epä­luot­tamus näkyy pit­källe. Se ei ole vain epä­mää­räinen tunne koh­da­tessa, vaan pal­jastuu käyt­täy­ty­mi­sessä. Se ei ole vain tympeää koh­telua tai ohit­ta­mista. Sille, johon ei luoteta, ei puhuta, ei aina edes työn kan­nalta tar­peel­li­sista asioista. Vain sille ker­rotaan, johon luotetaan. 

Epä­luot­tamus saa pahim­millaan rik­komaan tasa­ver­taisen koh­telun peri­aat­teita. Lähie­si­miesten esi­mer­killä on suuri vai­kutus.  Millä tavalla puhuu muista. Syn­tyykö kuva, että ymmärtää vai vähät­te­leekö tai arvos­telee. Pitääkö itsellään hänelle uskotut asiat vai jakaako niitä auliisti muille. Myös sillä on mer­ki­tystä, mil­lainen on yleinen tun­netila. Kuten yksi tuttu kysyi: voiko sel­laiseen edes luottaa, joka aina puhuu vihaisesti?

Luot­tamus on myös luot­ta­vaista asen­netta toisia kohtaan ja usko siihen, ettei toinen tahallaan vahin­goita sanoilla tai teoilla.  Luot­tamus on inhi­mil­lisen vuo­ro­vai­ku­tuksen ydin, joka ohjaa jokaisen toi­mintaa. Vuo­ro­vai­kutus on kuin yhteinen matka, joka antaa tietoa toi­sis­tamme ja samalla itses­tämme. Toi­minta eri tilan­teissa antaa merkkejä matkan suju­mi­sesta. Kun mukana on luot­ta­musta, pystyy huo­mioimaan toiset, olemaan roh­kaiseva ja koh­tuul­linen odo­tuk­sissaan. Luot­tamus roh­kaisee jäämään, epä­luot­tamus lähtemään.

Soita 000 000 0000