Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Distanssi

Lähellä vai etäällä?

Mikä tahansa sosi­aa­linen tilanne vaatii jat­kuvaa etäi­syyden ja lähei­syyden sää­telyä. On oltava riit­tävän lähellä luot­ta­muksen raken­ta­mi­seksi mutta samalla riit­tävän etäällä, jotta pystyy ajat­te­lemaan itse­näi­sesti. Pitää olla läsnä ja mukana, mutta pystyä kat­somaan tilan­netta hieman ulko­puo­lisena koko­nai­suuden arvioimiseksi. 

Dis­tanssi on sopivan psyyk­kisen väli­matkan pitä­mistä var­sinkin niissä tilan­teissa, jossa tun­nelmat tii­vis­tyvät. Se on keino lisätä tie­toi­suutta ryhmän tapah­tu­mista ja siitä, mikä on oma rooli niissä. On riit­tävän lähellä, jotta voi ymmärtää ja samastua. On välillä etääm­mällä, jotta näkee tilanteen sel­keämmin. Kuu­lostaa hel­polta, mutta on käy­tän­nössä välillä vaikeaa.

On nimittäin hel­posti liian lähellä, jolloin imee itseensä toisten tunteet ja kuohut. Tai liian kaukana, jolloin menettää käsi­tyksen siitä, mikä on muille tärkeää. Jos on kovin lähellä, on vaikea asettaa rajoja, liian kaukana taas toimii hel­posti kaa­va­mai­sesti ja vain omista tavoit­teistaan käsin. Dis­tanssin säätely antaa mah­dol­li­suuden hyö­dyntää moni­puo­li­sesti roo­lejaan, lisää havain­nointi- ja ajat­te­lu­kykyä ja antaa tilaa joustavuudelle. 

Har­joita kykyäsi sää­dellä etäi­syyttä ja lähei­syyttä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti. Dis­tanssi ei ole vain psyyk­kisen etäi­syyden ja lähei­syyden hal­lit­se­mista, joskus siihen tar­vitaan myös fyy­sistä etäisyyttä. 

Soita 000 000 0000