Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Mikä tahan­sa sosi­aa­li­nen tilan­ne vaa­tii jat­ku­vaa etäi­syy­den ja lähei­syy­den sää­te­lyä. On olta­va riit­tä­vän lähel­lä luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­sek­si mut­ta samal­la riit­tä­vän etääl­lä, jot­ta pys­tyy ajat­te­le­maan itse­näi­ses­ti. Pitää olla läs­nä ja muka­na, mut­ta pys­tyä kat­so­maan tilan­net­ta hie­man ulko­puo­li­se­na koko­nai­suu­den arvioi­mi­sek­si.

Dis­tans­si on sopi­van psyyk­ki­sen väli­mat­kan pitä­mis­tä var­sin­kin niis­sä tilan­teis­sa, jos­sa tun­nel­mat tii­vis­ty­vät. Se on kei­no lisä­tä tie­toi­suut­ta ryh­män tapah­tu­mis­ta ja sii­tä, mikä on oma roo­li niis­sä. On riit­tä­vän lähel­lä, jot­ta voi ymmär­tää ja samas­tua. On välil­lä etääm­mäl­lä, jot­ta näkee tilan­teen sel­keäm­min. Kuu­los­taa hel­pol­ta, mut­ta on käy­tän­nös­sä välil­lä vai­ke­aa.

On nimit­täin hel­pos­ti lii­an lähel­lä, jol­loin imee itseen­sä tois­ten tun­teet ja kuo­hut. Tai lii­an kau­ka­na, jol­loin menet­tää käsi­tyk­sen sii­tä, mikä on muil­le tär­ke­ää. Jos on kovin lähel­lä, on vai­kea aset­taa rajo­ja, lii­an kau­ka­na taas toi­mii hel­pos­ti kaa­va­mai­ses­ti ja vain omis­ta tavoit­teis­taan käsin. Dis­tans­sin sää­te­ly antaa mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää moni­puo­li­ses­ti roo­le­jaan, lisää havain­noin­ti- ja ajat­te­lu­ky­kyä ja antaa tilaa jous­ta­vuu­del­le.

Har­joi­ta kykyä­si sää­del­lä etäi­syyt­tä ja lähei­syyt­tä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti. Dis­tans­si ei ole vain psyyk­ki­sen etäi­syy­den ja lähei­syy­den hal­lit­se­mis­ta, jos­kus sii­hen tar­vi­taan myös fyy­sis­tä etäi­syyt­tä.

Pin It on Pinterest