Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

roolit

Työyhteisön roolien merkitys

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vaikka elämä koko­nai­suu­dessaan ei ole pelkkää teat­teria, orga­ni­saa­tio­elämä on sitä mitä suu­rim­massa määrin. Se näkyy yhteis­työssä, tavassa toimia ja työyh­teisön kult­tuu­rissa. Kuva, jonka vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa toi­sis­tamme saamme, on yksi vah­vimpia vai­kut­ta­misen keinoja. Se on osa sosi­aa­lista peliä; samalla kun pyrimme antamaan itses­tämme tietyn kuvan, arvioimme myös toisiamme. 

Esi­tämme työyh­tei­sössä eri­laisia rooleja. Ei vain siksi, että työ­asiat tuli­sivat hoi­dettua vaan myös siksi, että tuli­simme hyväk­sy­tyksi ja sai­simme uusia mah­dol­li­suuksia. Eri roolit ovat tilan­ne­si­don­naisia, sta­tuk­seltaan sopivia ja roo­li­re­per­tu­aa­rimme mukaisia. Niiden avulla pyritään esit­tämään juuri se, mikä par­haiten vastaa odotuksia. 

Näy­tämme siis työ­pai­kalla itses­tämme vain vali­koituja mie­li­kuvia ja infor­maa­tiota, emme koko­naista itseämme. Kyse on Erving Goff­manin kuvaa­masta vai​ku​tel​man​hal​lin​nasta​.Se on oman parhaan itsen esit­tä­mistä kuhunkin tilan­teeseen sopi­valla tavalla. Jokainen meistä on tie­tenkin huo­mat­ta­vasti moniu­lot­tei­sempi kuin mitä työ­rooli tuo esille, mutta eri roolit ovat olen­nainen osa työidentiteettiä. 

Soita 000 000 0000