Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vaik­ka elä­mä koko­nai­suu­des­saan ei ole pelk­kää teat­te­ria, orga­ni­saa­tio­elä­mä on sitä mitä suu­rim­mas­sa mää­rin. Se näkyy yhteis­työs­sä, tavas­sa toi­mia ja työyh­tei­sön kult­tuu­ris­sa. Kuva, jon­ka vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa toi­sis­tam­me saam­me, on yksi vah­vim­pia vai­kut­ta­mi­sen kei­no­ja. Se on osa sosi­aa­lis­ta peliä; samal­la kun pyrim­me anta­maan itses­täm­me tie­tyn kuvan, arvioim­me myös toi­siam­me.

Esi­täm­me työyh­tei­sös­sä eri­lai­sia roo­le­ja. Ei vain sik­si, että työ­asiat tuli­si­vat hoi­det­tua vaan myös sik­si, että tuli­sim­me hyväk­sy­tyk­si ja sai­sim­me uusia mah­dol­li­suuk­sia. Eri roo­lit ovat tilan­ne­si­don­nai­sia, sta­tuk­sel­taan sopi­via ja roo­li­re­per­tu­aa­rim­me mukai­sia. Nii­den avul­la pyri­tään esit­tä­mään juu­ri se, mikä par­hai­ten vas­taa odo­tuk­sia.

Näy­täm­me siis työ­pai­kal­la itses­täm­me vain vali­koi­tu­ja mie­li­ku­via ja infor­maa­tio­ta, emme koko­nais­ta itseäm­me. Kyse on Erving Goff­ma­nin kuvaa­mas­ta vaikutelmanhallinnasta.Se on oman par­haan itsen esit­tä­mis­tä kuhun­kin tilan­tee­seen sopi­val­la taval­la. Jokai­nen meis­tä on tie­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti moniu­lot­tei­sem­pi kuin mitä työ­roo­li tuo esil­le, mut­ta eri roo­lit ovat olen­nai­nen osa työi­den­ti­teet­tiä.

Pin It on Pinterest