Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Puhetapa

Puhetapa vaikuttaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Koko sosi­aa­linen elämä perustuu puheeseen ja sen kautta raken­tuvaan toi­mintaan. Puhetapa vai­kuttaa joskus enemmän kuin se, mitä tekee. Puhe ja sanat luovat mer­ki­tyksiä ja ker­tovat suh­tau­tu­mi­sesta. Puhe­ta­valla vies­titään per­soo­nal­li­suu­desta, sosi­aa­li­sesta ase­masta ja suh­teesta muihin. Puhues­samme pyy­dämme, kysymme, ker­romme, käs­kemme, vai­ku­tamme ja ohjaamme. Puhu­malla teemme yksi­löl­li­sistä koke­muk­sista yhtei­söl­lisiä. Yhteisten koke­musten jaka­minen on tärkeä osa sosi­aa­lista vuo­ro­vai­ku­tusta. Draaman näkö­kul­masta mer­ki­tyk­sel­li­sentä on usein se, mitä jätetään sano­matta. Sama pätee myös työyhteisöihin.

Puheella on sekä eheyttävä että rikkova voima. Ker­to­minen hel­pottaa, mutta sen avulla voidaan myös tehdä hallaa muille. Keven­tä­väksi tar­koi­tettu huumori tai kär­jis­tävät puheen­vuorot voivat yhdis­tä­misen sijasta rikkoa. Kiin­nit­tä­mällä huo­miota siihen, miten ja mistä orga­ni­saa­tiossa puhutaan, saa kuvan siitä, mitä pidetään tärkeänä.

Käyt­tä­mämme kieli kertoo suh­tees­tamme asioihin ja ihmisiin, ja muokkaa samalla mui­denkin suh­tau­tu­mista. Arvostava suh­tau­tu­minen liittää sisä­ryhmään, panettelu eristää ja siirtää ulko­ryhmään. Täl­laiseen saa hel­posti muutkin mukaan, sillä toi­min­ta­malli tarttuu. Var­sinkin, jos on kyse ryhmän mielipidevaikuttajasta.

Par­haim­millaan työyh­tei­sössä käydään dia­logia, jossa asioita poh­ditaan yhdessä tavoit­teena parantaa yhteistä ymmär­rystä. Se syntyy kysy­myk­sistä, vas­tauk­sista, kuun­te­lusta ja näke­mysten täy­den­tä­mi­sestä. Aito dialogi edel­lyttää kes­kus­te­li­joilta myös eet­tisiä hyveitä kuten ute­liai­suutta, totuu­del­li­suutta ja rei­luutta (Kakkuri-Knuuttila, 2015). Dia­login kykyä tar­vitaan yhteisen kes­kus­telun lisäksi myös reflek­tiossa, oman toi­minnan pohtimisessa.

Tavalla puhua ja vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teilla on aina seu­rauk­sensa. Syntyy hyvä fiilis tai paha mieli, halu tehdä yhdessä tai pelko yhteis­työstä, venytään tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­seksi tai jäädään odot­te­lemaan, että joku tarttuu asiaan. Vai­kutus ei kui­tenkaan jää vain yksilön tasolle. Puhe- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tavat luovat yhteistä työ­kult­tuuria. Sen, mitä sal­limme, jatkuu työyh­teisön näyttämöllä.

Ps. Lue puhe­tavan vai­ku­tuk­sista lisää kir­jastani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työyh­teisö.

 

Soita 000 000 0000