Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Valta

Verkostojen valta 2/3

Menin uuteen työ­paikkaan, jota esi­henkilö kuvasi asian­tun­te­vaksi, innos­tu­neeksi ja yhteis­työ­hen­ki­seksi. Olin innoissani, sillä kai­pasin uuden­laista ajat­telua ja yhdessä teke­mistä. Otin siis heti ensim­mäisinä päivinä aktiivisen

Lue lisää

Verkostojen valta 1/3

Tiedät var­masti miltä tuntuu mennä tilai­suuteen, jossa moni tuntee toi­sensa mutta sinä et juuri ketään. Näet iloisia ilmeitä ja kes­kenään jut­te­levia ihmisiä, jotka ovat niin

Lue lisää

Sosiaalinen valta 3/3

Kyse on vallan tur­me­le­vasta vai­ku­tuk­sesta. Niin voi käydä kenelle tahansa, joka on saanut vai­ku­tus­valtaa ja aseman, jossa alkaa tuntea itsensä kor­vaa­mat­to­maksi. Muutos tapahtuu vähi­tellen. Kun

Lue lisää

Sosiaalinen valta 2/3

Joskus toivot myös voivasi salata, mitä todel­li­suu­dessa ajat­telet. Sosi­aa­linen valta onkin saman­ai­kai­sesti sekä näkyvää että pii­lo­tettua. Joskus on hyötyä siitä, että kaikki tie­tävät, keiden kanssa

Lue lisää

Sosiaalinen valta 1/3

Sosi­aa­lisen vallan maailma on meille kai­kille tuttu. Siinä on kyse vai­kut­ta­mi­sesta: kuka kuun­telee ketä, keneltä kysytään neuvoa, kenen mie­lipide on pai­navin ja rat­kai­sevin. Palauta mieleesi

Lue lisää

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 2/3

Jos yhteisön toi­minta rakentuu arkisen yhteistyön sijasta nor­mi­tet­tujen koh­taa­misten varaan, voivat ihmiset jäädä vie­raiksi toi­silleen. Mieti esi­mer­kiksi jotain sinulle tuttua orga­ni­saa­tiota. Jos tavataan vain aikataulutetuissa

Lue lisää

Joukkoon kuulumisen lumo 4/4

Kokemus on toden­nä­köi­sesti tuttu monelle. Riippuu tilan­teesta, ketä kuun­nellaan her­källä kor­valla. Ja joskus tär­keämpää on se, kuka asian sanoo, kuin itse asia. Entä jos jät­täy­tyisi hankalissa

Lue lisää

Joukkoon kuulumisen lumo 3/4

Kun tunteet alkavat jyllätä, kan­nattaa olla tarkkana. Jouk­ko­voiman tun­nistaa esi­mer­kiksi siitä, että ryhmän jäsenet ovat alt­tiita vai­kut­ta­mi­selle tai uskovat her­kästi asioita kysee­na­lais­ta­matta mitään. Se näkyy

Lue lisää

Joukkoon kuulumisen lumo 2/4

Joukko voi kietoa yksilön val­ta­pii­riinsä. Silloin oman ajat­telun ja har­kinnan tilalle astuu joukon yhteinen tahto, joka vie mukanaan kuin tul­va­virta.  Siitä on kiehtova kuvaus Elias

Lue lisää
Soita 000 000 0000