Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuoropuhelu

Vuoropuhelun merkitys

Työ­pai­kalla tapah­tuvan kes­kus­telun teh­tävänä on huo­lehtia töiden suju­mi­sesta. Tar­ken­netaan tavoit­teita ja toi­min­ta­tapoja, haetaan uusia ideoita, suun­ni­tellaan ja toteu­tetaan muu­toksia, annetaan palau­tetta ja arvioidaan onnis­tu­mista. Tehdään siis töitä. 

Samalla raken­netaan ihmis­suh­teita ja yhteistä ymmär­rystä. Ilman kes­kus­telua ei ole meitä, yhteisen tavoitteen eteen työs­ken­te­levää joukkoa, työyh­teisöä. Ilman yhteistä puhetta on vain eril­lisiä yksi­löitä omine tavoitteineen. 

Aja­tus­ten­vaihdon yhtenä teh­tävänä on saada aikaan työyh­tei­sössä yhteinen näkemys. Se syntyy kiin­nos­tu­malla siitä, mitä kukin ajat­telee ja mitä pitää tär­keänä. Hyvän kes­kus­telun, dia­login, voima on siinä, että se auttaa mukana oli­joita kehit­tymään laa­jen­ta­malla, tar­ken­ta­malla, syven­tä­mällä tai kor­jaa­malla ajattelua. 

Toisin sanoen kes­kus­telun kautta syntyy mah­dol­lisuus oppia sekä uusia asioita että itse­näistä ajat­telua, sillä puhuessaan muiden kanssa joutuu ottamaan vas­tuuta siitä, mitä sanoo. 

Soita 000 000 0000