Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Työ­pai­kal­la tapah­tu­van kes­kus­te­lun teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia töi­den suju­mi­ses­ta. Tar­ken­ne­taan tavoit­tei­ta ja toi­min­ta­ta­po­ja, hae­taan uusia ideoi­ta, suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan muu­tok­sia, anne­taan palau­tet­ta ja arvioi­daan onnis­tu­mis­ta. Teh­dään siis töi­tä.

Samal­la raken­ne­taan ihmis­suh­tei­ta ja yhteis­tä ymmär­rys­tä. Ilman kes­kus­te­lua ei ole mei­tä, yhtei­sen tavoit­teen eteen työs­ken­te­le­vää jouk­koa, työyh­tei­söä. Ilman yhteis­tä puhet­ta on vain eril­li­siä yksi­löi­tä omi­ne tavoit­tei­neen.

Aja­tus­ten­vaih­don yhte­nä teh­tä­vä­nä on saa­da aikaan työyh­tei­sös­sä yhtei­nen näke­mys. Se syn­tyy kiin­nos­tu­mal­la sii­tä, mitä kukin ajat­te­lee ja mitä pitää tär­keä­nä. Hyvän kes­kus­te­lun, dia­lo­gin, voi­ma on sii­nä, että se aut­taa muka­na oli­joi­ta kehit­ty­mään laa­jen­ta­mal­la, tar­ken­ta­mal­la, syven­tä­mäl­lä tai kor­jaa­mal­la ajat­te­lua.

Toi­sin sanoen kes­kus­te­lun kaut­ta syn­tyy mah­dol­li­suus oppia sekä uusia asioi­ta että itse­näis­tä ajat­te­lua, sil­lä puhues­saan mui­den kans­sa jou­tuu otta­maan vas­tuu­ta sii­tä, mitä sanoo.  

Pin It on Pinterest