Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

luottamus

Rakennatko vai nakerratko?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Työyh­teisö on draaman näyttämö, jonka esi­tyk­sissä jokainen on mukana vaih­tu­vissa roo­leissa. Joskus pää­roo­lissa, toi­sinaan tär­keissä sivu­roo­leissa, välillä kulissien takana tai jär­jes­te­le­mässä uusia näy­töksiä. Esit­tä­minen on orga­ni­saa­tio­elämän sydän. 

Tun­nistat, mihin työyh­teisön esi­tyk­sillä pyritään, kun kiin­nität huo­miota siihen, mil­lainen vai­ku­telma yri­tetään antaa. Amma­til­lisen roolin omak­su­minen ei ole vain ulkoista roolin opet­telua vaan tun­ne­työtä edel­lyt­tävää eläy­ty­mistä. Jokainen esittää omaa parasta tilan­teeseen sopivaa itseään saa­dakseen arvos­tusta, uusia rooleja ja mukaan pääsyn itselleen tär­keisiin asioihin. Kun katsot ympä­rillesi, näet sen sel­västi. Myös peiliin kat­so­minen kertoo siitä, mitä tapahtuu. 

Par­haim­millaan työyh­teisön draama on jäntevä ja ammat­ti­mainen esitys, joka kietoo hen­ki­löstön ja asiakkaat mukaan, ja tulosta syntyy. Pahim­millaan työyh­tei­sö­draama vie kaiken energian, eikä sitä jää työn teke­miseen. Jokainen meistä voi päättää, kum­massa haluaa olla mukana. Raken­ta­massa vai naker­ta­massa ammat­ti­laisten joukkoa ja tulosta. 

Soita 000 000 0000