Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Työyh­tei­sö on draa­man näyt­tä­mö, jon­ka esi­tyk­sis­sä jokai­nen on muka­na vaih­tu­vis­sa roo­leis­sa. Jos­kus pää­roo­lis­sa, toi­si­naan tär­keis­sä sivu­roo­leis­sa, välil­lä kulis­sien taka­na tai jär­jes­te­le­mäs­sä uusia näy­tök­siä. Esit­tä­mi­nen on orga­ni­saa­tio­elä­män sydän.

Tun­nis­tat, mihin työyh­tei­sön esi­tyk­sil­lä pyri­tään, kun kiin­ni­tät huo­mio­ta sii­hen, mil­lai­nen vai­ku­tel­ma yri­te­tään antaa. Amma­til­li­sen roo­lin omak­su­mi­nen ei ole vain ulkois­ta roo­lin opet­te­lua vaan tun­ne­työ­tä edel­lyt­tä­vää eläy­ty­mis­tä. Jokai­nen esit­tää omaa paras­ta tilan­tee­seen sopi­vaa itse­ään saa­dak­seen arvos­tus­ta, uusia roo­le­ja ja mukaan pää­syn itsel­leen tär­kei­siin asioi­hin. Kun kat­sot ympä­ril­le­si, näet sen sel­väs­ti. Myös pei­liin kat­so­mi­nen ker­too sii­tä, mitä tapah­tuu.  

Par­haim­mil­laan työyh­tei­sön draa­ma on jän­te­vä ja ammat­ti­mai­nen esi­tys, joka kie­too hen­ki­lös­tön ja asiak­kaat mukaan, ja tulos­ta syn­tyy. Pahim­mil­laan työyh­tei­sö­draa­ma vie kai­ken ener­gian, eikä sitä jää työn teke­mi­seen. Jokai­nen meis­tä voi päät­tää, kum­mas­sa halu­aa olla muka­na. Raken­ta­mas­sa vai naker­ta­mas­sa ammat­ti­lais­ten jouk­koa ja tulos­ta.

Pin It on Pinterest