Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Draaman kaari

Työyhteisödraaman kaari

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Aris­to­teleen runousopin mukai­sesti luodaan edelleen käsi­kir­joi­tuksia, jotka pitävät otteessaan ja tuot­tavat emo­tio­naa­lista mie­li­hyvää. Veto­voima perustuu dra­ma­tur­giaan, jonka avulla jo antiikin tra­gedia tuotti ylei­sölle tie­tyn­laisen tunne-elä­myksen. Hieman soveltaen ja oikaisten kyse on siitä, miten luodaan ”oikea nau­tinto”, tunne-elämys. Se koostuu empa­tiasta draaman pää­hen­ki­löitä kohtaan, pelosta, ettei tarina pääty heidän kan­naltaan hyvin ja oikeu­den­mu­kai­sesti sekä hel­po­tuksen tuot­ta­vasta kat­har­sik­sesta, kun tilanne ratkeaa ymmär­ret­tä­vällä ja hyväk­syt­tä­vällä tavalla.  Katsoja voidaan saada jän­ni­tyksen valtaan esi­mer­kiksi siten, että hän aavistaa draaman hen­kilöä paremmin, mitä uhkaavaa on tapah­tu­massa. Kyse on aris­to­tee­lisen draaman kaaresta. 

Draaman kaari näkyy myös työyh­teisön elä­mässä. Aina on käsi­tel­tävänä eri­laisia kes­keisiä kysy­myksiä, joihin pitäisi löytää hyvät rat­kaisut. Tärkeät asiat pal­jas­tuvat vähi­tellen, joskus vahin­gos­sakin.  Tiettyä tapah­tumaa ollaan juuri poh­jus­ta­massa, saman­ai­kai­sesti meneillään oleva toinen tilanne katkeaa ennen h-hetkeä ja mukaan tulee jotain ihan muuta. Tapahtuu yllä­tyksiä, monen­laisia kään­teitä ja rön­syi­leviä sivu­juonia.  Kun yksi orga­ni­saation tilanne ja tarina saa­vuttaa huip­pu­koh­tansa, toinen on jo rat­kaistu ja kolmas siir­ty­mässä konfliktin par­taalle. Kiin­nostus kasvaa valin­tojen ja pää­tösten ede­tessä ja yhdessä jän­ni­tetään, mil­lainen lop­pu­rat­kai­susta tulee. Nopeat leik­kaukset aiheesta toiseen pitävät työyh­teisön energian kor­kealla. Ajan mittaan ne voivat myös uuvuttaa.

Tai­ta­vasti sovel­lettu draaman kaari ja dra­ma­turgia saavat työyh­teisön naut­timaan onnis­tu­mi­sista, jän­nit­tämään tuloksia ja kiin­nos­tumaan siitä, mitä yhdessä saamme aikaan. Tunteet, toi­minta ja hyvä tarina liit­tävät meidät yhteen, ja par­haim­millaan saavat myös tekemään parempaa tulosta.

Tässä on hyvän työyh­tei­sö­draaman ydin. Oikea dra­ma­turgia saa naut­timaan onnis­tu­mi­sista, jän­nit­tämään tuloksia ja kiin­nos­tumaan siitä, mitä yhdessä saamme aikaan. Tunteet ja toi­minta liit­tävät meidät yhteen, ja par­haim­millaan saavat myös tekemään parempaa tulosta.

Ps. Lue lisää aiheesta kir­jastani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työyhteisö

Soita 000 000 0000