Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Aris­to­te­leen runouso­pin mukai­ses­ti luo­daan edel­leen käsi­kir­joi­tuk­sia, jot­ka pitä­vät ottees­saan ja tuot­ta­vat emo­tio­naa­lis­ta mie­li­hy­vää. Veto­voi­ma perus­tuu dra­ma­tur­gi­aan, jon­ka avul­la jo antii­kin tra­ge­dia tuot­ti ylei­söl­le tie­tyn­lai­sen tun­ne-elä­myk­sen. Hie­man sovel­taen ja oikais­ten kyse on sii­tä, miten luo­daan ”oikea nau­tin­to”, tun­ne-elä­mys. Se koos­tuu empa­tias­ta draa­man pää­hen­ki­löi­tä koh­taan, pelos­ta, ettei tari­na pää­ty hei­dän kan­nal­taan hyvin ja oikeu­den­mu­kai­ses­ti sekä hel­po­tuk­sen tuot­ta­vas­ta kat­har­sik­ses­ta, kun tilan­ne rat­ke­aa ymmär­ret­tä­väl­lä ja hyväk­syt­tä­väl­lä taval­la.  Kat­so­ja voi­daan saa­da jän­ni­tyk­sen val­taan esi­mer­kik­si siten, että hän aavis­taa draa­man hen­ki­löä parem­min, mitä uhkaa­vaa on tapah­tu­mas­sa. Kyse on aris­to­tee­li­sen draa­man kaa­res­ta.

Draa­man kaa­ri näkyy myös työyh­tei­sön elä­mäs­sä. Aina on käsi­tel­tä­vä­nä eri­lai­sia kes­kei­siä kysy­myk­siä, joi­hin pitäi­si löy­tää hyvät rat­kai­sut. Tär­keät asiat pal­jas­tu­vat vähi­tel­len, jos­kus vahin­gos­sa­kin.  Tiet­tyä tapah­tu­maa ollaan juu­ri poh­jus­ta­mas­sa, saman­ai­kai­ses­ti meneil­lään ole­va toi­nen tilan­ne kat­ke­aa ennen h‑hetkeä ja mukaan tulee jotain ihan muu­ta. Tapah­tuu yllä­tyk­siä, monen­lai­sia kään­tei­tä ja rön­syi­le­viä sivu­juo­nia.  Kun yksi orga­ni­saa­tion tilan­ne ja tari­na saa­vut­taa huip­pu­koh­tan­sa, toi­nen on jo rat­kais­tu ja kol­mas siir­ty­mäs­sä konflik­tin par­taal­le. Kiin­nos­tus kas­vaa valin­to­jen ja pää­tös­ten ede­tes­sä ja yhdes­sä jän­ni­te­tään, mil­lai­nen lop­pu­rat­kai­sus­ta tulee. Nopeat leik­kauk­set aihees­ta toi­seen pitä­vät työyh­tei­sön ener­gian kor­keal­la. Ajan mit­taan ne voi­vat myös uuvut­taa.

Tai­ta­vas­ti sovel­let­tu draa­man kaa­ri ja dra­ma­tur­gia saa­vat työyh­tei­sön naut­ti­maan onnis­tu­mi­sis­ta, jän­nit­tä­mään tulok­sia ja kiin­nos­tu­maan sii­tä, mitä yhdes­sä saam­me aikaan. Tun­teet, toi­min­ta ja hyvä tari­na liit­tä­vät mei­dät yhteen, ja par­haim­mil­laan saa­vat myös teke­mään parem­paa tulos­ta.

Täs­sä on hyvän työyh­tei­sö­draa­man ydin. Oikea dra­ma­tur­gia saa naut­ti­maan onnis­tu­mi­sis­ta, jän­nit­tä­mään tulok­sia ja kiin­nos­tu­maan sii­tä, mitä yhdes­sä saam­me aikaan. Tun­teet ja toi­min­ta liit­tä­vät mei­dät yhteen, ja par­haim­mil­laan saa­vat myös teke­mään parem­paa tulos­ta.

Ps. Lue lisää aihees­ta kir­jas­ta­ni Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gial­la toi­mi­va työyh­tei­sö

Pin It on Pinterest