Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Peili

Olemme toistemme peilejä

Emme tee työ­pai­kalla ei vain tehdä töitä, sillä yhteistyön suju­minen tekee samalla näky­väksi ihmisten väliset suhteet. Har­ras­tuk­sissa, ystävien kesken ja läheisten kanssa tapahtuu sama: toiset ovat ikään kuin peili, joka näyttää ase­mamme ryh­mässä ja sen, miten meihin suh­tau­dutaan. Sillä on suora yhteys tun­teisiin, viih­ty­miseen, aikaan­saa­miseen ja elämän laatuun yleisestikin.

Olin kerran mukana työ­ryh­mässä, jonka vetäjä oli avoimen tyy­ty­mätön kaikkeen. Kun hänellä lisäksi oli tapana aloittaa puheen­vuoro huo­kai­le­malla, lisäsi se enti­sestään kalseaa tun­nelmaa. Ei ihme, että ideointi ja osal­lis­tu­minen jäivät vähäi­siksi – ja se taas sai vetäjän ärsyyn­tymään vielä enemmän. Tulokset jäivät vähäi­siksi, eikä ilma­piiri ainakaan hel­pot­tanut luot­ta­muksen syn­ty­mistä ihmisten välille.

Sillä luot­ta­muk­sessa ei ole niinkään kyse asioista kuin suh­teista. Asiat saat­tavat sujua vielä jonkin aikaa ihan hyvin, vaikka luot­tamus on jo alkanut rapautua.

Heik­ke­ne­minen voi alkaa huo­nosta ilma­pii­ristä mutta yhtä hyvin myös arki­sista unoh­duk­sista. Vas­taa­minen vii­västyy, kes­kus­telut muut­tuvat kiireen takia lyhyt­sa­nai­siksi tai aikaa ei enää meinaa löytyä tapaa­mi­selle. Puhu­mat­takaan siitä, jos tuntee tul­leensa ohi­te­tuksi tai jää­vänsä vaille vastakaikua.

Ehkä tärkein merkki luot­ta­mus­pulan lähes­ty­mi­sestä on tunne siitä, että pitää koko ajan varoa ja tun­nus­tella, mitä on meneillään.

Silloin ei oikein uskalla ottaa kantaa tai ehdottaa ja alkaa tark­kailla ihan uudella tavalla ilmeitä ja lukea rivien välejä. Tar­koittiko puhuja nyt oikeasti tuota? Onko siinä sit­tenkin jotain takana? Kan­nat­taisiko nyt olla aktii­vinen vai pyrkiä olemaan niin huo­maa­maton, ettei vain kiinnitä itseensä turhaa huo­miota? Jos suhteet ovat tuk­koiset, valinta on usein syrjään vetäytyminen.

Ja sillä taas on vai­ku­tuk­sensa paitsi ilma­piiriin myös tuloksiin.

Soita 000 000 0000