Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

20220508_112559[1]

Rakenna luottamusta tietoisesti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Luot­tamus toi­miikin elik­siirin, epä­luot­tamus myrkyn lailla. Arvos­ta­mansa hen­kilön osoittama luot­tamus saa heh­kumaan ja tun­temaan itsensä tär­keäksi. Silloin haluaa jatkaa samalla lin­jalla. Sen sijaan epä­luot­tamus myr­kyttää ilma­piirin ja tekee sosi­aa­li­sista tilan­teista kan­keita. Siksi se, miten koh­te­lemme toi­siamme, on rat­kai­sevaa paitsi ihmis­suh­teille ja yhteis­työlle myös itse­tun­nolle. Ilman kes­ki­näistä luot­ta­musta jää yksin, jon­nekin sosi­aa­lisen elämän laitamille.

Ja sillä on seu­rauk­sensa, sillä se, mil­laiset suhteet meillä on muihin, rat­kaisee pit­kälti sen, mihin pää­semme mukaan.

Ai miten niin, eikö työ­pai­kalla ole kyse vain siitä, että teh­tävät tulee hoi­dettua? Peri­aat­teessa kyllä, mutta käy­tän­nössä hyvät suhteet takaavat enemmän mah­dol­li­suuksia. Sen sijaan huonot suhteet rajoit­tavat niitä.

Kukaan ei halua toimia han­ka­laksi koke­mansa ihmisen kanssa, jos voi valita. 

Harva pystyy siir­tämään epä­luot­ta­muksen taka-alalle ja kat­somaan puh­taasti teh­täviä ja suoriutumista.

Kan­nattaa siis rakentaa tie­toi­sesti luot­ta­musta ja hyviä suh­teita sil­loinkin, kun se tuntuu vai­kealta. Mutta ei tie­tenkään ole vii­sasta jäädä kyn­nys­ma­toksi tai jumittua tilan­teeseen, jossa kes­ki­näisen kun­nioi­tuksen ilma­piiri puuttuu eikä olo­suh­teita ole saanut muut­tumaan yri­tyk­sistä huolimatta.

Soita 000 000 0000