Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Orga­ni­saa­tion kult­tuu­ri toi­mii par­haim­mil­laan veto­voi­ma­na, joka kis­koo ihmi­siä luok­seen. Pahim­mil­laan se on työn­tö­voi­ma, joka hyl­kii osaa­jia. Luon­tees­ta riip­pu­mat­ta kult­tuu­ri ei anna muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin toi­mia sen mukai­ses­ti. Kyse on pit­käl­ti sii­tä, miten ihmi­siin suh­tau­du­taan. Tulee­ko hyväk­sy­tyk­si, pää­see­kö mukaan ja tue­taan­ko onnis­tu­mis­ta.

Voi­si aja­tel­la, että luot­ta­muk­sen kult­tuu­ri lei­maa aina koko orga­ni­saa­tio­ta. Näin ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole. Luot­ta­mus voi hyvin olla koko yhtei­söä lei­maa­va kult­tuu­ri­nen piir­re, mut­ta yhtä hyvin se voi olla vain tiet­tyi­hin teh­tä­viin, ammat­ti­ryh­miin tai ase­miin liit­ty­vä.

Samas­sa­kin orga­ni­saa­tios­sa voi siten olla sekä taho­ja, joil­la on hyvin itse­näi­nen val­ta ja vas­tuu ja taho­ja, joi­den toi­min­taan koh­dis­tuu tark­ko­ja ohjei­ta ja kont­rol­lia. Toi­set tun­te­vat, että hei­hin luo­te­taan, toi­set taas koke­vat epä­luot­ta­mus­ta. Tämä selit­tää pait­si eri yksi­köi­den ilma­pii­riä myös sitä, mik­si moniam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä luot­ta­mus voi­daan kokea hyvin ris­ti­rii­tai­ses­ti. Osas­sa työ­teh­tä­viä odo­te­taan itse­näi­syyt­tä, toi­sis­sa taas tiuk­kaa ohjei­den nou­dat­ta­mis­ta. Luot­ta­mus kon­kre­ti­soi­tuu päi­vit­täi­ses­sä yhteis­työs­sä ja eri­tyi­ses­ti tavas­sa joh­taa. Saa­ko teh­tä­väs­sään tar­vit­se­man­sa val­lan ja vas­tuun, ja osoi­te­taan­ko, että on luot­ta­muk­sen arvoi­nen.  

Pin It on Pinterest