Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

mukaan ottaminen

Mukaan ottamisen merkitys

Kukaan ei pärjää teh­tä­vässään ilman muita. Yhteis­työstä itsensä eristävä jää vaille tukea, sillä halut­tomuus toimia muiden kanssa koetaan usein välin­pi­tä­mät­tö­myy­deksi, ylem­myyden tun­noksi tai arvos­tuksen puut­teeksi. Par­haim­millaan hyvä yhteistyö pal­velee sekä tavoit­teiden toteu­tu­mista että ihmis­suh­teita ja koke­musta mer­ki­tyk­sel­li­sestä työstä. 

Hyvän yhteistyön mer­ki­tystä ei voi korostaa liikaa. Tietää keneen ottaa yhteyttä ja missä on tärkeää kertoa näke­myk­sensä. Samalla saa uusia näkö­kulmia ja mah­dol­li­suuden syventää osaa­mistaan. Ilman yhteis­työtä ei saa riit­tävän laajaa kuvaa siitä, mitä orga­ni­saa­tiossa pidetään tär­keänä, mihin kiin­ni­tetään huo­miota ja mistä puhutaan. Jos jät­täytyy yksin, menettää kos­ke­tuksen siihen, mitä työyh­tei­sössä on meneillään ja mitä pidetään tärkeänä. 

Monesti orga­ni­saa­tiossa puhutaan siitä, ketkä kuu­luvat sisä­ryhmään, jonka ole­tetaan saavan enemmän ja aiemmin tietoa kuin muut. Ja ketkä taas jäävät ulko­ryhmään, joka saa tietoa viral­li­sessa jär­jes­tyk­sessä. Moni haluaisi kuulua mie­luummin sisä­ryhmään, sillä siinä tuntee ole­vansa tärkeä osa työyh­teisöä ja kuu­lu­vansa niihin, jotka ovat mukana vai­kut­ta­massa pää­tösten sisältöön. 

Miksi sisä- ja ulko­ryhmä ovat tär­keitä työyh­teisön kan­nalta? Ulko­ryhmä kokee ole­vansa vailla vai­ku­tus­mah­dol­li­suuksia. Syr­jässä ole­minen vähentää kiin­nos­tusta ja tasa­ver­tai­suuden koke­musta. Sen sijaan tapah­tumien ja pää­tök­senteon kes­kellä ole­minen motivoi sisä­ryhmään kuu­luvia. Sama tilanne pitäisi saada aikaan kaikkien kanssa. Siihen auttaa, kun ei jätä ketään syrjään, vaan ottaa mukaan. 

Soita 000 000 0000