Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

mukaan ottaminen

Mukaan ottamisen merkitys

Kukaan ei pärjää teh­tä­vässään ilman muita. Yhteis­työstä itsensä eristävä jää vaille tukea, sillä halut­tomuus toimia muiden kanssa koetaan usein välin­pi­tä­mät­tö­myy­deksi, ylem­myyden tun­noksi tai arvos­tuksen puut­teeksi. Par­haim­millaan hyvä yhteistyö pal­velee sekä tavoit­teiden toteu­tu­mista että ihmis­suh­teita ja koke­musta mer­ki­tyk­sel­li­sestä työstä. 

Hyvän yhteistyön mer­ki­tystä ei voi korostaa liikaa. Tietää keneen ottaa yhteyttä ja missä on tärkeää kertoa näke­myk­sensä. Samalla saa uusia näkö­kulmia ja mah­dol­li­suuden syventää osaa­mistaan. Ilman yhteis­työtä ei saa riit­tävän laajaa kuvaa siitä, mitä orga­ni­saa­tiossa pidetään tär­keänä, mihin kiin­ni­tetään huo­miota ja mistä puhutaan. Jos jät­täytyy yksin, menettää kos­ke­tuksen siihen, mitä työyh­tei­sössä on meneillään ja mitä pidetään tärkeänä. 

Monesti orga­ni­saa­tiossa puhutaan siitä, ketkä kuu­luvat sisä­ryhmään, jonka ole­tetaan saavan enemmän ja aiemmin tietoa kuin muut. Ja ketkä taas jäävät ulko­ryhmään, joka saa tietoa viral­li­sessa jär­jes­tyk­sessä. Moni haluaisi kuulua mie­luummin sisä­ryhmään, sillä siinä tuntee ole­vansa tärkeä osa työyh­teisöä ja kuu­lu­vansa niihin, jotka ovat mukana vai­kut­ta­massa pää­tösten sisältöön. 

Miksi sisä- ja ulko­ryhmä ovat tär­keitä työyh­teisön kan­nalta? Ulko­ryhmä kokee ole­vansa vailla vai­ku­tus­mah­dol­li­suuksia. Syr­jässä ole­minen vähentää kiin­nos­tusta ja tasa­ver­tai­suuden koke­musta. Sen sijaan tapah­tumien ja pää­tök­senteon kes­kellä ole­minen motivoi sisä­ryhmään kuu­luvia. Sama tilanne pitäisi saada aikaan kaikkien kanssa. Siihen auttaa, kun ei jätä ketään syrjään, vaan ottaa mukaan. 

Soita 000 000 0000