Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Tun­teet herää­vät työyh­tei­sös­sä samois­ta asiois­ta kuin muu­ten­kin elä­mäs­sä. Ilah­tu­mi­ses­ta. Epä­var­muu­des­ta. Uusis­ta asiois­ta ja ihmi­sis­tä. Muu­tok­sis­ta. Yllät­tä­vis­tä tapah­tu­mis­ta. Sii­tä, kuka puhuu kenen­kin kans­sa. Tai kenen kans­sa ei puhu­ta. Mitä esi­mies tekee tai mitä hän jät­tää teke­mät­tä. Mihin asioi­hin joh­to on otta­nut kan­taa, mis­tä asiois­ta taas ei ker­ro­ta mitään. Tun­teet ovat iloa, surua, häm­mäs­tys­tä, kiuk­kua, malt­ta­mat­to­muut­ta, odo­tus­ta, pet­ty­mys­tä, tyy­ty­väi­syyt­tä.

Tun­tuu­ko sinus­ta sil­tä, että työ­pai­kal­la tun­teet eivät saa näkyä, tai ettet itse aina­kaan ole mikään tun­neih­mi­nen? Mie­ti het­ki. Mil­loin vii­mek­si olit työ­pai­kal­la iloi­nen niin, että se oikein tun­tui? Mitä vii­mek­si häm­mäs­te­lit? Olit tyy­ty­väi­nen tai pet­ty­nyt?

Tun­teet liit­ty­vät tapaam­me näh­dä ja kokea eri tilan­teet. Ne ker­to­vat tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta tai tur­hau­tu­mi­ses­ta. Ne syn­ty­vät sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa ja ker­to­vat koke­muk­sis­ta ja suh­tees­ta tun­tei­ta herät­tä­viin hen­ki­löi­hin, tapah­tu­miin ja ilmiöi­hin. Tun­teet ohjaa­vat valin­to­jam­me ja ker­to­vat sii­tä, mitä pidäm­me tär­keä­nä.

Tun­tei­den vai­ku­tus työn teke­mi­seen unoh­tuu usein päi­vit­täi­ses­sä työs­sä. Omat tun­teen­sa tun­nis­taa hel­pos­ti. Sen sijaan nii­den vai­ku­tus mui­hin jää nopeis­sa tilan­teis­sa poh­ti­mat­ta. Sel­lais­ta esi­mies­tä tai kol­le­gaa, joka ei näy­tä tun­tei­taan, pide­tään hel­pos­ti välin­pi­tä­mät­tö­mä­nä ja tun­teet­to­ma­na. Se ei herä­tä luot­ta­mus­ta, vaan epäi­lyk­sen: eikö toi­nen pys­ty otta­man huo­mioon ihmi­siä tai koke­maan empa­ti­aa.  Työn tulos ei rii­pu pel­käs­tään moti­vaa­tios­ta ja kiin­nos­tuk­ses­ta työ­tä koh­taan. Tar­vit­sem­me myös työ­teh­tä­vis­sä toi­sen huo­mio­ta, tukea ja yhteis­työ­tä. Sik­si tun­tei­den huo­mioi­mi­nen on tär­ke­ää.

Pin It on Pinterest