Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Elo­ku­vat ja näy­tel­mät kieh­to­vat, sil­lä ne tii­vis­tä­vät kirk­kaas­ti muu­ta­maan het­keen sen, mitä elä­mäs­sä voi tapah­tua. Ne näyt­tä­vät vaih­toeh­toi­sia todel­li­suuk­sia ja saa­vat oival­ta­maan jotain omas­ta elä­mäs­tä. Tari­nat vetä­vät mukaan­sa, sil­lä samas­tum­me sen hen­ki­löi­hin, jän­ni­täm­me juo­nen kul­kua, toi­vom­me hyvien tyyp­pien onnis­tu­van ja toi­sen­lais­ten saa­van muun­lai­sen koh­ta­lon.

Sama tapah­tuu, kun joku ker­too mitä työyh­tei­sös­sä on meneil­lään. Tari­nat ja juo­rut anta­vat poh­dit­ta­vaa ja pal­jas­ta­vat sel­lais­ta, mitä ei viral­li­ses­ti ker­ro­ta. Ne ovat osa sosi­aa­lis­ten suh­tei­den hoi­ta­mis­ta, sanoo psy­ko­lo­gi Robin Dun­bar.  Ne raken­ta­vat sosi­aa­lis­ta kart­taa sii­tä, mil­lai­sia ihmi­set ovat. Tai pikem­min­kin sii­tä, mil­lai­si­na hei­tä pide­tään ja miten hei­hin suh­tau­du­taan. Tari­noi­ta ei ker­ro­ta vain ajan­ku­luk­si, vaan niil­lä on aina syy. Ne raken­ta­vat yhteen­kuu­lu­vuut­ta mut­ta välit­tä­vät myös ennak­ko­luu­lo­ja ja asen­tei­ta.

Työyh­tei­sö­ta­ri­nat anta­vat tilaa tun­tei­den pur­ka­mi­sel­le ja nii­den yhtei­sel­le käsit­te­lyl­le. Niil­lä voi­daan myös tavoi­tel­la omaa etua tai var­jel­la työyh­tei­söl­le tär­kei­tä arvo­ja. Jos­kus ne ovat var­sin tar­koi­tus­ha­kui­sia juo­ru­ja sii­tä, kuin­ka joku taas tai ei vie­lä­kään, tai voit­te­ko kuvi­tel­la. Yhtei­nen pahek­sun­ta tai innos­tus lähen­tää työyh­tei­sön jäse­niä toi­siin­sa mut­ta ohjaa myös ryh­mä­pai­neen kaut­ta toi­mi­maan odo­te­tul­la taval­la. Tari­nat varoit­ta­vat, ohjaa­vat ja anta­vat mal­lia sii­tä, mitä työyh­tei­sös­sä arvos­te­taan.

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den ja juo­ru­jen läh­tö­koh­ta on sama kuin jo Aris­to­te­leen kuvaa­mas­sa draa­man kaa­res­sa. Ylei­söön vai­ku­te­taan tun­tei­den kaut­ta. Tari­noi­den yksi­tyis­koh­dat eivät vält­tä­mät­tä jää mie­leen, tun­ne­ko­ke­mus sen sijaan kyl­lä. Se pal­jas­taa, mikä on tär­ke­ää.  Tun­teet teke­vät tari­nas­ta kiin­nos­ta­van ja inhi­mil­li­sen sekä saa­vat rea­goi­maan. Liit­ty­mään kau­his­te­li­joi­den jouk­koon, vie­mään vies­tiä eteen­päin tai yhdis­tä­mään voi­mat tilan­teen muut­ta­mi­sek­si.  Täs­sä on työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma. Ne ovat yhtei­söä akti­voi­va voi­ma, hyväs­sä ja pahas­sa.

 

Pin It on Pinterest