Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

työyhteisötarinat

Työyhteisötarinoiden voima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Elo­kuvat ja näy­telmät kieh­tovat, sillä ne tii­vis­tävät kirk­kaasti muu­tamaan hetkeen sen, mitä elä­mässä voi tapahtua. Ne näyt­tävät vaih­toeh­toisia todel­li­suuksia ja saavat oival­tamaan jotain omasta elä­mästä. Tarinat vetävät mukaansa, sillä samas­tumme sen hen­ki­löihin, jän­ni­tämme juonen kulkua, toi­vomme hyvien tyyppien onnis­tuvan ja toi­sen­laisten saavan muun­laisen kohtalon.

Sama tapahtuu, kun joku kertoo mitä työyh­tei­sössä on meneillään. Tarinat ja juorut antavat poh­dit­tavaa ja pal­jas­tavat sel­laista, mitä ei viral­li­sesti kerrota. Ne ovat osa sosi­aa­listen suh­teiden hoi­ta­mista, sanoo psy­kologi Robin Dunbar.  Ne raken­tavat sosi­aa­lista karttaa siitä, mil­laisia ihmiset ovat. Tai pikem­minkin siitä, mil­laisina heitä pidetään ja miten heihin suh­tau­dutaan. Tari­noita ei kerrota vain ajan­ku­luksi, vaan niillä on aina syy. Ne raken­tavat yhteen­kuu­lu­vuutta mutta välit­tävät myös ennak­ko­luuloja ja asenteita.

Työyh­tei­sö­ta­rinat antavat tilaa tun­teiden pur­ka­mi­selle ja niiden yhtei­selle käsit­te­lylle. Niillä voidaan myös tavoi­tella omaa etua tai var­jella työyh­tei­sölle tär­keitä arvoja. Joskus ne ovat varsin tar­koi­tus­ha­kuisia juoruja siitä, kuinka joku taas tai ei vie­läkään, tai voitteko kuvi­tella. Yhteinen pahek­sunta tai innostus lähentää työyh­teisön jäseniä toi­siinsa mutta ohjaa myös ryh­mä­paineen kautta toi­mimaan odo­te­tulla tavalla. Tarinat varoit­tavat, ohjaavat ja antavat mallia siitä, mitä työyh­tei­sössä arvostetaan.

Työyh­tei­sö­ta­ri­noiden ja juo­rujen läh­tö­kohta on sama kuin jo Aris­to­teleen kuvaa­massa draaman kaa­ressa. Yleisöön vai­ku­tetaan tun­teiden kautta. Tari­noiden yksi­tyis­kohdat eivät vält­tä­mättä jää mieleen, tun­ne­ko­kemus sen sijaan kyllä. Se pal­jastaa, mikä on tärkeää.  Tunteet tekevät tari­nasta kiin­nos­tavan ja inhi­mil­lisen sekä saavat rea­goimaan. Liit­tymään kau­his­te­li­joiden joukkoon, viemään viestiä eteenpäin tai yhdis­tämään voimat tilanteen muut­ta­mi­seksi.  Tässä on työyh­tei­sö­ta­ri­noiden voima. Ne ovat yhteisöä akti­voiva voima, hyvässä ja pahassa.

 

Soita 000 000 0000