Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Luottamus

Verkostojen valta 2/3

Menin uuteen työ­paikkaan, jota esi­henkilö kuvasi asian­tun­te­vaksi, innos­tu­neeksi ja yhteis­työ­hen­ki­seksi. Olin innoissani, sillä kai­pasin uuden­laista ajat­telua ja yhdessä teke­mistä. Otin siis heti ensim­mäisinä päivinä aktiivisen

Lue lisää

Verkostojen valta 1/3

Tiedät var­masti miltä tuntuu mennä tilai­suuteen, jossa moni tuntee toi­sensa mutta sinä et juuri ketään. Näet iloisia ilmeitä ja kes­kenään jut­te­levia ihmisiä, jotka ovat niin

Lue lisää

Minäkö asenteellinen? 2/2

Mui­noinen yhteis­työ­kump­panini suh­tautui ihmisiin hyvin kak­si­ja­koi­sesti. Oli niitä, joita hän ilmi­sel­västi arvosti, ja niitä, joita hän ei oikeastaan voinut sietää. Ja sitten oli niitä, jotka

Lue lisää

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 5/5

Moni sosi­aa­linen tilanne saakin komedian tai tra­gedian piir­teitä tai tuntuu kään­tyvän fars­siksi tai kau­hu­ta­ri­naksi. Tyy­li­la­jista riip­pu­matta monessa yhtei­sössä on myös pieniä klikkejä, jotka antiikin näytelmien

Lue lisää

Sosiaaliset ansat 2/4

Tun­nistan myös ystävyys- ja lojaa­liusansat. Ne perus­tuvat luot­ta­musansan tavoin siihen, että uskoo suhteen olevan läheinen ja vas­ta­vuo­roinen. Ystävät ovat tär­keitä, eikä yhteyttä halua menettää. Työpaikalla

Lue lisää

Vuorovaikutuksen voima 3/3

Esit­tä­misen tarve ja roolit perus­tuvat odo­tuksiin, opit­tuihin pär­jää­misen kei­noihin ja kult­tuu­risiin tapoihin. Niiden seu­rauksena olemme sosi­aa­li­sissa tilan­teissa joskus pää­hen­ki­löitä, välillä sivus­ta­kat­sojia tai toi­mimme kulissien takana.

Lue lisää
Vuorovaikutus

Vuorovaikutus muuttaa maailmaa

Osaa­mista ei kannata pantata. Kun antaa omaa osaa­mistaan yhteiseen käyttöön, saa par­haim­millaan vas­ta­lah­jaksi yhteisön, jossa luot­tamus kukoistaa puolin ja toisin. Silloin on myös hel­pompi ymmärtää

Lue lisää
Luottamus

Miltä luottamus tuntuu

Moni niistä, joiden kanssa olen puhunut luot­ta­muk­sesta viittaa siihen, kuinka tärkeää on oma tunne siitä, mil­lainen toinen on. Puhuttiin hyvästä tyy­pistä, rei­lusta asen­teesta ja positiivisesta

Lue lisää
Varjo

Epäluottamuksesta puhutaan harvoin suoraan

Muu­tokset saat­tavat herättää uinuvan epä­luot­ta­muksen ja tehdä olosta epäi­levän, tark­kai­levan ja raskaan. Se hei­kentää halua tarjota ideoita, apua ja käyttää koke­mustaan yhteisön hyväksi. Epä­luot­ta­muksen voikin

Lue lisää
Soita 000 000 0000