Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Ryhmä

Ryhmä normittaa elämää

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Olemme herkkiä sille, miten itselle tär­keässä ryh­mässä tulee toimia. Toi­min­ta­tavat, arvot ja usko­mukset ovat ikään kuin perintö, jonka uusi ryhmän jäsen omaksuu lähes het­kessä muiden toi­mintaa tark­kai­le­malla. Muut vah­vis­tavat oppi­mis­pro­sessia hyväk­sy­villä tai hyl­kää­villä ilmeillä, eleillä ja ään­näh­dyk­sillä. Ja usein myös ker­to­malla suoraan, mitä tulee tai ei missään tapauk­sessa kannata tehdä. 

Luot­tamus ja epä­luot­tamus ovat vahvoja ryhmän nor­mit­tajia. Ryhmän jäsen huomaa kyllä nopeasti, keitä pidetään luot­ta­muksen arvoisena ja ketkä ovat niitä, joiden kanssa yhteistyö ei oikein ole tarpeen. Uusi ryhmän jäsen saattaa aluksi ihme­tellä, miksi jäsen X on hieman kysee­na­lai­sessa mai­neessa, joh­tajaan Y suh­tau­dutaan varau­tu­neesti tai tii­mistä Z todetaan, että antaa niiden olla ihan omassa rau­hassaan, ei kannata kau­heasti olla teke­mi­sissä. Tun­nis­tatko tilanteen?

Uuden jäsenen omat havainnot saat­tavat olla eri­laiset, mutta oman työyh­teisön näke­mykset omak­sutaan nopeasti. Näin myös ryhmän luot­ta­muksen ja epä­luot­ta­muksen perinteet välit­tyvät uudelle, joka omaksuu toi­minnan ja suh­tau­tu­misen mallin usein kysee­na­lais­ta­matta. Onhan uusi työyh­teisö hänelle tärkeä ja siihen haluaa tulla hyväk­sy­tyksi ja tasa­ver­tai­seksi jäse­neksi. Normien nou­dat­ta­minen on silloin paikallaan. 

Soita 000 000 0000