Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Olem­me herk­kiä sil­le, miten itsel­le tär­keäs­sä ryh­mäs­sä tulee toi­mia. Toi­min­ta­ta­vat, arvot ja usko­muk­set ovat ikään kuin perin­tö, jon­ka uusi ryh­män jäsen omak­suu lähes het­kes­sä mui­den toi­min­taa tark­kai­le­mal­la. Muut vah­vis­ta­vat oppi­mis­pro­ses­sia hyväk­sy­vil­lä tai hyl­kää­vil­lä ilmeil­lä, eleil­lä ja ään­näh­dyk­sil­lä. Ja usein myös ker­to­mal­la suo­raan, mitä tulee tai ei mis­sään tapauk­ses­sa kan­na­ta teh­dä. 

Luot­ta­mus ja epä­luot­ta­mus ovat vah­vo­ja ryh­män nor­mit­ta­jia. Ryh­män jäsen huo­maa kyl­lä nopeas­ti, kei­tä pide­tään luot­ta­muk­sen arvoi­se­na ja ket­kä ovat nii­tä, joi­den kans­sa yhteis­työ ei oikein ole tar­peen. Uusi ryh­män jäsen saat­taa aluk­si ihme­tel­lä, mik­si jäsen X on hie­man kysee­na­lai­ses­sa mai­nees­sa, joh­ta­jaan Y suh­tau­du­taan varau­tu­nees­ti tai tii­mis­tä Z tode­taan, että antaa nii­den olla ihan omas­sa rau­has­saan, ei kan­na­ta kau­heas­ti olla teke­mi­sis­sä. Tun­nis­tat­ko tilan­teen?

Uuden jäse­nen omat havain­not saat­ta­vat olla eri­lai­set, mut­ta oman työyh­tei­sön näke­myk­set omak­su­taan nopeas­ti. Näin myös ryh­män luot­ta­muk­sen ja epä­luot­ta­muk­sen perin­teet välit­ty­vät uudel­le, joka omak­suu toi­min­nan ja suh­tau­tu­mi­sen mal­lin usein kysee­na­lais­ta­mat­ta. Onhan uusi työyh­tei­sö hänel­le tär­keä ja sii­hen halu­aa tul­la hyväk­sy­tyk­si ja tasa­ver­tai­sek­si jäse­nek­si. Nor­mien nou­dat­ta­mi­nen on sil­loin pai­kal­laan.

Pin It on Pinterest