Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Luot­ta­mus on tun­ne sii­tä, että toi­seen ihmi­seen ja hänen hyvän­tah­toi­suu­teen­sa voi luot­taa. On enna­koi­ta­vis­sa, miten hän toi­mii eri tilan­teis­sa. Kun toi­nen osoit­tau­tuu luot­ta­muk­sen arvoi­sek­si, syven­tä­vät koke­muk­set luot­ta­mus­ta. Se lisää myös omaa halua olla yhtä luo­tet­ta­va.

Luot­ta­mus on yleen­sä molem­min­puo­lis­ta ja vas­ta­vuo­rois­ta. Luo­tan sinuun ja sinä minuun. Tai voi­han käy­dä niin­kin, että olem­me molem­mat yhtä epä­luu­loi­sia eikä luot­ta­mus­ta pää­se syn­ty­mään. Luot­ta­mus kas­vaa vähi­tel­len. Se vah­vis­tuu, kun puheet ja teot vas­taa­vat tois­tu­vas­ti toi­si­aan. Luot­ta­muk­sen voi yleen­sä menet­tää vain ker­ran mut­ta nopeas­ti.

Jos otat toi­set huo­mioon ja kiin­nos­tut hei­dän aja­tuk­sis­taan ja teke­mi­sis­tään ja ennen kaik­kea olet ystä­väl­li­nen, sinun koe­taan arvos­ta­van mui­ta ja osoit­ta­van luot­ta­mus­ta. Olet hyvä tyyp­pi, luot­ta­muk­sen arvoi­nen. Kun luo­tat mui­hin, saat usein vas­ta­lah­jak­si luot­ta­mus­ta.

Luot­ta­mus raken­tuu siis teko­jen kaut­ta ja se herät­tää halun vas­ta­vuo­roi­suu­teen. Molem­min puo­li­nen aut­ta­mi­nen ja huo­mioon otta­mi­nen kas­vat­ta­vat luot­ta­mus­ta. Par­haim­mil­laan luot­ta­mus on kuin itse­ään toteut­ta­va ennus­te, joka saat­taa laa­je­ta koko ver­kos­toon. On hel­pom­pi luot­taa hen­ki­löön, joka on jon­kun itsel­le tär­keän ihmi­sen luot­to­hen­ki­lö. Eri­lai­set ver­kos­tot kyt­kee­kin yhteen usein juu­ri luot­ta­mus.

Luot­ta­muk­sen syn­ty­mi­nen vaa­tii rehel­li­syyt­tä, kuun­te­lua, joh­don­mu­kai­suut­ta, kes­kus­te­lua, oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja kes­ki­näis­tä arvos­tus­ta. Hel­pom­pi sanoa kuin elää todek­si orga­ni­saa­tion arjes­sa.

Pin It on Pinterest