Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_7111

Pari sanaa luottamuksesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Luot­tamus on tunne siitä, että toiseen ihmiseen ja hänen hyvän­tah­toi­suu­teensa voi luottaa. On enna­koi­ta­vissa, miten hän toimii eri tilan­teissa. Kun toinen osoit­tautuu luot­ta­muksen arvoi­seksi, syven­tävät koke­mukset luot­ta­musta. Se lisää myös omaa halua olla yhtä luotettava.

Luot­tamus on yleensä molem­min­puo­lista ja vas­ta­vuo­roista. Luotan sinuun ja sinä minuun. Tai voihan käydä niinkin, että olemme molemmat yhtä epä­luu­loisia eikä luot­ta­musta pääse syn­tymään. Luot­tamus kasvaa vähi­tellen. Se vah­vistuu, kun puheet ja teot vas­taavat tois­tu­vasti toi­siaan. Luot­ta­muksen voi yleensä menettää vain kerran mutta nopeasti.

Jos otat toiset huo­mioon ja kiin­nostut heidän aja­tuk­sistaan ja teke­mi­sistään ja ennen kaikkea olet ystä­väl­linen, sinun koetaan arvos­tavan muita ja osoit­tavan luot­ta­musta. Olet hyvä tyyppi, luot­ta­muksen arvoinen. Kun luotat muihin, saat usein vas­ta­lah­jaksi luottamusta.

Luot­tamus rakentuu siis tekojen kautta ja se herättää halun vas­ta­vuo­roi­suuteen. Molemmin puo­linen aut­ta­minen ja huo­mioon otta­minen kas­vat­tavat luot­ta­musta. Par­haim­millaan luot­tamus on kuin itseään toteuttava ennuste, joka saattaa laajeta koko ver­kostoon. On hel­pompi luottaa hen­kilöön, joka on jonkun itselle tärkeän ihmisen luot­to­henkilö. Eri­laiset ver­kostot kyt­keekin yhteen usein juuri luottamus.

Luot­ta­muksen syn­ty­minen vaatii rehel­li­syyttä, kuun­telua, joh­don­mu­kai­suutta, kes­kus­telua, oikeu­den­mu­kai­suutta ja kes­ki­näistä arvos­tusta. Hel­pompi sanoa kuin elää todeksi orga­ni­saation arjessa.

Soita 000 000 0000