Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sosi­aa­li­set tilan­teet altis­ta­vat kat­sei­den koh­tee­na ole­mi­sel­le ja samal­la arvioin­nil­le. Mil­lai­nen vai­ku­tel­ma syn­tyy, toi­mii­ko odo­tus­ten mukai­ses­ti, mokaa­ko vai tun­tuu­ko hyväl­tä tyy­pil­tä. Kat­se tun­nus­taa toi­sen ihmi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen osa­puo­lek­si, tote­aa Jan­ne Sep­pä­nen kir­jas­saan Kat­seen voi­ma (2008). Samal­la kat­se pal­jas­taa kiin­nos­tuk­sen ja suh­tau­tu­mi­sen.  Vält­te­ly ker­too, ettei halua kom­mu­ni­koi­da toi­sen kans­sa, kiin­nos­tu­nut kat­se ker­too yhtey­des­tä ihmis­ten välil­lä.

Kat­so­mi­sen tapaa sää­te­le­vät kult­tuu­ri­set nor­mit. Tui­jot­ta­mi­nen sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa ei yleen­sä ole hyvien tapo­jen mukais­ta, mut­ta teat­te­rie­si­tyk­sis­sä tai puheen­vuo­roa kuun­nel­les­sa ylei­sön jat­ku­va kat­se kuu­luu asi­aan. Ylei­sö, jon­ka huo­mio on muu­al­la kuin näyt­tä­möl­lä, häm­men­tää esiin­ty­jää. Eikö aihe kiin­nos­ta, kokee­ko ylei­sö myö­tä­hä­pe­ää vai mis­tä on kyse?

Olles­saan kat­sei­den koh­tee­na näkee itsen­sä tois­ten sil­min. Kuva voi olla itsel­le mie­lui­sa tai tun­tua vie­raal­ta. Koke­mus­ta ei voi kui­ten­kaan vält­tää. Esi­mies­a­se­mas­sa ole­va on jo ase­man­sa takia jat­ku­van tark­kai­lun koh­tee­na, mut­ta saman huo­mion saa vuo­rol­laan aina se, joka on aktii­vi­nen. Kat­sei­den sisäl­lön tun­nis­taa heti. Ne voi­vat olla läm­pi­miä, hyväk­sy­viä tai roh­kai­se­via. Tai kyl­miä, välin­pi­tä­mät­tö­miä, tym­pään­ty­nei­tä tai jopa viha­mie­li­siä. Omat asen­teet pal­jas­tu­vat hel­pos­ti, vaik­ka nii­tä kuin­ka yrit­täi­si pii­lot­taa.

Kat­see­si on par­hai­ta vies­tin­tä­kei­no­ja­si. Suh­tau­tu­mi­ses­ta riip­puen se luo yhtey­den mui­hin tai hei­ken­tää sitä sil­mäys ker­ral­laan.

Pin It on Pinterest