Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Yhteisön sankarit ja konnat 1/3

Olet var­masti tavannut sekä yhteisön san­ka­reita että konnia. Ei, en tar­koita, että heidän ase­mansa olisi viral­li­sesti juuri tuo, mutta epä­vi­ral­li­sesti kaikki kyllä tie­tävät, mil­lainen leima heihin on lyöty. Se val­kenee yleensä nopeasti uusil­lekin jäsenille.

Konnan rooliin pää­ty­minen ei useinkaan vaadi mitään kovin eri­tyistä. Yhdessä ensim­mäi­sistä työ­pai­koistani konna oli henkilö, joka löysi kai­kesta jotain kri­ti­soi­tavaa, toi­sessa se, joka vaati joka tilan­teessa tarkat perusteet, kol­man­nessa henkilö, joka huo­kaili kuu­lu­vasti ja pyö­ritteli sil­miään aina, kun ehdo­tettiin jotain, joka ei miel­lyt­tänyt häntä. Monesti konnan rooliin ovat myös jou­tuneet ne, jotka ovat ensin nousseet suo­sioon teke­mällä kaiken pyy­detyn, mutta menet­täneet ase­mansa heti, jos ovat olleet jostain eri mieltä johdon kanssa.

Silloin heistä tuli pet­tu­reita, joiden aikeista ei enää voinut olla varma.

Konna on siis saanut häi­rikön leiman syystä tai toi­sesta. Kuten tie­dämme, asema ryh­mässä ei ole kiinni vain siitä, mitä itse tekee vaan myös siitä, miten muut siihen suh­tau­tuvat. Konnan roolin voi saada myös esi­mer­kiksi ole­malla liian hyvää pataa niiden kanssa, joita johto ei arvosta. Seura tekee kal­tai­sekseen, sanotaan, ja vaikka siihen ei itse uskoi­sikaan, muut saat­tavat olla van­kasti usko­muksen takana.  Siksi huo­nosti valittu kave­ri­piiri voi hei­kentää omaakin mainetta. 

Konnan leiman saaneet ovat siis niitä, jotka rik­kovat toi­min­nallaan yhteisön sopusointua. He ovat liian suo­ra­pu­heisia, kyse­levät tar­peet­tomia, liit­tou­tuvat epä­suo­sit­tujen hen­ki­löiden kanssa, käyt­täy­tyvät huo­miota herät­tä­västi tai nos­tavat esille liian kärk­käästi epä­koh­diksi koke­miaan asioita. Aktii­visuus on yleensä hyve, mutta konnan ongelma on näkyvyys vää­rissä asioissa ja vää­rällä tavalla. Pari kertaa menee koke­mat­to­muuden piikkiin ja annetaan vielä anteeksi, seu­raavia sen sijaan ei. Kenen pussiin hän oikein pelaa ja miksi? Nega­tii­visen huomion koh­teeksi ei kui­tenkaan päädy vain vää­rän­laisten puheiden takia vaan siksi, ettei ymmärrä muuttaa toi­min­taansa palautteen jäl­keenkään. Silloin tul­kitaan hel­posti tapa­käyt­täy­ty­jäksi, joka ei suostu toi­mimaan niin kuin muut. Ei pysy ruo­dussa. Yhteisön konna näh­däänkin sisäi­seksi oppo­si­tioksi, jota sie­detään vain niin kauan, kuin hänestä on muuta hyötyä. Tosin usein häntä kes­tetään vain siksi, ettei vielä ole kek­sitty hyvää keinoa päästä hänestä eroon. 

Soita 000 000 0000