Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Verkostojen valta 3/3

Luin kiin­nos­tavan tiedon filo­sofian tohtori Anna-Leena Airon ver­kos­to­tut­ki­muk­sesta, jossa oli havain­nol­lis­tettu säh­kö­postien mää­rällä ihmisten välisiä siteitä. Tulosten mukaan niiden kanssa, joihin on vain heikko yhteys, vaih­detaan noin puolet vähemmän viestejä kuin sel­laisten kanssa, joihin on vahva ja vakiin­tunut suhde.

Vaikka säh­kö­postien määrä ei var­masti ole paras kuvaamaan ihmisten välisten suh­teiden syvyyttä, tuntuu tulos vas­taavan hyvin arkie­lämän tilanteita.

Lähei­sissä suh­teissa jutellaan, tavataan, vies­ti­tellään ja otetaan yhteyttä vähintään tuplasti niin paljon kuin löy­hem­missä suh­teissa. Ja vas­taa­vasti niiden kanssa, joiden kanssa ei synkkaa, ei juu­rikaan olla yhtey­dessä. Hoi­detaan vain pakol­liset asiat, ja nekin nih­keästi. Hieman myö­hässä, kyse­lyiden jälkeen ja yli­muo­dol­li­sesti tai sana­kääntein, jotka osoit­tavat, että vastaan, kun en oikein muu­takaan voi. Puuttuu siis lämpö ja ilo, joka on läsnä silloin, kun on kiva olla yhdessä. 

Itse asiassa juuri lämpö ja ystä­väl­lisyys puut­tuivat tuosta työ­pai­kasta, johon menin vää­rillä odo­tuk­silla. Yhteinen ammat­ti­laisten ver­kosto puuttui, sillä vakiin­tu­neista suh­teista ja revii­reistä pidettiin tiu­kasti kiinni. Siksi osaa­misen jaka­minen jäi vähäi­siksi. Mutta hui­jasiko se, joka kertoi minulle työyh­tei­söstä, sitten tie­toi­sesti? Toden­nä­köi­sesti ei, mutta hän toivoi näke­vänsä orga­ni­saa­tiossaan sen, mitä siltä odotti. Ja kuten usein, jokainen yrittää johdon edessä hieman kau­nis­tella omaa osuuttaan.

Sillä kukapa meistä ei haluaisi antaa itsestään suo­tuisaa kuvaa eri­tyi­sesti silloin, jos riskinä on saada maine yhteisön ilon­pi­laajana tai peräti ongelmana? 

Aito yhteistyö vaatii tasa­pai­not­telua anta­misen ja saa­misen välillä.

Soita 000 000 0000