Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kulttuurin piirteet

Kai­killa meillä on taitoja, joista on hyötyä yhtei­sölle. Saatat esi­mer­kiksi olla yksi niistä, joiden osaa­mista ja taitoja arvos­tetaan niin, että se olet esikuva muille. Tai jos huomaat vas­taavasi usein toisten kysy­myksin, sinulla on toden­nä­köi­sesti luo­tet­tavan asian­tun­tijan maine – etkä ole niin pelottava, ettei sinulta uskal­let­taisi kysyä. Kenties olet henkilö, jonka tapaa antaa palau­tetta ihaillaan, ja se on hyvä esi­merkki muil­lekin. Tai olet kokenein, idea­rikkain, kehit­ty­mis­ha­luisin, ryhmän kokoava voima tai tärkeä taus­tatuki yhteistyölle.

Mutta vaikka kaikki tie­dos­tavat, että moni­puo­li­sesta osaa­mi­sesta on hyötyä koko ryh­mälle, yhteisön kult­tuu­rista riippuu, mil­laisia piir­teitä pidetään tär­keinä. Esi­mer­kiksi nopeutta vai paneu­tu­mista, itse­näisiä pää­töksiä vai kes­kus­teluja, yhdessä oloa vai yksin työs­ken­telyä. Tilanteen mukaan vaih­dellen, tai jotain ihan muuta. Samalla kult­tuuri antaa mallin myös siitä, ketkä saavat luot­ta­muksen ja keitä ei pidetä sen arvoisina.

Sekä luot­tamus että kult­tuuri raken­tuvat yhtei­selle his­to­rialle ja aiem­mille koke­muk­sille. Niitä voisi kutsua myös yhteisön perin­nöksi, sillä uudet ihmiset perivät usein paitsi teh­tävät myös tavan suh­tautua ja toimia edel­tä­jiltä. Niin hyvät kuin huo­notkin tavat ohjaavat toi­mintaa ja muut­tuvat vähi­tellen ryhmän tun­nus­mer­kiksi. Sitä tehdään, mitä nähdään.

Soita 000 000 0000